Kier Pro 375 SC

Systémový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu
k ochraně obilovin, řepky, slunečnice, máku a sóji proti houbovým
chorobám

Účinná látka:

prothioconazole 175 g/l
azoxystrobin 200 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPa 1: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku typu QoI (strobiluriny) vícekrát než 2× za vegetační sezónu plodiny.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 3 metry, přičemž současně platí požadavek na použití zařízení omezující úlet s redukcí 50 % nebo 75 %.

Balení:

5 l v HDPE kanystru

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Účinná látka azoxystrobin je systémový fungicid patřící do skupiny strobilurinů. Působí jako
inhibitor mitochondriální respirace v houbách. Inhibuje klíčení spor, růst mycelia a tvorbu spor u hub. Je aktivní při velmi nízkých dávkách proti široké škále houbových patogenů.
Účinek je především protektivní, a proto musí být přípravek aplikován ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů.
Prothioconazole je systémově působící účinná látka. Po aplikaci velmi rychlé proniká do vodivých pletiv a je akropetálně transportován i do těch částí, které nebyly přímo zasaženy
postřikem. Prothioconazole patří do chemické skupiny triazolinthionů a na škodlivé organismy působí inhibicí tvorby ergosterolu, který je základním stavebním prvkem buněčných membrán. Má velmi dobrou účinnost proti širokému spektru houbových patogenů a dlouhou dobu trvání účinku.

Návod k použití:

1) Plodina,
oblast použití
pšenice ozimá, tritikale ozimé
pšenice ozimá
pšenice ozimá, tritikale ozimé
tritikale ozimé
pšenice ozimá, tritikale ozimé
pšenice ozimá, tritikale ozimé
pšenice ozimá, tritikale ozimé
ječmen jarní
ječmen jarní
řepka olejka ozimá
řepka olejka ozimá
2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití
fuzariózy, kořenomorka obilní (choroby pat stébel)
stéblolam
padlí
rynchosporiová skvrnitost
helmintosporióza pšenice, rez pšeničná, rez plevová, braničnatka pšeničná
braničnatka plevová, fuzariózy klasů
braničnatka pšeničná, padlí
padlí, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná, rynchosporiová skvrnitost ječmene
fuzariózy klasů
hlízenka obecná, verticiliové vadnutí
alternáriová skvrnitost
Dávkování, mísitelnost
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
OL - Dny
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 25 BBCH,
do: 32 BBCH
1) od: 30 BBCH
1) od: 30 BBCH,
do: 59 BBCH
1) od: 30 BBCH,
do: 59 BBCH
1) od: 39 BBCH,
do: 49 BBCH
1) od: 61 BBCH,
do: 69 BBCH
1) od: 31 BBCH,
do: 59 BBCH
1) od: 29 BBCH,
do: 59 BBCH
1) od: 49 BBCH,
do: 51 BBCH
1) od: 59 BBCH,
do: 65 BBCH
1) od: 65 BBCH,
do: 69 BBCH
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
4) max. 1x
4) max. 1x
4) max. 1x
4) max. 1x
4) max. 1x
4) max. 1x
4) max. 1x
4) max. 1x
4) max. 1x

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
pšenice ozimá, tritikale ozimé, ječmen jarní
řepka olejná ozimá
Dávka vody
200-300 l/ha
200-300 l/ha
Způsob aplikace
postřik
postřik
Max. počet aplikací v plodině
2x
1x
Interval mezi
aplikacemi
21 dnů

Pro dosažení maximální účinnosti proti chorobám, neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QoI nebo azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na případný kurativní potenciál přípravku.

Přípravek dosahuje v pšenici a tritikale dobré až velmi dobré účinnosti proti chorobám pat stébel (fuzariózy).
V pšenici dosahuje velmi dobré účinnosti proti padlí po jedné aplikaci a výborné účinnosti proti braničnatce pšeničné po jedné i dvou aplikacích.
Přípravek dosahuje v řepce dobré až velmi dobré účinnosti proti verticiliovému vadnutí.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina
Ochranná vzdálenost
pšenice ozimá, ječmen jarní, tritikale ozimé, řepka olejka ozimá
Bez redukce
od povrchové vody s
4
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
Tryska 75%
vodních organismů (m)
4
Tryska 90%
4

Pšenice ozimá, ječmen jarní, tritikale ozimé
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (svažitost ≥ 3 °). Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Menšinové použití přípravku na ochranu rostlin Kier Pro 375 SC podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1 107/2009, v platném znění
1) Plodina,
oblast použití
žito jarní
slunečnice
sója
mák setý
řepka olejka jarní, hořčice
2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití
fuzariózy, stéblolam žita, padlí travní, pyrenoforová skvrnitost, rez žitná, rez plevová, rynchosporiová skvrnitost, fuzariózy klasů, braničnatka plevovástéblolam
altemáriová skvrnitost slunečnice, fomová hniloba slunečnice, padlí slunečnice, plíseň šedá, hlízenka obecná
fuzariózy, septoriová skvmitost sóje, bílá plísňovitost sójehelmintospokvrrióza pšenice, rez pšeničná, rez plevová, braničnatka pšeničná
plíseň šedá, bílá plísňovitost máku
alternáriová skvmitost brukvovitých, fomová hniloba brukvovitých, hlízenka obecná
Dávkování, mísitelnost
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
OL - Dny
35
56
56
56
56
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 25 BBCH,
do: 32 BBCH
1) od: 18 BBCH,
do: 69 BBCH
1) od: 12 BBCH,
do: 69 BBCH
(mimo BBCH 40-49)
1) od: 59 BBCH,
do: 69 BBCH
1) od: 59 BBCH,
do: 69 BBCH
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
6) k produkci olejnatých semen
6) k produkci olejnatých semen
6) k produkci olejnatých semen
6) k produkci olejnatých semen

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
žito jarní
slunečnice, sója, mák setý, řepka olejka jarní, hořčice
Dávka vody
200-300 l/ha
200-300 l/ha
Způsob aplikace
postřik
postřik
Max. počet aplikací v plodině
2x
1x
Interval mezi
aplikacemi
14 dnů

Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina
Ochranná vzdálenost
pšenice ozimá, ječmen jarní, tritikale ozimé, řepka olejka ozimá
Bez redukce
od povrchové vody s
4
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
Tryska 75%
vodních organismů (m)
4
Tryska 90%
4

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Žito jarní
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (svažitost až 3°). Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat
pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Řepka olejka jarní, hořčice, sója, slunečnice
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (svažitost až 3°). Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice