Metatron SC

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) pro ředění vodou určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v cukrovce.

Účinná látka:

metamitron 700 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení:

5 l kanystr

Doba použitelnosti přípravku:

 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +35 °C

Působení přípravku:

Metatron SC je selektivní herbicid se širokým spektrem účinku na jednoleté dvouděložné plevele. Účinná látka metamitron patří chemicky do skupiny triazinů, je přijímána listy i kořeny plevelných rostlin. Nejlepšího účinku se dosahuje aplikací na plevele ve fázi děložních listů.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
cukrovka
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
1–2 l/ha
OL (dny)
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 00 BBCH
do: 18 BBCHě
2) ve f. 10 BBCH
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) k určení sklizně
4) aplikace opakovaná

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
cukrovka
Dávka vody
200–400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině
3× do celkové dávky 5 l/ha
Interval mezi aplikacemi
14 dnů

Spektrum plevelů:

Plevele citlivé: chrpa polní, violka rolní, ptačinec prostřední, hluchavka nachová, hluchavka objímavá, heřmánkovec nevonný, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní.

Plevele méně citlivé: hořčice polní, merlík bílý, truskavec ptačí, opletka obecná.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
cukrovka
Bez redukce
od povrchové vody s
4
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
Tryska 75%
vodních organismů (m)
4
Tryska 90%
4

Schéma ošetření
1. ošetření
Maximální dávka pro jednorázovou aplikaci: 1 l/ha.
Před vzejitím cukrovky je povolena pouze 1 aplikace.
BBCH plodiny: preemergentně nebo BBCH 10
2. ošetření
Maximální dávka pro jednorázovou aplikaci: 2 l/ha.
BBCH plodiny: postemergentně
3. ošetření
Maximální dávka pro jednorázovou aplikaci: 2 l/ha.
BBCH plodiny: max. 18

Aplikaci přípravku za jasných dní se silným slunečním svitem provádějte ráno nebo večer, aby teplota vzduchu nepřesáhla 25 °C ve výšce 5 cm nad zemí. Porost musí být při ošetření suchý, nelze ošetřovat bezprostředně po dešti, ani tehdy, pokud jsou rostliny pokryty rosou.
Nelze vyloučit projevy fytotoxicity.
Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.
Aplikace přípravku k ochraně cukrové řepy odrůdy Charly a Lupus může vést ke snížení obsahu cukru v bulvách.
Následné plodiny:

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: V případě nezbytnosti dřívějšího zaorání pěstitelské plochy, kde byl použit přípravek, v důsledku poškození plodin přímrazky, chorobami, škůdci (nebo z jiné příčiny), lze po orbě do hloubky 15 cm v průběhu 4 měsíců od poslední aplikace přípravku na témže pozemku pěstovat pouze cukrovou nebo krmnou řepu. Po 4 měsících od poslední aplikace přípravku lze pěstovat ozimé obilniny.
Na jaře následujícího roku lze pěstovat veškeré plodiny.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice