Adeto

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu na foliární aplikaci proti lipnicovitým plevelům v ozimých obilninách (ječmen ozimý, pšenice ozimá, žito ozimé a tritikale ozimé).

Účinná látka:

flufenacet 500 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení:

5 l HDPE kanystr.

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +35 °C.

Působení přípravku:

Adeto je herbicid sloužící pro kontrolu lipnicovitých plevelů v ječmeni ozimém, pšenici ozimé, žitě ozimém a tritikale ozimém. Obsahuje účinnou látku flufenacet patřící do chemické skupiny oxyacetamidů a účinkuje jako inhibitor dělení buněk (HRAC skupina K3). Inhibice mitózy a buněčného dělení vede k zpomalení procesů růstu rostlin, které vedou ke smrti rostliny. Flufenacet je přijímán hlavně kořenovým systémem a hypokotylem a klíčícími výhonky a je translokován převážně xylémem. Po aplikaci se růst zpomalí během několika hodin a viditelné symptomy se vyskytnou během několika dnů.

Návod k použití – indikace:

Plodina, oblast použití
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele, jednoděložné, jednoleté
Dávkování, mísitelnost
0,4 l/ha
OL - Dny
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 10 BBCH,
od: 16 BBCH
2) do: 13 BBCH
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
---

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Počet aplikací v plodině max. 1x.

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plevele citlivé:  psárka polní, chundelka metlice

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Doporuční pro aplikaci:

Časně postemergentní aplikace proti: chundelka metlice, svízel, výdrol řepky, violky, rozrazily a další dvouděložné plevele

0,25 l/ha ADETO + 0,075 l/ha SARACEN DELTA + 0,1 l/ha ZEMIN

Časně postemergentní aplikace proti: Sveřepy, rezistentní chundelka metlice, svízel, výdrol řepky, violky, rozrazily a další dvouděložné plevele

0,4 l/ha ADETO + 0,25 l/ha TOUCAN + 0,1 l/ha ZEMIN

0,4 l/ha ADETO + 0,25 l/ha KINARA + 0,1 l/ha ZEMIN

Při použití přípravku nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Jako následné plodiny mohou být na podzim, po sklizni obilnin, pěstovány:
ozimé obilniny, řepka olejka, polní bob, listová brukvovitá zelenina, ozimá cibule.Před pěstováním jakékoliv následné plodiny je třeba pozemek zorat do hloubky 25 cm, a důkladně promísit půdu.

Na jaře, následujícím po podzimní sklizni ošetřených obilnin, lze jako následné plodiny pěstovat pšenici, ječmen, řepku olejku, polní bob, cukrovku, brambor, mrkev, brukvovitou zeleninu nebo cibuli.

Náhradní plodiny pěstované na jaře: Po zaorání ošetřené plodiny (hluboká orba a promísení půdy) musí uplynout min. 12 týdnů před pěstováním jarních plodin – pšenice, ječmene, řepky olejky, hrachu, polního bobu, cukrovky, bramboru, mrkve, brukvovité zeleniny nebo cibule. Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, ani oseté pozemky, nebo pozemky určené k setí!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé
Bez redukce
4
Tryska 50%
4
Tryska 75%
4
Tryska 90%
4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice