Azir 250 SC

Systémový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu
určený k ochraně obilnin, řepky, kukuřice, rajčat a chřestu proti
houbovým chorobám.

Účinná látka:

azoxystrobin 250 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové
vody pro aplikaci do pšenice ozimé, pšenice jarní, tritikale ozimého a žita ozimého.
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů
od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení:

1 l HDPE láhev; 5 l, 10 l HDPE kanystr

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +35 °C.

Působení přípravku:

Účinná látka azoxystrobin je systémový fungicid patřící do skupiny strobilurinů. Působí jako
inhibitor mitochondriální respirace v houbách. Inhibuje klíčení spor, růst mycelia a tvorbu spor u hub. Je aktivní při velmi nízkých dávkách proti široké škále houbových patogenů. Účinek je především protektivní, a proto musí být přípravek aplikován ještě před nebo na počátku infekce.
Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů

Návod k použití – indikace:

Plodina, oblast použití
pšenice ozimá
pšenice jarní
tritikale ozimé
žito ozemé
řepka olejka ozimá
Škodlivý organismus, jiný účel použití
padlí travní, braničnatka pšeničná, helmintosporióza pšenice
padlí travní, braničnatka pšeničná, helmintosporióza pšenice
padlí travní, helmintosporióza pšenice
helmintosporióza pšenice
hlízenka obecná, plíseň šedá, alternáriová skvrnitost brukvovitých
Dávkování, mísitelnost
0,8–1 l/ha
0,8–1 l/ha
0,8–1 l/ha
0,8–1 l/ha
0,8–1 l/ha
OL - Dny
35
35
35
35
65
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 31 BBCH
do: 39 BBCH
1) od: 31 BBCH
do: 59 BBCH
1) od: 31 BBCH
do: 39 BBCH
1) od: 31 BBCH
do: 59 BBCH
1) od: 60 BBCH
do: 69 BBCH
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
pšenice ozimá, pšenice jarní, tritikale ozimé, žito ozimé, řepka olejka ozimá
Dávka vody
200-300 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině
1x

Vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije v podmínkách silného infekčního tlaku.

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti fuzariózám klasů pšenice ozimé.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Doporučení pro aplikaci:
Při aplikaci v pšenici ozimé v podmínkách silného infekčního tlaku houbových chorob je
vhodné aplikovat kombinaci:
0,75 l/ha AZIR 250 SC + 0,5–0,75 l/ha TOPaZOL
0,75 l/ha AZIR 250 SC + 0,5–0,75 l/ha GRAFITE
Azir 250 SC je možné kombinovat s dalšími fungicidy, insekticidy, regulátory růstu a listovými hnojivy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
řepka olejka ozimá
Bez redukce
od povrchové vody s
4
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
Tryska 75%
vodních organismů (m)
4
Tryska 90%
4
r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice