Amega

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu
(SL) pro ředění vodou, určený k hubení vytrvalých i jednoletých
plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, v hrachu, v bobu, ve lnu
setém (olejném), v cibuli, v póru, v cukrovce, ve vodnici, v tuřínu,
v chřestu, v obilninách, v řepce olejce, v hořčici, v lesních kulturách
a k likvidaci nežádoucí vegetace na veřejně přístupných plochách
a ostatních plochách.

Účinná látka:

glyphosate 360 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikační dávku nad 6 l přípravku/ha.

Balení:

kanystr 20 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Amega je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně
zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Současně se zničí všechny vzešlé
semenné plevele. Přípravek není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Příznaky působení
jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zhnědnutí zasažených rostlin.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
pšenice,ječmen, oves, hrách, bob, len setý (olejný), hořčice, řepka olejka, cibule, pór, cukrovka, vodnice, tuřín
chřest
louky a pastviny
nezemědělská půda, nepropustné půdní povrchy, propustné půdní povrchy
veřejně přístupné plochy
jádroviny, peckoviny
mimoprodukční plochy
lesní porosty
lesní porosty
lesní porosty
lesní hospodářství
orná půda
Škodlivý organismus, jiný účel použití
výdrol obilnin, plevele jednoleté
plevele jednoleté, plevele vytrvalé
obnova TTP
plevele jednoleté, plevele vytrvalé
plevele jednoleté, plevele vytrvalé
plevele jednoleté, plevele vytrvalé
plevele jednoleté, plevele vytrvalé
plevele jednoleté, plevele vytrvalé
plevele jednoleté, plevele vytrvalé, dřeviny plevelné
plevele jednoleté, plevele vytrvalé
potlačení pařezové výmladnosti
plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Dávkování, mísitelnost
1,5 l/ha
5 l/ha
6 l/ha
5 l/ha
5 l/ha
5 l/ha
5 l/ha
5 l/ha
8 l/ha
3 l/ha
10 %
5 l/ha
OL (dny)
2
AT
5
-
-
AT
-
7
-
-
-
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) preemergentně
3) 2 dny před setím
1) preemergentně
3) 5 dnů před kultivací nebo sečením
1) s výjimkou oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel
-
-
3) 5 dnů před setím nebo zpracováním půdy
1) před výsadbou
3) 7 dnů před výsadbou
1) po výsadbě
1) po výsadbě
-
1) před setím,
před výsadbou
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
-
-
-
-
-
-
-
-
4) aplikace s kryty
4) aplikace plošná
4) postřik
-

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní (-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit.

Plodina, oblast použití
pšenice, ječmen, oves, hrách, bob, len setý (olejný), hořčice, řepka olejka, cibule, pór, cukrovka, vodnice, tuřín, chřest, nezemědělská půda, propustné půdní povrchy, nepropustné půdní povrchy, veřejně přístupné plochy, mimoprodukční plochy, orná půda
jádroviny, peckoviny
lesní hospodářství
lesní porosty
louky a pastviny
Dávka vody
200–400 l/ha
200–400 l/ha
-
80–250 l/ha - před výsadbou
200–250 l/ha - po výsadbě
150–250 l/ha
Způsob aplikace
postřik
postřik
postřik
postřik
postřik
Max. počet aplikací v plodině
Plodina, oblast použití
louky a pastviny
Zákaz, omezení
Zákaz spásání nebo sklizně ošetřených rostlin za účelem zkrmování hospodářským zvířatům.

Upřesnění použití:
Pokyny pro aplikaci:
Aplikujte na aktivně rostoucí plevele. Pýr plazivý by měl mít v době aplikace vyvinuto 4–5 listů
(10–15 cm). Vytrvalé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější na počátku kvetení. Jednoleté trávy by měly mít vyvinuty alespoň 5 cm listové plochy a jednoleté dvouděložné plevele alespoň 2 pravé listy.
Přípravek nedostatečně účinkuje na přesličku rolní.
Před výsevem plodin se doporučuje odumřelou organickou hmotu rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.

Aplikace po výsevu před vzejitím:
Pšenice, ječmen, oves, řepka olejka, hrách, bob, hořčice, len olejný, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór: Plodina na ošetřovaném pozemku nesmí být vzešlá.

Chřest:
Dávkování: jednoleté plevele – 1,5 l/ha
vytrvalé plevele – 5 l/ha
Před aplikací se ujistěte, že žádné prýty nejsou vzešlé.

Louky a pastviny – obnova porostu
Aplikujte na porost 30–60 cm vysoký, který není příliš hustý a neobsahuje zralá semena. Kultivaci nebo sečení provádějte nejdříve 5 dní po aplikaci.

Nezemědělská půda, nepropustné půdní povrchy, propustné půdní povrchy
Svahy silnic/dálnic, cesty, zpevněné povrchy, podél plotů a zdí, průmyslové areály:
Aplikaci provádějte pouze v době aktivního růstu plevelů (obvykle březen až říjen). Aplikaci omezte pouze na vyskytující se plevele. Aplikace nesmí být prováděna ve sklenících a fóliovnících.

Veřejně přístupné plochy
Plochy s okrasnými rostlinami včetně stromů, okolo okrasných rostlin, plochy určené pro
výsadbu okrasných rostlin: Přípravek nesmí zasáhnout okrasné rostliny!

Ovocné sady
Jádroviny, peckoviny:
Aplikace může být prováděna u stromů nejdříve 2 roky po výsadbě, po podzimním opadu listů před fází zeleného poupěte u jádrovin (BBCH 56) a před fází bílého poupěte u peckovin (BBCH 57). Zabraňte kontaktu s větvemi a kmenem ve výšce 30 cm nad povrchem půdy.

Mimoprodukční plochy
Přípravek se používá k likvidaci vegetace na pozemcích nevyužívaných k zemědělské produkci (půda uložená do klidu):
Na jaře aplikujte až v době, kdy plevele prošly periodou minimálně 21 dní aktivního růstu. Dodržte lhůtu minimálně 5 dnů před následným setím nebo zpracováním půdy.

Lesní porosty
Před výsadbou: Všechny druhy stromů mohou být vysazovány nejdříve 7 dní po aplikaci.
Po výsadbě jehličnatých a listnatých stromů-aplikace s kryty:
Je nutné použít ochranné kryty v době aktivního růstu. Dávkování: jednoleté a vytrvalé plevele – 4 l/ha plevelné dřeviny – 8 l/ha

Po výsadbě jehličnatých stromů – aplikace plošná:
Aplikace je bezpečná, když jsou jehličnany plně dormantní po vyzrání letorostů.
Je doporučeno otestovat selektivitu daných druhů v místních podmínkách ošetřením malé plochy před velkoplošným použitím. Pro předcházení poškození jánských či proleptických výhonů by měla být aplikace směřována pryč od vrcholových pupenů.

Lesní hospodářství
Potlačení pařezové výmladnosti – aplikace na pařezy:
Aplikujte na čerstvé pařezy do týdne po těžbě. Aplikace může být prováděna mimo dobu jarního toku mízy.

Orná půda – aplikace před setím a sázením plodin
Dodržte lhůtu nejméně 5 dnů mezi aplikací a následným zpracováním půdy či setím. Nepoužívejte ve sklenících a fóliovnících. Nepoužívejte podél živých plotů.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
aplikační dávka 8 l přípravku/ha
aplikační dávka 5 a 6 l přípravku/ha
Bez redukce
od povrchové vody s
5
5
Tryska 50%
ohledem na ochranu
5
0
Tryska 75%
vodních organismů (m)
0
0
Tryska 90%
0
0

Další omezení:
Přípravek lze aplikovat:
• profesionálním zařízením pro aplikaci přípravků určených k postřiku polních plodin a v sadech (tj. polními postřikovači)
• ručně – zádovými nebo trakařovými postřikovači

Při aplikaci se doporučuje použít traktor nebo samojízdný postřikovač s uzavřenou kabinou pro řidiče například typu 3 (podle ČSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu a aerosolu.
Bude-li použit při aplikaci menší typ traktoru (např. v sadu) bez uzavřené kabiny pro řidiče, doplnit použitou techniku o kryty trysek.
Při ruční aplikaci je třeba použít postřikovací tyč o délce nejméně 1 metr.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty.
Zamezte styku přípravku s kůží.
Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků.
Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.
V případě ručního odstraňování odumřelé vegetace použijte pracovní oděv, ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
Při ošetřování ploch s okrasnými rostlinami, ploch určených pro výsadbu okrasných rostlin, ošetřování alejí, lesních porostů nebo luk v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je třeba dodržovat následující preventivní a režimová opatření:
• aplikaci je vhodné předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému
úřadu);
• přípravek aplikujte v době, kdy je nejmenší (ideálně žádný) pohyb dalších osob na ploše;
• doporučujeme po dobu aplikace a až do zaschnutí postřiku zamezit (popř. omezit) vstupu
osob a pohybům zvířat na ošetřené ploše;
• opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při prováděné postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Příprava aplikační kapaliny:
Přípravek může zvýšeně pěnit. Přípravu i aplikaci postřikové kapaliny provádějte za stálého mírného míchání, aby nedocházelo ke zvýšenému pěnění.

 

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice