Foxtrot

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulze typu oleje k postemergentní likvidaci ovsa hluchého, chundelky metlice, psárky polní a ostatních jednoletých trávovitých plevelů v pšenici, ječmeni, žitě a tritikale.

Účinná látka:

fenoxaprop-P-ethyl 69 g/l
cloquintocet-mexyl 34,5 g/l

Pro profesionální použití.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany

Včel: nevyžaduje klasifikaci
Vodních organismů: toxický
Zvěře: nevyžaduje klasifikaci

Balení:

5 lit. HDPE/PA kanystr

Doba použitelnosti přípravku:

 24 měsíců od data výroby

Působení přípravku:

Foxtrot je postemergentní selektivní graminicid. Působí kontaktně i systémově, je přijímán výhradně zelenými částmi rostlin a je transportován do kořenů a rhizomů. Zasažené plevele přestávají během 2–3 dní růst a dále netvoří nové listy. Na starších listech se objevují chlorózy, které přechází v nekrózy a postupně celá rostlina v průběhu 2–3 týdnů odumírá. Tento proces je urychlen za vyšších teplot a vyšší relativní vzdušné vlhkosti, naopak tento proces se zpomaluje za nižších teplot, při nižší relativní vlhkosti vzduchu, na suchých půdách nebo obecně při déletrvajícím sušším období, kdy je výrazně zpomaleno systémové působení a translokace účinné látky v rostlinách.

Spektrum účinnosti:

Foxtrot spolehlivě účinkuje na chundelku metlici, oves hluchý, ježatku kuří nohu, béry, rosičky, psárku polní, lesknici, proso a čirok halepský.
Neúčinkuje na pýr plazivý, jílky, sveřepy, lipnice a dvouděložné plevele.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
pšenice, ječmen, žito, tritikale
Škodlivý organismus, jiný účel použití
oves hluchý, chundelka metlice, psárka polní, plevele lipnicovité jednoleté
Dávkování, mísitelnost
0,8–1,0 l/ha 200 l vody/ha
OL (dny)
AT
LA
-
Poznámka
postemergentně, max. 1×

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Aplikační poznámky:
Optimální termín aplikace je od 3. listu trávovitých plevelů do 1–2 kolének, kdy trávy aktivně rostou. Doporučujeme aplikaci příliš neuspěchat a ošetřovat až v době, kdy jsou plevelné trávy všechny vzešlé a mají vyvinutou dostatečně velkou listovou plochu. Při pozdější aplikaci může docházet pouze k retardaci trávovitých plevelů, které však následně v porostech zůstávají a zpravidla nevymetají. Přípravek lze aplikovat od 3. listu obilnin, nejdéle však do objevení praporcového listuu pšenice ozimé, do konce odnožování u jarního ječmene, do objevení se 1. kolénka u žita, tritikale a ozimého ječmene a objevení se 2. kolénka u jarní pšenice. Nižší dávku 0,8 l/ha volíme při aplikaci do fáze 3–5 listů trav nebo za příznivých podmínek, např. vyšší teplota, vyšší vzdušná a půdní vlhkost. Během odnožování trav či za extrémních teplotních a vzdušných podmínek se doporučuje použít vyšší dávka 1,0 l/ha. Při aplikaci v pšenici, ječmeni ozimém, žitě a tritikale se doporučuje přidání adjuvantu (např. Xyston, Speedy) a to opět v případě méně optimálních aplikačních podmínek a pozdější růstové fázi trav. Z důvodu možnosti nižší selektivity se nedoporučuje aplikace adjuvantu v ječmeni jarním.

Mísitelnost:
Ošetření lze kombinovat s regulátory růstu na bázi CCC nebo Limitar a společně s fungicidy a insekticidy. Základním předpokladem pro aplikaci směsí je shoda aplikačních terminů partnerů. V případě přípravku Foxtrot se nejlépe osvědčuje samostatná aplikace. Herbicid Foxtrot je možné kombinovat s některými herbicidy proti dvouděložným plevelům. Proti svízeli přítule se osvědčuje Hurler v dávce 0,4–0,5 l/ha, popřípadě s herbicidy Kantor Plus, Starane 250 EC nebo Tomahawk. Proti širokému spektru dvouděložných plevelů lze kombinovat s herbicidem Pelican Delta v dávce 100 g/ha nebo Sekator OD v dávce 0,12–0,15 l/ha. V tank-mixech nelze snižovat dávku herbicidu Foxtrot pod registrované rozmezí. Herbicid Foxtrot nedoporučujeme mísit s přípravkem Granstar 75 WG, s přípravky na bázi MCPA, MCPP, 2,4-D a dicamba, neboť ve směsi může dojít ke snížení účinnosti proti travám. Rizikové jsou rovněž kombinace s herbicidy s účinnými látkami bentazone, bifenox, fluoroglycofen-ethyl. V případě aplikace graminicidu FOXTROT a přípravku na bázi dicamba ve všech obilninách je nutný 10–14 denní odstup mezi těmito aplikacemi.

Maximální počet ošetření na plodinu za vegetaci:

Příprava aplikační kapaliny:
Odpovídající množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na stanovený doporučený objem. Před mícháním, je vzhledem k různým formulacím nutné, ověřit jejich kompatibilitu. Při přípravě TM směsíje zakázáno míchat koncentráty přípravků, tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice