Kix

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně brambor proti hnědé skvrnitosti bramborových listů.

Účinná látka:

difenoconazole 250 g/l (23,6% hm.)

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Balení:

kanystr HDPE 5 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Přípravek Kix je systemicky působící fungicid. Účinná látka difenokonazol ze skupiny triazolů zastavuje vývoj hub inhibicí biosyntézy ergosterolu v buněčných membránách – působí jako demetylační inhibitor(DMI). Difenokonazol je systemický fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
brambor
Škodlivý organismus, jiný účel použití
hnědá skvrnitost bramborových listů
Dávkování, mísitelnost
0,5 l/ha
OL (dny)
14
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

 

Dávka vody: 200–350 l/ha
Termín aplikace: od BBCH 65
Maximální počet aplikací: 4× v plodině
Interval mezi aplikacemi: 10 dnů
Přípravek se aplikuje postřikem.

Upřesnění použití:
K zabránění vzniku rezistence aplikujte tento přípravek preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
brambor
Bez redukce
od povrchové vody s
4
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
Tryska 75%
vodních organismů [m]
4
Tryska 90%
4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 15 m vegetačního pásu.

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice