Mural

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) určený proti dvouděložným plevelům v kukuřici.

Účinná látka:

dicamba 480 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení:

HDPE/PA láhev 1 l, HDPE/PA kanystr 5 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Mural je růstový herbicid se systémovým účinkem s vysokou selektivitou a tolerancí vůči kukuřici. Přípravek obsahuje účinnou systémovou látku dicamba, která ovlivňuje proces fotosyntézy a dělení buněk. Zasažené plevele se deformují, dochází k rozpadu tkáně a následně odumírají. Mural je přijímán listy a stonky plevelů a je rozváděn až do kořenového systému,proto spolehlivě hubí i vytrvalé plevele.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
kukuřice
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele dvouděložné
Dávkování, mísitelnost
0,75 l/ha
OL (dny)
AT
Poznámka
1) od: 12 BBCH, do: 15 BBCH
2) od: 12 BBCH, do: 14 BBCH

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
kukuřice
Dávka vody
200–400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině

Spektrum plevelů:

Plevele citlivé: ambrozie peřenolistá, laskavec ohnutý, merlíky, opletka obecná, hluchavka nachová, ibišek trojdílný, lebeda rozkladitá

Plevele méně citlivé: durman obecný, pěťour maloúborný, kokoška pastuší tobolka, svlačec rolní, pcháč oset, rozrazily, drchnička rolní, popenec břečťanolistý

Upřesnění použití:
Aplikujte při teplotách 10–25 °C.
Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.
Následné plodiny:
Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny:
Po zaorání ošetřené plodiny a pěstování náhradních plodin vyčkejte 1 měsíc od aplikace přípravku.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin.
Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel.
V blízkosti citlivých plodin ošetřovat je za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty).
Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Opatření proti vzniku rezistence:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu dikamba po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku více než 1× za vegetační sezónu.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
kukuřice
Bez redukce
od povrchové vody s
5
Tryska 50%
ohledem na ochranu
5
Tryska 75%
vodních organismů (m)
0
Tryska 90%
0

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem. Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete.
Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Vždy kontrolujte fyzikální kompatibilitu případných tank-mixů v menší nádobě při správném naředění.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice