Met-Nex 500 SC

Selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC)
určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů
v řepce olejce.

Účinná látka:

metazachlor 500 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný,
jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč. l./ha
(jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice
oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení:

1 l HDPE láhev; 5 l, 10 l HDPE kanystr

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +35 °C.

Působení přípravku:

Met-Nex 500 SC je selektivní herbicid určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů. Obsahuje účinnou látku metazachlor (HRAC K3), která je přijímána především kořenovým systémem. Protože k hlavnímu příjmu dochází prostřednictvím půdy,
spolehlivé účinnosti se dosáhne při dostatečné půdní vlhkosti a kvalitním seťovém lůžku
(bez hrud). Při aplikaci v suchých podmínkách herbicidní účinek závisí na množství srážek
v prvních dnech po aplikaci.

Návod k použití – indikace:

Plodina, oblast použití
řepka olejka ozimá
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
2 l/ha
OL - Dny
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 11 BBCH
do: 14 BBCH
2) do: 12 BBCH
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
řepka olejka ozimá
Dávka vody
200-300 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině
1x

Aplikujte po poslední proorávce naslepo, avšak do 1 týdne před vzejitím bramboru.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Spektrum plevelů:
Citlivé plevele: ježatka kuří noha, hluchavka nachová, merlík bílý, heřmánkovec nevonný,
chundelka metlice, svízel přítula, rmen polní, kokoška pastuší tobolka
Méně citlivé plevele: violka rolní, pomněnka rolní, výdrol obilnin

Doporučení pro aplikaci:
Rozšíření spektra účinnosti o další důležité plevele – svízel přítula a další dvouděložné plevele:

Dělená alikace:
Preemergentně do 3 dnů po zasetí
0,15–0,25 l/ha LIBECCIO + 0,15 l/ha ZEMIN
Postemergentně
1,5–2 l/ha MET-NEX 500 SC + 0,1 l/ha ZEMIN
Postemergentní aplikace
1,5–2 l/ha MET-NEX 500 SC + 0,2 l/ha CYCLOP 334 SL + 0,1 l/ha ZEMI

Nižší dávka z uvedeného rozmezí se použije na lehkých půdách.
Postemergentní aplikace je možné doplnit o graminicid Vidrolin
Dešťové srážky po ošetření mohou způsobit projevy fytotoxicity zejména při nízkých teplotách a při pěstování na lehkých půdách.


Následné plodiny:
Pěstování následných plodin je bez omezení.


Náhradní plodiny:
Pokud je nutná likvidace ošetřeného porostu:
• nepoužívejte přípravky obsahující účinnou látku metazachlor na následně pěstované rostliny ve vegetační sezóně, ve které byl použit přípravek Met-Nex 500 SC,
• v případě likvidace porostu na podzim lze opět vyset řepku, nebo po orbě min. 20 cm lze
koncem září vysévat ozimé obilniny,
• v případě likvidace porostu na jaře po provedení orby (min. 15 cm) lze pěstovat řepku,
brambory, jarní obilniny, kukuřici nebo brukvovité plodiny.
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční
schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované
plodině. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
řepka olejka ozimá
Ochranná vzdálenost
řepka olejka ozimá
Bez redukce
od povrchové vody s
7
od okraje ošetřovaného
10
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
pozemku s ohledem
5
Tryska 75%
vodních organismů (m)
4
na ochranu
5
Tryska 90%
4
necílových rostlin (m)
0
r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice