Metlin

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) určený k ošetření pšenice ozimé, ječmene ozimého, tritikale ozimého, žita ozimého a máku proti chundelce metlici a dvouděložným jednoletým plevelům.

Účinná látka:

chlortoluron 500 g/l (43,1% hmot.)

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení:

 1 l HDPE láhev; 5 l, 10 l HDPE kanystr

Doba použitelnosti přípravku:

 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +35 °C

Působení přípravku:

Účinná látka chlortoluron (skupina – substituované močoviny) je přijímána kořeny i listy rostlin, kde blokuje fotosyntézu.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: chundelka metlice, psárka rolní, jílky, lipnice roční, kokoška pastuší tobolka, chrpa modrák, konopice rolní, kolenec rolní, plevele heřmánkovité, rmeny, ptačinec žabinec, drchnička rolní, hluchavka nachová, rdesna

Plevele méně citlivé: pryšce, zemědým lékařský, pomněnka rolní, penízek rolní, laskavec ohnutý, merlík bílý, mléč rolní

Návod k použití:

1) Plodina
pšenice ozimá
ječmen ozimý
tritikale ozimé
žito ozimé
mák setý
mák setý
2) Škodlivý organismus, jiný účel použití
chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
plevele dvouděložné jednoleté
plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
3 l/ha 200–300 l vody/ha
3 l/ha 200–300 l vody/ha
2 l/ha 200–300 l vody/ha
2 l/ha 200–300 l vody/ha
1,2–1,3 l/ha
200–300 l vody/ha
1,2–2,4 l/ha
200–300 l vody/ha
OL
AT
AT
AT
AT
AT
AT
3) Poznámka
1) preemergentně postemergentně
od 13 BBCH do 29 BBCH
2) od 10 BBCH do 12 BBCH
3) max. 1× na podzim,nebo na jaře
1) preemergentně
postemergentně
od 13 BBCH do 29 BBCH
2) od 10 BBCH do 12 BBCH
3) max. 1× na podzim,nebo na jaře
1) preemergentně
postemergentně
od 13 BBCH do 29 BBCH
2) od 10 BBCH do 12 BBCH
3) max. 1× na podzim,nebo na jaře
1) ve f. 13 BBCH
2) od 10 BBCH do 12 BBCH
3) max. 1× na podzim
1) preemergentně do 2 dnů po zasetí
3) max. 1×
1) od 16 BBCH do 39 BBCH
2) od 10 BBCH do 12 BBCH
3) max. 1×

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Doporučení pro aplikaci v obilninách: Rozšíření spektra účinnosti o další důležité plevele – svízel přítula, violky, rozrazily a další dvouděložné plevele:

Podzimní aplikace:
2 l/ha Metlin + 0,2–0,25 l/ha Toucan + 0,1 l/ha ZEMIN
2 l/ha Metlin + 0,075 l/ha Saracen Delta + 0,1 l/ha ZEMIN
1,5–2 l/ha Metlin + 2–2,5 l/ha Pendolin + 0,1 l/ha ZEMIN

Jarní aplikace:
2,5 l/ha Metlin + 100 g/ha PELICAN DELTA                                                                                                                                                                              2,5 l/ha METLIN + 0,1 l/ha SARACEN DELTA
2,5 l/ha METLIN + 0,1 l/ha SARACEN

Růstová fáze plodiny v době ošetření:
• pšenice ozimá – preemergentně do 2 dnů po zasetí
• pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé: postemergentně 3. list plně vyvinutý až konec odnožování, tj. BBCH 13–29
• žito ozimé: ve stadiu plně vyvinutého 3. listu, tj. BBCH 13
• mák setý: preemergentně max. 1,3 l/ha do 2 dnů po zasetí – pouze na těžkých půdách, v suchých oblastech, při nedostatku srážek; nebo postemergentně max. 2,4 l/ha od 6. listu máku do dosažení konečné velikosti stonku, tj. BBCH 16–39
• mák bílý: maximální jednorázová dávka 1,2 l/ha!
Neošetřujte po dešti! Při aplikaci přípravku musí mít mák setý vytvořenou voskovou vrstvu na listech!

Růstové fáze plevelů: BBCH 10–12, tj. děložní listy až 2 pravé listy
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat.
Předpokladem účinnosti půdního herbicidu je dodržení zásad správné agronomické praxe při přípravě půdy pro setí. Použití přípravku při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.
Přípravek se aplikuje postřikem.
Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Při použití přípravku v žitě ozimém nelze vyloučit projevy fytotoxicity s následným možným nepříznivým vlivem na velikost a/nebo kvalitu výnosu ošetřených rostlin nebo rostlinných produktů! Citlivost odrůd ošetřovaných plodin je nutné konzultovat s držitelem povolení!

Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na žito ozimé, které má být použito pro účely zpracování prostřednictvím fermentačních procesů.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech žita ozimého!

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Pěstování následných plodin bez omezení.

Před vysetím náhradní plodiny musí být provedena hluboká orba. Citlivost náhradní plodiny je nutné konzultovat s držitelem povolení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
pšenice, ječmen
tritikale
mák
Bez redukce
od okraje ošetřovaného
4
4
4
Tryska 50%
pozemku s ohledem
4
4
4
Tryska 75%
na ochranu
4
4
4
Tryska 90%
necílových rostlin (m)
4
4
4

Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a doplníme na požadovaný objem nebo se použije předmíchací zařízení, je-li jím postřikovač vybaven.
Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Vždy kontrolujte fyzikální kompatibilitu tank-mixů v menší nádobě při správném naředění. Vzorek nechte odstát 10 min a zkontrolujte, zda se netvoří sraženiny.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice