Buzz Ultra DF

Postřikový systémový fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k ochraně pšenice a řepky olejky proti houbovým chorobám.

Účinná látka:

tebuconazole 750 g/kg

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní vody pro aplikaci do jarních a ozimých obilnin.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice
oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení:

LDPE sáček se zataveným uzávěrem s obsahem 1 kg přípravku

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C.

Působení přípravku:

Buzz Ultra DF obsahuje systémově působící tebuconazole. Má velmi dobrou účinnost proti širokému spektru chorob řepky a obilnin a dlouhou dobu trvání účinku. V řepce působí proti Phoma lingam (fomová hniloba), Sclerotinia sclerotiorum (hlízenka obecná) a Alternaria brassicae (čerň řepková) a také proti Botrytis cinerea (plíseň šedá), Cylindrosporium concentricum, Erysiphe cruciferarum, Mycosphaerella brassicicola, Pseudocercosporella capselae. V obilninách působí proti fuzariózám klasů a také proti rzi pšeničné, rzi plevové, braničnatce pšeničné a padlí travnímu. Fungicid zároveň vykazuje růstově-regulační efekt, který v případě jarní aplikace v řepce zvyšuje odolnost rostlin proti poléhání.

Návod k použití:

1) Plodina, oblast použití
pšenice
řepka olejka
řepka olejka
2) Škodlivý organismus, jiný účel použití
padlí travní, rez plevová, rez pšeničná, braničnatka pšeničná
hlízenka obecná
fomová hniloba
Dávkování, mísitelnost
0,33 kg/ha
0,33 kg/ha
0,33 kg/ha
OL (dny)
36
56
56
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) BBCH 30–69
1) BBCH 60–65
1) na jaře, BBCH 20–56
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti fuzariózám klasů v pšenici.

Plodina (oblast použití)
pšenice, řepka olejka
Dávka vody
200–300 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině

Doporučení pro aplikaci – řepka:
Fomová hniloba kořenového krčku a stonku (Phoma lingam) na jaře po nástupu vegetace až do začátku kvetení (BBCH 57), nejlépe před objevením vrcholového pupenu. Dávka se volí podle síly infekčního tlaku choroby. Hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum), čerň řepková (Alternaria brassicae) – od stadia BBCH 55, nejlépe však v době plného květu, když je 50–60 % květů otevřených, při respektování ochranné lhůty. Maximální počet aplikací během vegetace: 1×.

TM s regulátory růstu, insekticidy a listovými hnojivy.

Morforegulační efekt:
Jarní ošetření je vhodné provést včas, to znamená v období růstu – při výšce porostu cca 30 cm. Základní dávka pro jarní ošetření je 0,25 kg/ha, kterou pro zvýšení fungicidního účinku můžeme zvýšit až na 0,33 kg/ha. Pro optimální účinek použijte dostatečné množství vody. Jarní ošetření řepky zlepšuje vitalitu porostu. Buzz Ultra DF na jaře – zkracuje stonek a zvyšuje jeho pevnost – snižuje riziko poléhání – přispívá k tvorbě postranních větví a zlepšuje osazení šešulemi, zvyšuje se počet květů a šešulí na rostlině = vyšší výnosy – tvoří rovnoměrnou architekturu porostu s příznivým světelným a vzdušným režimem, dochází k rovnoměrnému kvetení a dozrávání šešulí na celé rostlině – usnadňuje sklizeň = snížení ztrát i zkrácení doby sklizně = rostliny jsou připraveny optimálně využít svůj biologický potenciál. Ošetření v období květu v dávce 0,33 kg/ha působí hlavně proti hlízence obecné a přispívá ke zvýšení pevnosti šešulí. Přípravek Buzz Ultra DF nedoporučujeme míchat s hnojivem DAM.

Doporučení pro aplikaci – pšenice ozimá:
Buzz Ultra DF je určen především k ochraně klasů. V období těsně před v metáním klasů (BBCH 47) a v průběhu metání výborně působí proti rozvoji infekce braničnatky plevové (0,25–0,33 kg/ha), rzi pšeničné a rzi plevové (0,25–0,33 kg/ha). Při cílené ochraně proti fuzariózám klasů v období kvetení se jedná o spolehlivý fungicid proti této chorobě v dávce 0,33 kg/ha s ochranou lhůtou 36 dní. Při časných infekcích braničnatky pšeničné je možné použít Buzz Ultra DF v BBCH 25–31 v dávce 0,25 kg/ha.

TM s regulátory růstu, insekticidy a listovými hnojivy.

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
pšenice, řepka olejka
Bez redukce
od povrchové vody s
4
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
Tryska 75%
vodních organismů [m]
4
Tryska 90%
4

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice