Nijansa

Postřikový herbicidní přípravek ve formě olejové disperze
(OD) na postemergentní hubení vytrvalých a jednoletých trav
a dvouděložných plevelů v kukuřici.

Účinná látka:

nicosulfuron 40 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení:

HDPE/PA láhev s přípravkem v množství 1 l; HDPE/PA kanystr s přípravkem v množství 5 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Nijansa velmi dobře hubí spektrum jednoletých trav a dvouděložných plevelů. Zastavuje růst plevelů ihned po aplikaci. Během 4 až 5 dnů lze pozorovat žloutnutí nově se vyvíjejících listů, následované nekrózou, která se rozšiřuje po celé rostlině citlivých plevelů.

Návod k použití:

1) Plodina,
oblast použití
kukuřice
2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití
ježatka kuří noha,
plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
1 l/ha
OL
(dny)
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 12 BBCH
do: 18 BBCH
2) postemergentně
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
Kukuřice
Dávka vody
200–400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině

Spektrum herbicidní účinnosti:
Citlivé plevele: ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, durman obecný, merlík bílý, rosička krvavá, bér zelený
Méně citlivé plevele: violka rolní, rdesno ptačí

Doporučení pro aplikaci:
Pro zvýšení herbicidní účinnosti na dvouděložné plevele a reziduální působení na nově
vzcházejí plevele je vhodné použít kombinaci:

1 l/ha NIJANSA + 0,75 l/ha OSORNO

Pokyny pro aplikaci:
Přípravek Nijansa aplikujte v kukuřici postemergentně, od růstové fáze druhého listu, do růstové fáze osmého listu kukuřice (BBCH 12–18). Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější ve fázi 2–4 pravých listů (BBCH 12–14), ježatka kuří noha od 2 listů až do počátku odnožování (BBCH 12–19).

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Po aplikaci nelze vyloučit projev fytotoxicity v podobě chlorotických skvrn na listech, retardace růstu případně slabých deformací. Tyto projevy jsou obvykle přechodného charakteru a nemají vliv na úrodu.

Na podzim téhož roku lze po orbě vysévat ozimou pšenici a ozimý ječmen. Nelze vyloučit poškození ozimého ječmene na zásaditých půdách. Setí jiných obilnin v tomto termínu konzultujte s držitelem povolení. Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny plodiny. Jako náhradní plodina může být po orbě použita kukuřice. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí. Obzvláště citlivé jsou řepka a zeleniny.

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových
organismů a složek životního prostředí:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
Kukuřice
Ochranná vzdálenost
Kukuřice
Bez redukce
od povrchové vody s
4
od okraje ošetřovaného
10
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
pozemku s ohledem
5
Tryska 75%
vodních organismů (m)
4
na ochranu necílových
5
Tryska 90%
4
rostlin (m)
0

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

 

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice