Cyklop 334 SL

Herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k ošetření
řepky olejky proti dvouděložným plevelům.

Účinná látka:

clopyralid 267 g/l
picloram 67 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek pouze pro profesionální uživatele.
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.
(Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení:

HDPE kanystr 1 l, 5 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Cyklop 334 SL působí jako systémový růstový herbicid, proniká do rostlin přes listy a stonky. Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, postupně ztrácí přirozenou barvu, následně se objevuje kroucení listů a stonků (deformace) a v průběhu 3–4 týdnů dochází postupně k likvidaci citlivých plevelů. První symptomy poškození jsou viditelné za optimálních podmínek cca za 3–6 dní po aplikaci. Obě účinné látky mají podobný způsob pohybu v rostlině a účinku – jsou absorbovány listy a stonky. Následně jsou rozváděné v rostlině akropetálně i bazipetálně

Návod k použití:

Plodina
oblast použití
řepka olejka ozimá
řepka olejka jarní
řepka olejka ozimá
Škodlivý organismus
jiný účel použití
plevele dvouděložné
plevele dvouděložné
Dávkování, mísitelnost
0,25–0,35 l/ha
0,2 l/ha
OL (dny)
AT
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 19 BBCH, do: 31 BBCH, na jaře
1) od: 13 BBCH, do: 15 BBCH, na podzim
Poznámka 4)
k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití
řepka olejka jarní
řepka olejka ozimá
Dávka vody
200–300 l/ha
200–300 l/ha
Způsob aplikace
postřik
postřik
Max. počet aplikací v plodině

Plevele citlivé: psárka polní, chundelka metlice

Spektrum účinnosti:
Jarní aplikace
Dávka 0,25 l/ha
Plevele citlivé: merlík bílý, pcháč oset, heřmánkovec přímořský, zemědým lékařský, chrpa polní, rmen rolní
Plevele méně citlivé: pumpava obecná, hluchavka nachová, ptačinec prostřední, mléč rolní, svízel přítula, opletka obecná
Dávka 0,35 l/ha
Plevele citlivé: merlík bílý, pcháč oset, heřmánkovec přímořský, zemědým lékařský, chrpa polní, rmen rolní, mléč rolní, svízel přítula, opletka obecná, ptačinec prostřední
Plevele méně citlivé: pumpava obecná, hluchavka nachová, violka rolní
Podzimní aplikace
Dávka 0,2 l/ha
Plevele citlivé: merlík bílý, rmen rolní listů, chrpa polní, pcháč oset – přízemní růžice až 10 cm výšky

Doporučení pro aplikaci:
Postemergentní aplikace na vzešlou řepku od 3. pravého listu, plevele ve fázi děložních listů až 2. pár pravých listů. Možná kombinace s graminicidy proti výdrolu obilní předplodiny, regulátory růstu, insekticidy a listovým hnojivem s obsahem bóru

0,2 l/ha CYKLOP 334 SL + 1,5–2 l/ha RAPSAN 400 SC + 0,7 l/ha VIDROLIN
0,2 l/ha CYKLOP 334 SL + 0,6 l/ha METAROCK + 0,7 l/ha VIDROLIN
0,2 l/ha Cyklop 334 SL + 1,5 l/ha SOMERO + 0,7 l/ha VÍDROLIN + 1 kg/ha BORON HIGH TEC 190

Dělená aplikace
Časně postemergentní aplikace na vzešlou řepku, kdy plevele jsou ve fázi klíčení až děložních listů. Pokud je v době aplikace vzešlý výdrol obilní předplodiny je možné aplikovat společně s graminicidy, např. Vídrolinem v dávce 0,7 l/ha

1,5–2 l/ha RAPSAN 400 SC + 0,1 l/ha ZEMIN
1,5–2 l/ha SOMERO + 0,15 l/ha ZEMIN

Postemergentní aplikace na vzešlou řepku od 3. pravého listu, plevele ve fázi děložních listů až 2. pár pravých listů. Možná kombinace s graminicidy proti výdrolu obilní předplodiny, regulátory růstu, insekticidy a listovým hnojivem s obsahem bóru

0,2 l/ha Cyklop 334 SL + 0,7 l/ha VÍDROLIN + 0,75 l/ha ORIUS 25 EW+ 1 kg/ha BORON HIGHTEC 190

Aplikujte v rozmezí teplot +8 °C až +25 °C
Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí. Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty) Za vysokých teplot mohou být citlivé
plodiny poškozeny.


Následné plodiny: pěstování následných plodin je bez omezení.
Náhradní plodiny: Po zaorání ošetřené plodiny lze pěstovat obilniny a kukuřici.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost od
řepka olejka
Bez redukce
okraje ošetřovaného
5
Tryska 50%
pozemku s ohledem
5
Tryska 75%
na ochranu
5
Tryska 90%
necílových rostlin (m)
0
r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice