Hurler

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného
koncentrátu (EC) k hubení dvouděložných plevelů v obilninách,
v kukuřici, v loukách a pastvinách a v travních porostech.

Účinná látka:

fluroxypyr 200 g/l (ve formě meptyl esteru)

Pro profesionální použití.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.                                                                                                                                        Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice
oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin.

Balení:

1 litr PET láhev, 5 litrů PET kanystr

Doba použitelnosti přípravku:

 24 měsíců od data výroby

Působení přípravku:

Hurler je herbicid k postemergentní likvidaci dvouděložných plevelů. Účinná látka fluroxypyr proniká přes listy a v rostlině je rozváděna translokací. Aktivní růst plevelů v době postřiku a dostatečné pokrytí listové plochy je předpokladem úspěšného hubení. Účinek se zvětšuje při teplotě a vyšší relativní vlhkosti.

Spektrum účinnosti:

Citlivé plevele
Svízel přítula (do počátku květu), ptačinec žabinec (do počátku květu), svlačec rolní (do 6 listů), hluchavka nachová (do 4 listů), lilek černý (děložní listy až 6 pravých listů), šťovík tupolistý (před květem), kopřiva dvoudomá (před květem).

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
pšenice ozimá
ječmen ozimý
žito, tritikale
pšenice tvrdá
pšenice jarní
ječmen jarní
oves
kukuřice na siláž
louky a pastviny
nově založené porosty
louky a pastviny
stávající porosty
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele dvouděložné
plevele dvouděložné
plevele dvouděložné
plevele dvouděložné
plevele dvouděložné
plevele dvouděložné
plevele dvouděložné
Dávkování, mísitelnost
1 l/ha 200–400 l vody/ha
1 l/ha 200–400 l vody/ha
0,75 l/ha
200–400 l vody/ha
0,75 l/ha
200–400 l vody/ha
1 l/ha 200–400 l vody/ha
0,75 l/ha
200–400 l vody/ha
2 l/ha 200–400 l vody/ha
OL
AT
AT
AT
AT
AT
7
7
Poznámka
od: 12 BBCH, do: 45 BBCH postemergentně, max. 1×
od: 12 BBCH, do: 31 BBCH postemergentně, max. 1×
od: 12 BBCH, do: 39 BBCH postemergentně, max. 1×
od: 12 BBCH, do: 39 BBCH postemergentně, max. 1×
od: 13 BBCH, do: 16 BBCH, max. do výšky kukuřice 20 cm postemergentně, max. 1×
na podzim v době odnožování postemergentně, max. 1×
na jaře 14–21 dní po seči postemergentně, max. 1× za rok

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
OL – 3 dny u luk a pastvin pro přístup domácích a hospodářských zvířat na ošetřený pozemek
Maximální povolená dávka úč. l. fluroxypyr na stejný pozemek je 400 g/ha za vegetační období

Aplikační poznámky:

Dávkování herbicidu Hurler v závislosti na počtu přeslenů svízele přítuly:

Hurler dávka na ha
0,4 l/ha
0,5 l/ha
0,6 l/ha
0,75–1 l/ha
Svízel přítula - počet přeslenů/růstová fáze
5 přeslenů
6–8 přeslenů
10 a více přeslenů
kvetení

U obilnin je vhodné Hurler kombinovat s dalšími herbicidy proti jednoděložným a dvouděložným plevelům. V těchto herbicidních kombinacích Hurler zajišťuje účinnost na svízel přítulu.

Příklady možných kombinací v obilninách:

0,4–0,5 l/ha Hurler + 70–100 g/ha Pelican Delta
0,4–0,5 l/ha Hurler + 15 g/ha Nuance
0,4–0,5 l/ha Hurler + 0,8–1 l/ha Foxtrot                                                                                                                                                                                          0,4–0,5 l/ha HURLER + 15 – 25 g/ha CORIDA

Pšenice ozimá, ječmen ozimý
Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze zduřelé pochvy praporcového listu (BBCH 12–45).

Žito, tritikale, pšenice tvrdá, oves
Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze objevení se 1. kolénka (BBCH 12–31).

Pšenice jarní, ječmen jarní
Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze objevení se jazýčku praporcového listu (BBCH 12–39).

Kukuřice na siláž
Termín aplikace: od 3. do 6. listu kukuřice, max. do výšky kukuřice 20 cm.

Louky a pastviny
Na nově založené travní porosty použijte dávku 0,75 l/ha na začátku podzimu v době odnožování trav. Trávy musí být v době aplikace dostatečně zakořeněné. V následujících letechaplikujte na jaře 14–21 dnů po sečení a po obnově listové plochy plevelů. V případě cílenéaplikace na stávající porosty použijte maximálně 30 ml přípravku Hurler na 10 l vody.Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech. V kukuřici neaplikujte přípravek mimo doporučený termín ošetření. Vyvarujte se překrytí postřikových pásů. Nelze vysévat jeteloviny, hrách, fazol a jiné luskoviny v období 12 měsíců po aplikaci přípravku v dávce 2 l/ha. Hnůj a zbytky rostlin získané z porostů ošetřených touto dávkou smí být použity pouze na loukách a pastvinách nebo na pozemcích určených k pěstování obilnin. Veškerá organická hmota z porostů ošetřených dávkou 2 l/ha nesmí být zapravena do půdy. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny!
Přípravek nelze využít v množitelských porostech!
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku na bázi syntetických auxinů (např. 2,4-D, MCPA, MCPP, dicamba, clopyralid, fluroxypyr, picloram, aminopyralid), na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Přípravek se aplikuje pozemně schválenými postřikovači.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Hurler. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední kultury.
Po ukončení práce opusťte ošetřované porosty! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Osobám alergickým se nedoporučuje práce s přípravkem.

Použití tank-mix kombinací:
Přípravek Hurler je možné použít v tank-mix kombinacích s herbicidy, fungicidy, insekticidy, regulátory růstu (CCC, Limitar, Flordimex 660), listovými hnojivy a kapalným hnojivem DAM 390.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice