Flotyn 114 OD

Selektivní herbicid se systemickým účinkem, aplikovaný na listy,
ve formě olejové disperze (OD).

Účinná látka:

florasulam 10 g/l
nicosulfuron 80 g/l
thifensulfuron-methyl 24 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Balení:

1 l HDPE/PA láhev

Doba použitelnosti přípravku:

3 roky od data výroby, teplota skladování 0 °C až + 30 °C

Působení přípravku:

Herbicid obsahuje tři účinné látky zařazené mezi inhibitory acetolaktát syntetázy (ALS), což vyvolává blokování biosyntézy rozvětvených aminokyselin a tím narušení biosyntézy bílkovin. To v důsledku vede ke zbrzdění vývoje a růstu plevelů.
Přípravek je přijímán především listy a navíc kořeny a rychle je v rostlině rozváděn. První projevy herbicidního účinku mohou nastat po 4–5 dnech od aplikace. Plevele zcela odumírají 6–8 týdnů po ošetření

Návod k použití:

1) Plodina,
oblast použití
kukučice mimo kukuřice cukrové a pukancové
2) Škodlivý organismus, jiný účel použití
ježatka kuří noha, pýr plazivý, plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
0,5 l/ha
OL
(dny)
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 12 BBCH,
do: 18 BBCH
2) postemergentně
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
6) mimo množitelské porosty

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní (-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit.

Plodina, oblast použití
kukuřice
Dávka vody
200–300 l vody/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině

Růstové fáze plevelů:
plevele dvouděložné: BBCH 12–14
plevele jednoděložné: BBCH 13–15
Aplikujte na suché rostliny při teplotě 10–25 °C.
Déšť do 4 hodin po aplikaci může snížit účinnost přípravku.

Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele: ježatka kuří noha, ptačinec prostřední, merlík bílý, pýr plazivý, svízel přítula, lilek černý, rdesno červivec, rdesno blešník, opletka obecná, rmen rolní, řepka olejka-výdrol, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, pěťour maloúborý.

Následné plodiny:
Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny:
V případě předčasné likvidace porostu je možné po měsíci od aplikace přípravku opět pěstovat kukuřici a po 4 měsících ozimé obilniny.
Na jaře následujícího roku je možné pěstovat všechny plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny inhibitorů ALS po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Upřesnění pro použití:
1. V nepříznivých povětrnostních podmínkách (např. sucho, intenzivní dešťové srážky bezprostředně po ošetření, nízké či vysoké teploty, značné výkyvy teplot mezi nocí a dnem) může u některých odrůd kukuřice přípravek způsobit pomíjivé projevy fytotoxicity, které nemají vliv na úrodu.

2. Přípravek neaplikujte:
• na rostliny vystavené stresu, oslabené nebo poškozené mrazem, suchem, zaplavením
vodou, pomačkáním, škůdci či chorobami, při nerovnoměrném a nevyrovnaném vyklíčení,
• bezprostředně po období dlouhodobého chladu, u rostlin, jejichž růst byl zbrzděn následkem nízkých teplot,
• na mokré rostliny,
• na rostliny s projevy fytotoxicity po předchozí aplikaci pesticidů nebo v důsledku reziduí pesticidů v půdě,
• s listovými hnojivy a stimulátory růstu.

3. Při aplikaci přípravku zabraňte:
• unášení užitkové kapaliny na plodiny na sousedních polích
• hromadění se užitkové kapaliny na styku ošetřených pásů a souvratí.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
Kukuřice
Ochranná vzdálenost
Kukuřice
Bez redukce
od povrchové vody s
5
od okraje ošetřovaného
5
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
pozemku s ohledem
5
Tryska 75%
vodních organismů (m)
4
na ochranu necílových
5
Tryska 90%
4
rostlin (m)
0

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (≥ 3° svažitosti) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m

 

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice