Harpun

Insekticid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) určený k hubení škůdců na rajčatech a okurkách, jabloních a hrušních.

Účinná látka:

pyriproxyfen 100 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemí a povrchové vody.
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje úč. l. ze skupiny neonikotinoidů (např. acetamiprid, thiakloprid, klothianidin, imidakloprid, thiamethoxam) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Balení:

HDPE/PA láhev s přípravkem v množství 100 ml, 300 ml a 1 l;
HDPE/PA kanystr s přípravkem v množství 5 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladováni +5 °C až + 30 °C

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Působení přípravku:

Pyriproxyfen působí proti celé řadě druhů hmyzu. Působí jako juvenilní analog hormonu a regulátor růstu hmyzu. Zabraňuje vývoje larev a jejich přeměny do dospělosti, a tím znemožní jejich reprodukci.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
rajče, okurka
jabloň
hrušeň
Škodlivý organismus, jiný účel použití
molice skleníková
obaleč jablečný
mera hrušňová
Dávkování, mísitelnost
1,125 l/ha
(75 ml /100 l vody)
1 l/ha
1 l/ha
OL
3
AT
AT
Poznámka k 1) plodině, 2) ŠO, 3) OL
1) od: 50 BBCH do: 89 BBCH, 2) při prvním výskytu dospělců hmyzu
1) od: 71 BBCH do: 74 BBCH, 2) na počátku kladení
1) od: 51 BBCH do: 75 BBCH, 2) larvy ve stádiu vývoje L1–L3
Poznámka k 4) dávkování, 5) umístění, 6) určení sklizně
5) skleníky
5) venkovní porosty
5) venkovní porosty

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití
hrušeň
jabloň
rajče, okurka
Dávka vody
600–1 000 l/ha
600–1 000 l/ha
1000–1 500 l/ha
Způsob aplikace
postřik, rosení
postřik, rosení
postřik
Max. počet aplikací v plodině
1×/rok
2×/rok
2x
Interval mezi aplikacemi
-
14 dnů
10 – 14 dnů

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti.

Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
jabloň, hrušeň
Bez redukce
od povrchové vody s
35
Tryska 50 %
hledem na ochranu
30
Tryska 75 %
vodních organismů (m)
20
Tryska 90 %
14

Při aplikaci do jabloně a hrušně:

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích ( ≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m.

Další omezení:

Při použit ve sklenících s opylujícími čmeláky: Zabraňte expozici čmeláků zakrytím nebo odstraněním kolonií během aplikace. Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používaná biologická ochrana. Nedoporučuje se pro aplikaci použít traktor bez uzavřené kabiny pro řidiče. Při aplikaci v sadu se doporučuje použít traktor nebo samojízdný postřikovač s uzavřenou kabinou pro řidiče typu 3 nebo 4 tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu, aerosolu, resp. parám. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Zamezte styku přípravku a aplikační kapaliny s očima. Zajistěte na místech/pracovištích, kde se nakládá s koncentrovaným přípravkem, dostatek čisté vody pro případnou první pomoc pro výplach očí. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků. Po skončení ruční aplikace a po odložení osobních ochranných pracovních prostředků se osprchujte. Po skončení práce ochranný oděv a další OOPP vyperte / očistěte. Vstup na ošetřený pozemek je možný až druhý den po aplikaci.

 

Ochranná lhůta pro vstup na ošetřený pozemek podle typu ošetřených ploch a prováděné činnosti:

  1. zelenina (následné práce spojené s ošetřováním rostlin, včetně zalévání):
    • s OOPP (ochranný oděv, rukavice, obuv) – vstup druhý den po aplikaci
    • bez OOPP – vstup po uplynutí ochranné lhůty uvedené v tabulce rozsahu povoleného použití přípravku
  2. inspekční činnost (kontrola po postřiku) po provedené bazální aplikaci a na neobdělávané zemědělské plochy – vstup až druhý den po aplikaci
r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice