Nitrifin DMPP®

Pomocná půdní látka s inhibitorem nitrifikace

 Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlasnost
DMPP (3,4 - dimethyl-1H-pyrazol fosfát) v %
Hustota v g/cm3 min
Hodnota
18
1,1

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arzen 20, chrom 50.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pouze pro profesionální použití.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +30 °C

Balení: HDPE kanystr 10 a 20 l, IBC kontejner 1 000 l

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Rozsah a způsob použití:

Stabilizátor dusíku (inhibitor nitrifikace) pro použití s koncentrovanými kapalnými hnojivy typu DAM, SAM, SADAM apod. resp. k vodním roztokům močoviny a tekutými statkovými hnojivy (kejda, močůvka, hnojůvka apod).

Nitrifin DMPP® je stabilizátor dusíku, který zvyšuje účinnost dusíku v tekutých statkových a organických hnojivech a kapalných minerálních hnojivech. Obsahuje účinnou látku DMPP (dimethylpyrazol fosfát).

Nitrifin DMPP® zpomaluje mikrobiologickou přeměnu amonného dusíku na dusík nitrátový a snížuje aktivity bakterie Nitrosomas v půdě, která přeměňuje amonný iont na dusitan (NO2), který je dále transformován na dusičnan (NO3) bakteriemi rodu Nitrobacter a Nitrosolobus. Zachování dusíku v amonné formě nám zajistí vyšší účinnost dusíku. Kromě oddálení přeměny z amoniaku na dusičnany se vyhneme nežádoucímu účinku dusičnanů v rostlinách používaných k výživě zvířat a lidí. Omezuje tím ztráty vyplavením a denitrifikací. V závislosti na teplotě, povaze půdy a hodnotě pH se může stabilní amonný dusík udržet v ornici čtyři až deset týdnů. Dávky dusíku tak mohou být spojeny.

Nitrifin DMPP® lze používat se všemi statkovými, organickými i minerálními hnojivy, která obsahují vysoký podíl amonného dusíku nebo v nichž dochází k rychlé mineralizaci dusíku (zejména kejda a močůvka, organické zbytky z výroben bioplynu, DAM, SAM, SADAM, apod.) Amonný dusík z organických a minerálních hnojiv se v půdě rychle přeměňuje na dusičnany v závislosti na teplotě, vlhkosti a stavu půdy. Aplikaci přípravku Nitrifin DMPP® se tento proces výrazně zpomalí. Díky tomu má rostlina po výrazně delší dobu k dispozici N v amonné formě, což je pro ni z fyziologického hlediska výhodné. Použitím stabilizátoru dochází ke zpoždění a přeměna dusičnanu amonného na dusičnan může být až 10 týdnů. Výrazně zlepšuje vliv hnojiva na růst rostlin. Amonná forma N se na rozdíl od dusičnanů z půdy nevyplavuje. Obzvláště v případě silných srážek, které jsou spojeny s rizikem vyplavování dusičnanů, je účinek přípravku prokazatelný.

Obecné pokyny:

U cisteren s čerpadlem přidejte Nitrifin DMPP® ještě před plněním cisterny. Pro aplikaci Nitrifin DMPP® můžete rovněž použít běžné postřikovače s obvyklými tryskami.

Orientační dávky hnojiva v l/ha DAM 390 + Nitrifin DMPP® (l/ha):

Obilniny
Okopaniny
Olejniny
Krmné plodiny
Zelenina
150–350 + (1,3–3,1)
200–400 + (1,8–3,5)
250–350 + (2,2–3,1)
100–150 + (0,9–1,4)
150–200 + (1,4–1,8)

Při přípravě se postupuje tak, že se do nádrže dá potřebný objem NP, potom určené množství vody, určené množství inhibitoru Nitrifin DMPP® a nakonec DAM 390. Po naplnění je nutno obsah nádrže minimálně 15 minut promíchat.

Orientační dávky hnojiva v l/ha SAM + Nitrifin DMPP® (l/ha):

Obilniny
Okopaniny
Olejniny
Zelenina
100–150 l + 0,7–1 l
150–400 l + 1–3 l
100–200 l (řepka 300 l) l + 0,7–1,5 l a + (2,2 l)
150–400 l + 1–3 l

Pro hnojení během vegetace je optimální dávka u obilnin 120–140 l/ha + 0,9–1 l/ha Nitrifin DMPP® při 1. produkčním hnojení.

U řepky ozimé můžeme rovněž uplatnit inhibitor v dávce 150–200 l hnojiva/ha + 1,2–1,5 l/ ha Nitrifin DMPP®.

Dávka hnojiva k urychlení rozkladu posklizňových zbytků by měla vycházet z množství posklizňových zbytků a jejich kvality (např. na 1 t slámy obilnin aplikujeme 30–50 l hnojiva, což představuje 150–200 l hnojiva/ha + 1,2–1,5 l/ha Nitrifin DMPP®.

Po aplikaci co nejdříve zapravit podmítkou.

Doporučené dávkování Nitrifin DMPP® k vodním roztokům močoviny a tekutými statkovými hnojivy (kejda, močůvka, hnojůvka apod.)

Termín aplikace
Aplikace v pozdním létě, na podzim, v předjaří a na jaře
Aplikace v pozdním létě, na podzim, v předjaří a na jaře
Aplikace na jaře
Dávka
3 l/ha
2 l/ha
1 l/ha
Podmínky použití
Zaorání hnojiva do hloubky větší než 20 cm
Botkový/radličkový aplikátor, hadicový aplikátor, diskový aplikátor, případně plošný rozstřik s následným zapravením do půdy (např. pomocí kultivátoru nebo diskovými bránami)
Lokální aplikace (např. metoda pásového setí s hnojením pod patu)

Ideálním postupem je zapravit hnojivo spolu s inhibitorem přímo do půdy – nejlépe ihned po aplikaci. To znamená vmíchat Nitrifin DMPP® k hnojivu v cisterně. V současné době je toto možné buď tzv. by-pass technologií, kterou disponují novější moderní cisternové přívěsy, nebo prostě jen nalít odměřené množství před plněním hnojiva do savice cisterny – ideálně rozmíchat požadovanou dávku Nitrifin DMPP® v 10 l vody a před plněním nasát do cisterny. Takto dojde k optimálnímu promíchání. Do budoucna se zřejmě bude podporovat ještě cílené přimíchávání pomocí speciálních technologií během napouštění cisteren, což by byl způsob vůbec nejlepší. Možností je také nalít Nitrifin DMPP® přímo do lagun či nádrží s organickými hnojivy ovšem pod podmínkou, že celé budou vyvezeny do 2 týdnů. V případě jistoty srážek po aplikaci (do 10 dnů alespoň 12 mm) je možno aplikovat spolu s dalšími přípravky na ochranu rostlin.

Nitrifin DMPP® je možno kombinovat s pesticidy.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice