Grand Total

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení jednoletých jednoděložných plevelů v kukuřici.

Účinná látka:

S-metolachlor 960 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízenív blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPe 1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestližeobsahuje účinnou látku S-metolachlor, vícekrát než jednou za tři roky (na stejnémpozemku)
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojůpodzemní a povrchové vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hraniceoblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení:

1 l v HDPE láhvi; 5 l v HDPE kanystru

Doba použitelnosti přípravku:

 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Gand Total brzdí klíčení plevelných rostlin krátce po začátku klíčení. Účinná látka je přijímána prostřednictvím koleoptyle, klíčků a kořenů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk.

Návod k použití:

1) Plodina, oblast použití
kukuřice
2) Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele jednoděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
1,2 l/ha
OL (dny)
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) postemergentně od BBCH 10 do BBCH 14
2) postemergentně
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití
kukuřice
Dávka vody
100–300 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině

Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele: béry, chundelka metlice, ježatka kuří noha, psárky, rosičky, sveřepy
Méně citlivé plevele: heřmánky, hluchavka nachová, jílky, kokoška pastuší tobolka, laskavce, lilek černý, lipnice, merlíky, ovsy, ptačinec žabinec, rdesna, šrucha zelná. Ježatka kuří noha a béry musejí být v růstové fázi BBCH 11–12

Při postemergentní aplikaci výrazně klesá účinnost na dvouděložné plevele.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpčníschopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelzevyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1%, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Doporučení pro aplikaci:
Časně postemergentní aplikace – pro rozšíření účinnosti na dvouděložné plevele je vhodné použít kombinaci:

1 l/ha GRAND TOTAL + 1 l/ha CLIK PREMIUM + 0,1 l/ha ZEMIN

Postemergentní aplikace – pro rozšíření účinnosti na dvouděložné plevele je vhodné použít kombinaci:

1 l/ha GRAND TOTAL + 1 l/ha OSORNO

Náhradní plodiny:
V případě zaorání ošetřené plodiny lze jako náhradní plodinu pěstovat kukuřici, slunečnici, sóju a brambor.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, oseté pozemky ani pozemky určené k setí.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
kukuřice
Bez redukce
od povrchové vody
4
Tryska 50%
s ohledem
4
Tryska 75%
na ochranu
4
Tryska 90%
vodních organismů (m)
4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ≥ 3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem. Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete.
Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Vždy kontrolujte fyzikální kompatibilitu případných tank-mixů v menší nádobě při správném naředění.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice