Ceres

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu
(SC) k hubení psárky, chundelky metlice a dvouděložných plevelů
v pšenici ozimé a ječmeni ozimém.

Účinná látka:

flufenacet 400 g/l
diflufenikan 200 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice
oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení:

 kanystr se šroubovým uzávěrem 5 l

Doba použitelnosti přípravku:

 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Ceres je kombinovaný herbicid sloužící pro preemergentní a postemergentní aplikaci v ječmeni ozimém a pšenici ozimé. Obsahuje 2 účinné látky, flufenacet a diflufenikan.

Flufenacet patří do chemické skupiny oxyacetamidů a účinkuje jako inhibitor dělení buněk
(HRAC skupina K3). Inhibice mitózy a buněčného dělení vede k zpomalení procesů růstu rostlin, které vedou ke smrti rostliny. Flufenacet je přijímán hlavně kořenovým systémem a hypokotylem a klíčícími výhonky a je translokován převážně xylémem. Po aplikaci se růst zpomalí během několika hodin a viditelné symptomy se vyskytnou během několika dnů.

Diflufenikan patří do skupiny anilidových herbicidů a účinkuje jako inhibitor biosyntézy karotenoidů (HRAC skupina F1). Diflufenikan je selektivní a kontaktní herbicid s reziduálním účinkem, který je absorbován hlavně výhonky klíčících semen. Je určen především pro preemergentní a časně postemergentní aplikaci a typicky ovlivňuje náchylné plevele v počátečních stádiích.

Návod k použití:

1) Plodina, oblast použití
pšenice ozimá, ječmen ozimý
pšenice ozimá, ječmen ozimý
2) Škodlivý organismus, jiný účel použití
psárka polní, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
psárka polní, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
0,6 l/ha
0,6 l/ha
OL (dny)
AT
AT
Poznámka
preemergentně, od: 00 BBCH, do: 09 BBCH
postemergentně, od: 11 BBCH, do: 22 BBCH

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je daná odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Plodina, oblast použití
ječmen
pšenice
Dávka vody
200–300 l/ha
200–300 l/ha
Způsob aplikace
postřik
postřik
Max. počet aplikací v plodině

Spektrum účinnosti:
Preemergentní aplikace
Plevele citlivé: chundelka metlice, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, ptačinec prostřední, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní.
Plevele méně citlivé: psárka polní

Postemergentní aplikace
Plevele citlivé: psárka polní, chundelka metlice, svízel přítula, hluchavka nachová, heřmánek pravý, ptačinec prostřední, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní.
Plevele méně citlivé: mák vlčí

Upřesnění podmínek aplikace:
Ceres se aplikuje na podzim preemergentně až postemergentně do fáze BBCH 22 (počátek odnožování). Vzešlé plevele by měly být v raných vývojových fázích, dvouděložné plevele maximálně do fáze prvních pravých listů (BBCH 12), jednoděložné plevele maximálně do fáze
BBCH 19 (před odnožováním). Účinek je zpomalován chladným a suchým počasím v době aplikace. Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Neaplikujte na lehkých písčitých půdách nebo na kamenitých půdách.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu po sklizni obilniny lze vysévat jakoukoli následnou plodinu. V případě obilnin (zejména ječmene), řepky a hořčice je třeba provést orbu do hloubky minimálně 20 cm.
Kultivace půdy snižuje riziko poškození následných plodin

Náhradní plodiny: V případě likvidace plodiny na jaře lze vysévat po orbě jako náhradní plodinu kukuřici, jarní pšenici nebo jarní ječmen. Mezi aplikací a výsevem musí uplynout nejméně 100 dnů.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
Ječmen ozimý
pšenice ozimá
Ochranná vzdálenost od
Ječmen ozimý
pšenice ozimá
Bez redukce
od povrchové vody
4
okraje ošetrovaného
5
Tryska 50%
na ochranu
4
pozemku s ohledem
5
Tryska 75%
vodních organismů (m)
4
na ochranu
0
Tryska 90%
4
necílových rostlin (m)
0

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem. Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete.
Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Vždy kontrolujte fyzikální kompatibilitu případných tank-mixů v menší nádobě při správném naředění.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice