Click Premium

Postřikový herbicidní přípravek určený k postemergentnímu
ošetření kukuřice proti ježatce kuří noze a jednoletým
dvouděložným plevelům.

Účinná látka:

mesotrion 70 g/l
terbuthilazin 330 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení:

 kanystr se šroubovým uzávěrem 5 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Click Premium je selektivní herbicid. Účinná látka mesotrion ze skupiny triketonů je přijímána listy i kořeny a ovlivňuje metabolismus biosyntézy karotenoidů plevelných rostlin. V následujícím kroku dochází k poškození foto-oxidace zelených pigmentů listů. Mesotrion tak způsobuje zbělení listů a nekrózy meristematických pletiv. Účinná látka terbuthylazine je plevelnými rostlinami přijímána zejména přes kořeny a koleoptile a je rychle rozváděna do chloroplastů rostlinných buněk. Mechanismus účinku spočívá v inhibici fotosyntézy. Citlivé plevele zastavují růst 2–3 týdny po aplikaci, vykazují chlorózy a nekrózy na špičkách a čepelích listů. Klíčící plevele jsou hubeny před vzejitím, v době vzcházení nebo krátce po vzejití.

Spektrum plevelů:

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, merlík bílý, opletka obecná, lilek černý, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, laskavec ohnutý, rdesno červivec
Plevele méně citlivé: vytrvalé dvouděložné a jednoděložné plevele

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
kukuřice setá
kukuřice setá
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele dvouděložné jednoleté
ježatka kuří noha, svízel přítula
Dávkování, mísitelnost
1 l/ha 200–300 l vody/ha
1,5 l/ha 200–300 l vody/ha
OL (dny)
AT
AT
Poznámka
od 12 BBCH, do 18 BBCH, postemergentně max. 1×
od 12 BBCH, do 18 BBCH, postemergentně max. 1×

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je daná odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Plodina, oblast použití
kukuřice
Dávka vody
200–400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině

Kukuřice se ošetřuje v růstové fázi od druhého do osmého vyvinutého listu (BBCH 12–18).

Dvouděložné plevele mají být v růstové fázi maximálně do šestého listu (do BBCH 16).

Ježatka kuří noha se ošetřuje v růstové fázi maximálně do dvou pravých listů (do BBCH 12).

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení přípravku.
Při použití přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu v podobě chloróz až prosvětlení
listů kukuřice, případně mírného zbrzdění růstu.
Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.
Nepoužívejte v kukuřici cukrové a pukancové.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech inbredních linií kukuřice!
Neošetřujte při teplotách nad 25 °C.
Déšť bezprostředně po aplikaci má za následek snížení účinku.
Po aplikaci by nemělo asi 3 hodiny pršet.

Následné plodiny:
V případě, že došlo k předčasné zaorávce kukuřice, lze jako náhradní plodinu použít opět kukuřici.
V rámci normálního osevního postupu je pěstování následných plodin možné za dodržení následujících podmínek:
– před výsevem řepky olejky, pšenice ozimé a ječmene ozimého v témže roce se provede hluboká orba,
– v následujícím roce po aplikaci lze pěstovat hrách, bob, hořčici, slunečnici jen v tom případě, že setí předcházela orba ošetřeného pozemku.

Jsou-li následnou plodinou luskoviny, může dojít za nepříznivých podmínek (půda s nízkou biologickou aktivitou, nízkým pH, špatnou půdní strukturou, při dlouhodobě trvajícím zimním a letním suchu a stresových podmínkách) k mírnému prosvětlení listů zrnového hrachu nebo bobu. Ojediněle bylo také pozorováno zbrzdění růstu a prořídnutí porostu. Bezpečnost použití jiných následných plodin nebyla ověřena.

Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Zvláště citlivé jsou např. řepa, hrách, fazole, zelenina, réva vinná, ovocné dřeviny. Přípravek se aplikuje postřikem.

Doporučení pro aplikaci:
Rozšíření spektra účinnosti o další důležité plevele – ježatka kuří noha a další dvouděložné
plevele:

Časně postemergentní aplikace:

1 l/ha CLICK PREMIUM + 1 l/ha GRAND TOTAL + 0,1 l/ha ZEMIN

Postemergentní aplikace:

1–1,5 l/ha Click Premium + 0,8–1 l/ha TALISMAN

Dělená aplikace:

1. Časně postemergentní aplikace proti dvouděložním plevelům

1–1,5 l/ha CLICK PREMIUM + 0,1 l/ha ZEMIN

2. Postemergentní aplikace proti ježatce a dalším trávovitým plevelům včetně výdrolu řepky

0,8–1 l/ha TALISMAN

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
kukuřice
Ochranná vzdálenost od
kukuřice
Bez redukce
od povrchové vody
3
okraje ošetrovaného
15
Tryska 50%
na ochranu
3
pozemku s ohledem
15
Tryska 75%
vodních organismů (m)
3
na ochranu
15
Tryska 90%
3
necílových rostlin (m)
15

Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a poté za stálého míchání doplňte nádrž vodou na požadovaný objem.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice