Kenofen

Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený
k preemergentnímu hubení jednoletých trávovitých a dvouděložných
plevelů v bramboru.

Účinná látka:

aclonifen 600 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
povrchové vody.
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů
od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení:

5 l, 10 l HDPE kanystr

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +35 °C.

Působení přípravku:

Plevelné trávy a dvouděložné plevele přijímají aclonifen při prorůstání herbicidním filmem
na povrchu půdy. Příjem účinné látky se uskutečňuje převážně přes části klíčících rostlin.
Na zasažených citlivých plevelech se objevují chlorózy, jsou zbrzděny v růstu, nekrotizují
a následně odumírají. Herbicidní film nesmí být narušen mechanickým zpracováním půdy,
protože by to negativně ovlivnilo účinnost přípravku

Návod k použití – indikace:

Plodina, oblast použití
brambor
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
3 l/ha
OL - Dny
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 00 BBCH
do: 08 BBCH
2) preemergentně

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
brambor
Dávka vody
200-400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině
1x

Aplikujte po poslední proorávce naslepo, avšak do 1 týdne před vzejitím bramboru.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Spektrum účinnosti:
Citlivé jednoleté trávy: chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, sveřep jalový, jílek mnohokvětý a rosička krvavá. Ježatka kuří noha je středně citlivá.
Citlivé dvouděložné plevele: heřmánky, hluchavky, hořčice rolní, kapustka obecná, kokoška, kolenec rolní, bažanka roční, kopřiva žahavka, laskavce, lebedy, merlíky, penízek, pěťoury, pomněnka rolní, pryšce, ptačinec, rdesna, rozrazil perský, rozrazil rolní, starček obecný, svízel
přítula, violka rolní, výdrol řepky, zemědým, rdesno ptačí, drchnička rolní, čistec rolní, jitrocele,
máky, pryskyřník rolní, výdrol máku.

Méně citlivé dvouděložné plevele: svízel přítula (na silně humózních půdách), opletka obecná, kakosty, rmeny a konopice (při pozdním vzcházení).

Doporučení pro aplikaci:

Přípravek Kenofen se aplikuje preemergentně v době, kdy nejsou plevele vzešlé nebo vzchází.
Předpokladem dobré účinnosti je dostatečná půdní vlhkost a kvalitní příprava půdy.
V bramboru se Kenofen aplikuje preemergentně po posledním přihrnování, nejpozději 1 týden
před vzejitím brambor. Kvalitně připravené hrůbky napomáhají optimálnímu účinku.
Po aplikaci nelze provádět žádné další mechanické obdělávání půdy.
Pro rozšíření spektra účinnosti proti jednoletým dvouděložným plevelům je možné aplikovat
kombinaci

2–3 l/ha KENOFEN + 0,33 kg/ha TUBERON + 0,1 l/ha ZEMIN

Následné plodiny:
Po orbě do min. 15 cm je pěstování následných plodin bez omezení.
Po kypření do 15 cm lze pěstovat brambor, kukuřici, pšenici jarní a ječmen jarní.

Předpokladem dobré účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.
Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy
anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku. Pokud po aplikaci přípravku následují
srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin
a následné poškození ošetřovaného porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
brambor
Ochranná vzdálenost
brambor
Bez redukce
od povrchové vody s
40
od okraje ošetřovaného
5
Tryska 50%
ohledem na ochranu
18
pozemku s ohledem
5
Tryska 75%
vodních organismů (m)
10
na ochranu
5
Tryska 90%
4
necílových rostlin (m)
0

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ≥ 3°) k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích
aplikovat ani při použití vegetačního pásu

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice