Aceptir 200 SE

Systémově působící insekticid ve formě suspo emulze. Přípravek působí systémově i translaminárně, prostupuje celým profilem listu. Účinkuje jako kontaktní a požerový jed ve velmi nízkých dávkách, má relativně rychlé počáteční působení v porostu. Vyniká dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účinkem proti širokému spektru živočišných škůdců v řepce olejce a na jabloni.

Účinná látka:

acetamiprid 200 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemních a povrchových vod.
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané
zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 3 m.

Balení:

100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, HDPE/PA COEX láhvi/ kanystru

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladováni +0 °C až +30 °C

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Působení přípravku:

Aceptir 200 SE je selektivní systémově působící insekticid ze skupiny neonikotinoidů, působící jako neurotoxikant, tzn., blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Aceptir 200 SE působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlé počáteční působení v porostu a dlouhodobý reziduální účinek proti všem vývojovým stadiím škůdců.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
řepka olejka ozimá
řepka olejka ozimá
řepka olejka ozimá
Škodlivý organismus, jiný účel použití
blýskáček řepkový
krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová
krytonosec čtyřzubý
Dávkování, mísitelnost
0,12–0,25 l/ha
0,12–0,25 l/ha
0,25–0,3 l/ha
OL
39
39
39
Poznámka k 1) plodině, 2) ŠO, 3) OL
1) od: 55 BBCH, do: 66 BBCH
1) od: 64 BBCH, do: 69 BBCH
1) od: 61 BBCH, do: 67 BBCH
Poznámka k 4) dávkování, 5) umístění, 6) určení sklizně
Plodina, oblast použití
řepka olejka
Dávka vody
200–300 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině
1× za rok
Interval mezi aplikacemi
-

Doporučení pro aplikace v řepce:

1. Krytonosec čtyřzubý – je prvním insekticidním ošetřením řepky na jaře, v době aplikace mohou být teploty pod 10 °C, proto je vhodné použít kombinace s pyrethroidy, které zajistí rychlý a spolehlivý účinek společně se smáčedlem

0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,06–0,08 l /ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON

0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON

2. Blýskáček řepkový – v době aplikace se v porostech řepky mohou vyskytovat první krytonosci šešuloví, je vhodné Aceptir 200 SE kombinovat s pyrethroidy, které zajistí rychlý a spolehlivý účinek na krytonosce společně se  smáčedlem, zároveň se tím posílí účinek na blýskáčka. Pro spolehlivý účinek je důležité, aby pH postřikové jíchy bylo pod pH 6.

0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,06–0,08 l /ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON

0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON

3. Bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový – aplikace v době květu, vhodná kombinace s pyrethroidy – okamžitý insekticidní účinek, v případě insekticidní kombinace je nutná aplikace mimo doby aktivního letu včel. Aceptir 200 SE zajistí dlouhodobý účinek pro ochranu šešulí před poškozením larvami obou škůdců.

0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,1 l/ha XYSTON

0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,06–0,08 l /ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON

0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON

Dávkování volíme podle intenzity výskytu škůdce.

Poznámky:

  1. Postřik proti škůdcům (zejména savým) proveďte důkladně, postřikovou kapalinou pokryjtevšechny části rostlin.
  2. Doporučuje se přípravek aplikovat při teplotě nižší než 25 °C. Je-li teplota vyšší, proveďte ošetření ke konci dne.
  3. V případě, že je nutné předčasně zlikvidovat pole, neaplikujte přípravky s obsahem acetamipridu na následně pěstované plodiny ve vegetačním období, v němž byl předtím aplikován přípravek na ochranu rostlin ACEPTIR 200 SE.

Doporučuje se přípravek aplikovat mimo období aktivity včel a jiného opylujícího hmyzu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina
Ochranná vzdálenost
řepka olejka
Ochranná vzdálenost
řepka olejka
bez redukce
od povrchové vody s
30
od povrchové vody s
5
tryska 50%
ohledem na ochranu
14
ohledem na ochranu
5
tryska 75%
vodních organismů (m)
6
necílových členovců (m)
5
tryska 90%
4
0

Jabloň: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty. Vstup na ošetřený pozemek je možný až za 2 dny aplikaci.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice