EXpert

Mikrobiální rostlinný biostimulant ve formě prášku pro postřik
na půdu a inokulaci osiva.

Složení: Užitečné mikroorganismy v přípravku uvolňují živiny pro kořeny rostlin.
Mykorhizní houby na kořenovém systému zvyšují sorpční schopnost jednotlivých prvků (zvláště P) a vody a zajišťují jejich ochranu proti patogenním mikroorganismům.
• Paenibacillus azotofixans
• Bacillus megaterium
• Bacillus mucilaginosus
• Bacillus licheniformis
• Bacillus mycoides
• Trichoderma viride
• mykorhizní houby 1×109 KTJ/g.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.

Balení: 1 kg

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby, teplota skladování +5 °C až +30 °C.
Namořené osivo o vlhkosti 12–14 % může být skladováno do 1 měsíce od namoření při minimálním kolísání skladovací teploty.

Působení přípravku:
• Podporuje vývoj kořenového systému rostlin a jejich rychlejší růst.
• Posiluje odolnost rostlin k suchu a ostatním abiotickým nepříznivým vlivům.
• Zvyšuje výnos rostlin.
• Podporuje půdní biologickou rozmanitost (biodiverzitu)
• Užitečné mikroorganismy v přípravku podporují příjem živin rostlinou. Mykorhizní houby na kořenovém systému zvyšují sorpční schopnost jednotlivých prvků (zvláště P).
• Trichoderma viride vylučováním bioaktivních složek zlepšuje růst rostliny a zvyšuje odolnost rostliny proti abiotickým stresovým faktorům a patogenním houbám a bakteriím.

Návod k použití:

Plodina
obilniny, řepka, cukrovka
zelenina
ovocné dřeviny
okrasné rostliny
víceleté rostliny (trvalky)
květiny
Dávka
0,25 kg/ha
0,25 kg/ha
0,25 kg/ha
0,25 kg/ha (1g/l vody)
1 g/l vody
1–1,5 g/l vody
Termín aplikace
postřik před setím, během setí nebo před vzejitím
zálivka nebo postřik před setím, během setí ebo do 2 týdnů po vyklíčení
zálivka na počátku aktivního růstu výhonů, opakovat po plném zakořenění
zálivka po výsadbě/sázení nebo po řezu
zálivka počátkem zakořeňování, opakovat 1× za 3 měsíce
během klíčení nebo v době zakořeňování

Aplikační dávky pro inokulaci osiva:

Plodina
obilniny
luskoviny (hrách, bob...)
brambory, zelenina
okrasné rostliny
Dávka
1 kg/t
1 kg/t
1 - 2 kg/t
1 - 2 kg/t
Celková dávka aplikační kapaliny
10 l/t
10 l/t
30 l/t
30 l/t

• Mikrobiální přípravek ve formě prášku pro postřik na půdu a moření osiva
• Podporuje rozvoj a zdravotní stav kořenového systému rostlin
• Podporuje rychlejší růst rostlin
• Posiluje odolnost rostlin k suchu a ostatním nepříznivým vlivům prostředí.
• Podporuje zvýšení organické hmoty v půdě – organického uhlíku v půdě až o 20 % za vegetaci
• Umožňuje snížení hnojení NPK živinami až o 10 %
• Speciální polysacharidový obal chrání mikroorganismy před negativními vlivy prostředí, především proti suchu a umožňuje společnou aplikaci s pesticidy a kapalnými hnojivy
• Podporuje půdní biologickou rozmanitost
• Zvyšuje výnos rostlin.

Bakterie
• poutají vzdušný dusík 30–60 kg N/ha za vegetaci
• uvolňují fosfor z nepřístupných forem v půdě pro rostliny – až 25–50 kg P₂O₅/ha za vegetaci
• uvolňují draslík z nepřístupných forem pro rostliny – až 35 kg K₂O/ha za vegetaci

Mykorhizní houby
• několikanásobně zvětšují plochu kořenového systému rostlin
• zvyšují sorpční schopnost kořenů
• zvyšují příjem vody a živin kořeny – především fosforu
• zlepšují strukturu půdy – produkují glykoprotein globamin, který spojuje půdní částice a tím vznikají půdní agregáty

Trichoderma viride
• rychle kolonizuje kořenový systém rostlin, s kterým žije v symbióze
• vylučuje bioaktivní látky (mají fungicidní účinek), které chrání kořeny před patogenními bakteriemi a houbami v půdě – Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia a dalšími
• stimulují zdravotní stav a růst rostliny
• zvyšují odolnost rostliny proti stresovým faktorům prostředí
• moření semen – ničí patogenní houby na povrchu semen a postupně kolonizuje kořenový systém rostliny, který chrání před patogenními houbami vyskytujícími se v půdě

Doporučení pro aplikaci:
Aplikace na nezakrytý povrch půdy.
Aplikace při teplotách od 10 °C do 25 °C.
Aplikace v podvečer nebo za oblačného počasí.
Aplikace s herbicidy, fungicidy, insekticidy, regulátory růstu a hnojivy.
Aplikace ve 150–300 l vody na hektar.
Déšť po aplikaci NESNIŽUJE účinnost.

POZOR!
NEAPLIKOVAT za silného slunečního svitu.
NEAPLIKOVAT za mrazu nebo za teplot nad 25 °C.

Příprava aplikační kapaliny:
Smíchejte požadované množství přípravku Expert s 200–400 l vody. Doporučuje se rozpustit požadované množství přípravku Expert ve vodě separátně ještě před nalitím do nádrže aplikačního zařízení. Rozpuštěný přípravek by měl být přidán do nádrže aplikačního zařízení jako poslední po přípravcích na ochranu rostlin a/nebo hnojivech. Přípravek Expert je mísitelný s většinou bio přípravků, přípravků na ochranu rostlin a hnojiv včetně močoviny bez ohledu na další specifikaci výrobce. Při aplikaci s močovinou je důležité dodržovat
doporučení použití přípravku Expert a použít aplikační kapalinu do 6 hodin po namíchání.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný. Obsažené mikroorganismy mohou být senzibilizující a vyvolávat alergické reakce. Při práci s přípravkem používejte osobní ochranné pracovní pomůcky. Zabraňte zasažení očí a kůže. Více informací naleznete v bezpečnostním listu přípravku.

Kompatibilita s přípravky na ochranu rostlin:
Přípravek lze použít společně s mořidly, herbicidy, insekticidy, regulátory růstu a listovými hnojivy.

Příprava postřikové jíchy:
Před použitím je třeba přípravek důkladně rozmíchat.

Opatření a prostředky pro zneškodnění zbytků přípravků a likvidace balení:
Balení a zbytky přípravku nevyžadují zvláštní metody likvidace.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platnou etiketou uvedenou na obalu.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice