Nero

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného  koncentrátu (EC) k likvidaci lipnicovitých a dvouděložných jednoletých plevelů v řepce olejce.

Účinná látka:

pethoxamid 400 g/l
clomazone 24 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku pethoxamid, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.
SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte tento přípravek na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.

Balení:

 kanystr 10 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby

Působení přípravku:

Přípravek je půdní preemergentní herbicid pro likvidaci trávovitých a dvouděložných plevelů. Obsahuje dvě účinné látky. Pethoxamid, systémová herbicidní účinná látka ze skupiny chloroacetamidů, inhibuje dělení buněk a biosyntézu lipidů. Zabraňuje klíčení plevelů. Má dlouhodobé reziduální působení. Clomazone, selektivní herbicidní účinná látka ze skupiny isoxazolidononů, inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů. Zabraňuje klíčení plevelů. Přípravek je přijímán kořeny a výhonky

Spektrum plevelů:

Plevele citlivé: chundelka metlice, jílky, lipnice, kokoška pastuší tobolka, merlíky, svízel přítula, kakosty, hluchavky, plevele heřmánkovité, pomněnka rolní, opletka obecná, hulevník lékařský, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazily
Plevele méně citlivé: mák vlčí

Návod k použití:

Plodina
řepka olejka ozimá
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele lipnicovité, plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
3,0 l/ha
OL
AT
Poznámka
preemergentně do 3 dnů po zasetí

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Růstová fáze plodiny v době aplikace: preemergentně, do 3 dnů po zasetí
Růstová fáze plevelů: nejsou vzešlé
Dávka vody: 200–400 l/ha
Maximální počet aplikací: 1× v plodině

Doporučení pro aplikaci:
2,5–3,0 l/ha Nero + 0,15 l/ha ZEMIN

Tato kombinace: – zlepšuje pokryvnost půdy postřikem
                                – prodlužuje reziduální působení herbicidu Nero
                                – redukuje projevy fytotoxicity a omezuje vybělení řepky

Pro zvýšení účinnosti na úhorník mnohodílný je vhodné aplikovat kombinaci:
2,5 l/ha Nero + 1 l/ha Somero + 0,15 l/ha ZEMIN

Semena řepky by měla být zakryta min. 2 cm půdy. Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností k vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy nebo prudkými srážkami bezprostředně po aplikaci. Použití přípravku při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení. Při použití přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity. Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat.

Pěstování následných plodin je bez omezení.
Pokud bude jako náhradní plodina pěstován ječmen, je nutné provedení orby. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
řepka olejka ozimá
Ochranná vzdálenost
řepka olejka ozimá
Bez redukce
od povrchové vody s
8
od okraje ošetřovaného
5
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
pozemku s ohledem
0
Tryska 75%
vodních organismů (m)
4
na ochranu
0
Tryska 90%
4
necílových rostlin (m)
0

Příprava postřikové kapaliny: Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače naplněného z části vodou a za stálého míchání se doplní vodou na stanovený objem.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice