Libeccio

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí, určený k preemergentní aplikaci proti jednoletým dvouděložným plevelům v řepce olejné a bramborách.

Účinná látka:

 clomazone 360 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení:

 1 l HDPE lahev

Doba použitelnosti přípravku:

 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Libeccio je systémový, selektivní herbicid a účinná látka clomazone je řazena do skupiny oxazolidinonů, u citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů. Clomazone je používán proti jednoletým dvouděložných plevelům a svízeli, nepůsobí však proti plevelům rozmnožujícími se kořeny.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
brambor
řepka olejka
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele jednoleté
plevele jednoleté
Dávkování, mísitelnost
0,25 l/ha
0,25 l/ha
OL (dny)
AT
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) preemergentně
od 00 BBCH
do 08 BBCH
1) preemergentně
od 00 BBCH
do 05 BBCH

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití
brambor
řepka olejka
Dávka vody
200–500 l/ha
200–400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
postřik
Max. počet aplikací v plodině

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
Řepka olejka, brambory
Ochranná vzdálenost
Řepka olejka, brambory
Bez redukce
od povrchové vody s
4
od okraje ošetřovaného
10
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
pozemku s ohledem
10
Tryska 75%
vodních organismů (m)
4
na ochranu
10
Tryska 90%
4
necílových rostlin (m)
10

Růstová faze plodiny v době aplikace:
brambory – po výsadbě nebo slepé proorávce, vegetační vrcholy musí být pod povrchem půdy řepka olejka – preemergentně do 3 dnů po zasetí

Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, starček obecný, ptačinec prostřední, rozrazil břečťanolistý, lilek černý, penízek rolní
Méně citlivé plevele: merlík bílý, zemědým lékařský, opletka obecná, hluchavka nachová, rozrazil perský, ježatka kuří noha

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.
Nepoužívejte na písčitých nebo velmi lehkých půdách.
Nepoužívejte na půdách náchylných k podmáčení.
Pro bezpečnost řepky olejky je důležité, aby bylo osivo přikryto alespoň 20 mm půdy.
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu (vybělení listové plochy plodiny). Případné příznaky fytotoxicity jsou zpravidla přechodného charakteru bez vlivu na další růst a výnos plodiny.
Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.
Za určitých klimatických podmínek, zejména vysokých teplot a vysoké vlhkosti, může docházet k vypařování účinné látky a poškození sousedních plodin.

Doporučení pro aplikaci:
Pro zvýšení účinnosti za sucha, při hrudovitém povrchu pozemku nebo při větším množství posklizňových zbytků na povrchu půdy je vhodná kombinace s půdním smáčedlem Zemin.

Preemergentní aplikace – do 3 dnů po zasetí
0,15–0,25 l/ha Libeccio + 0,1–0,15 l/ha ZEMIN

Řepka olejka
Rozšíření spektra účinnosti o další dvouděložné plevele

Preemergentní aplikace – do 3 dnů po zasetí
0,15–0,25 l/ha LIBECCIO + 1,5 l/ha RAPSAN 400 SC + 0,1 l/ha ZEMIN
0,15–0,25 l/ha Libeccio + 1,5–2,0 l/ha Somero + 0,1 l/ha ZEMIN

Dělená aplikace
Preemergentní aplikace – do 3 dnů po zasetí
0,15–0,25 l/ha Libeccio + 0,1–0,15 l/ha ZEMIN

Časně postemergentní aplikace
1,5 l/ha RAPSAN 400 SC + 0,2 l/ha CYKLOP 334 SL + 0,1 l/ha ZEMIN
1,5–2 l/ha MET-NEX 500 SC + 0,2 l/ha CYKLOP 334 SL + 0,1 l/ha ZEMIN
1,5 l/ha Somero + 0,2 l/ha CYKLOP 334 SL + 0,1 l/ha ZEMIN

Brambor
Rozšíření spektra účinnosti o další dvouděložné plevele


Preemergentní aplikace – do 3 dnů po zasetí
0,15–0,25 l/ha Libeccio + 0,5 kg/ha Tuberon + 0,1 l/ha ZEMIN

Dělená aplikace
Preemergentní aplikace – do 3 dnů po zasetí
0,15–0,25 l/ha Libeccio + 0,33 kg/ha Tuberon + 0,1 l/ha ZEMIN

Časně postemergentní aplikace
0,2 kg/ha Tuberon + 0,1 l/ha ZEMIN

Následné plodiny:
V rámci běžného osevního postupu po sklizni plodiny lze pěstovat obilniny, řepku, bob, hrách, brambory, kukuřici, len, cukrovku a tuřín. Následné plodiny vyséváme po zpracování půdy alespoň do 15 cm hloubky.

Náhradní plodiny:
V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu po podzimním ošetření je možné (po uplynutí 6 týdnů) zařadit ozimé obilniny nebo ozimý bob; na jaře pak jarní obilniny, hrách, bob, brambory, kukuřici, cibuli, mrkev, len a tuřín (minimální interval pro setí jarních obilnin, kukuřice, tuřínu, cibule, mrkve a lnu je 7 měsíců).
V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu po jarním ošetření je možné (po uplynutí 6 týdnů) zařadit hrách, bob, brambory, mrkev, tuřín, cukrovku, cibuli a len. Po uplynutí 9 týdnů kukuřici a keříčkové fazole.
Náhradní plodiny vyséváme po zpracování půdy alespoň do 25 cm hloubky.

Další omezení:
Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.
Postřik proveďte okamžitě po přípravě aplikační kapaliny.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.


Čištění aplikačního zařízení:
Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (min. 3×) vypláchněte vodou (vždy min. čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně se asanuje 3% roztokem sody a propláchne vodou v souladu s návodem na jeho použití. Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzemních a povrchových recipientů vod!
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných plodin.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice