Corida

Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k hubení dvouděložných plevelů v pšenici a ječmeni.

Účinná látka:

tribenuron-methyl 750 g/kg

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
povrchové vody pro aplikaci do pšenice jarní a ječmene jarního.
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů
od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel

Balení:

100 g, 250 g HDPE – láhev/dóza, šroubovací uzávěr PP

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +35 °C.

Působení přípravku:

Účinná látka přípravku tribenuron-methyl patří do skupiny sulfonylmočovin. Přípravek je
po aplikaci velmi rychle vstřebáván listy a omezenou dobu i kořeny. Postřik se provádí postemergentně na jaře. Vlhko a teplota nad 10 °C zvyšují účinnost přípravku. Citlivé plevele
přestanou růst téměř okamžitě po aplikaci, symptomy poškození se projeví do 2 týdnů.
Corida má velmi vysokou selektivitu k ošetřovaným obilninám

Návod k použití – indikace:

Plodina, oblast použití
pšenice
ječmen
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele
dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
15–25 g/ha
OL - Dny
30
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 31 BBCH
do: 39 BBCH
2) do: 16 BBCH aktivně rostoucí
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
---

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina
pšenice ječmen
Dávka vody
200–400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině

Nižší dávku přípravku použijte na plevele v raných růstových fázích

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Citlivé plevele: heřmánky, hluchavky, hořčice, chrpa polní, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, máky, merlík, penízek rolní, ptačinec, rdesna, vikev, violka, výdrol řepky, výdrol
slunečnice, pelyněk černobýl, pcháč rolní, šťovík, svízel přítula do 3. přeslenu.
Méně citlivé plevele: kakosty, opletka obecná, rozrazil, svlačec, svízel přítula v růstové fázi
4 a více přeslenů

Doporučení pro aplikaci:
Pro rozšíření spektra účinnosti o svízel přítulu a některé další jednoleté dvouděložné
plevele, doporučujeme následující kombinace:

15–25 g/ha CORIDA + 0,1 l/ha SARACEN + 0,05 l/ha SPEEDY

15–25 g/ha CORIDA + 0,5 l/ha HURLER + 0,05 l/ha SPEEDY

Nižší dávku přípravku použijte na plevele v raných růstových fázích.
Neaplikujte přípravek do pšenice jarní a ječmene jarního na zásaditých půdách.

Náhradní/následné plodiny:
Po 220 dnech od aplikace je pěstování následných plodin bez omezení.
V případě zaorání plodiny je nutné dodržet interval 60 dnů od aplikace pro pěstování ovsa a sóji.
Po 170 dnech od aplikace lze pěstovat jako náhradní nebo následné plodiny rajčata, řepku
olejku a cukrovku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
pšenice ozimá, ječmen ozimý - kyselé půdy
pšenice ozimá, ječmen ozimý - zásadité půdy
pšenice jarní, ječmen jarní - kyselé půdy
Ochranná vzdálenost
pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní
Bez redukce
od povrchové vody s
5
6
7
od okraje ošetřovaného
5
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
4
4
pozemku s ohledem
0
Tryska 75%
vodních organismů [m]
4
4
4
na ochranu
0
Tryska 90%
4
4
4
necílových rostlin [m]
0

Pšenice ozimá, ječmen ozimý – kyselé půdy:
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se (svažitost ≥ 3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích
aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.
Pšenice ozimá, ječmen ozimý – zásadité půdy:
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se (svažitost ≥ 3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích
aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.
Pšenice jarní, ječmen jarní – kyselé půdy:
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se (svažitost ≥ 3°) k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích
aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice