Fornet Extra 6 OD

Herbicid ve formě olejové disperze (OD) pro postemergentní
aplikaci určený k hubení jednoletých trav a dvouděložných plevelů
a potlačení vytrvalých trav v kukuřici.

Účinná látka:

nicosulfuron 60 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody aplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže
obsahuje účinnou látku nikosulfuron v maximální množství 45 g úč.l./ha/rok.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů podzemní vody.
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů
od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení:

 5 l kanystr

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Fornet Extra 6 OD hubí velmi dobře spektrum jednoletých trav a dvouděložných plevelů. Zastavuje růst plevelů ihned po aplikaci. Během 4 až 5 dnů lze pozorovat žloutnutí nově se vyvíjejících listů, následované nekrózou, která se rozšiřuje po celé rostlině citlivých plevelů.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
kukuřice setá
Škodlivý organismus, jiný účel použití
ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
0,5–0,75 l/ha
OL (dny)
AT
Poznámka

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina
Ochranná vzdálenost
kukuřice
Ochranná vzdálenost od
kukuřice
Bez redukce
od povrchové vody
4
okraje ošetrovaného
10
Tryska 50%
na ochranu
4
pozemku s ohledem
5
Tryska 75%
vodních organismů (m)
4
na ochranu
5
Tryska 90%
4
necílových rostlin (m)
0

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Max. počet ošetření: 1× za vegetaci plodiny (jednorázově nebo dělenou aplikací 0,5 + 0,25 l/ha)

Růstová fáze plodiny v době aplikace:
Kukuřice setá: BBCH 12–18, fáze 2–8 listů

Růstová fáze plevelů v době aplikace:
Dvouděložné plevele jednoleté: BBCH 12–16, fáze 2–6 listů.
Ježatka kuří noha: BBCH 12–19, od 2 listů až do počátku odnožování.
Účinek na nově vzcházející ježatku kuří nohu se zvyšuje dělenou aplikací dávek 0,5 l/ha a 0,25 l/ha po 10 až 14 dnech.

Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele:
v dávce 0,5 l/ha laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), penízek rolní (Thlaspi arvense), violky (Viola spp.), ptačinec žabinec (Stellaria media)
v dávce 0,75 l/ha ježatka kuří noha (Echinochloa cruss-galli), heřmánek pravý (Matricaria chamomilla), svízel přítula (Galium aparine), merlík bílý (Chenopodium album)

Méně citlivé plevele:
rdesno červivec (Polygonum persicaria), opletka obecná (Polygonum convolvulus)

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity v podobě chlorotických skvrn na listech, retardace růstu případně slabých deformací.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Pozor na odrůdy citlivé na sulfonylmočoviny.

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení.

Na podzim téhož roku lze po orbě vysévat ozimou pšenici a ozimý ječmen. Nelze vyloučit poškození ozimého ječmene na zásaditých půdách. Setí jiných obilnin v tomto termínu konzultujte s držitelem povolení.
Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny plodiny. Jako náhradní plodina může být po orbě použita kukuřice.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Obzvláště citlivé jsou řepka a zeleniny.Přípravek nelze použít v množitelských porostech inbredních linií kukuřice.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice