Orius 25 EW

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulze typu olej ve vodě (EW) se systemickým účinkem k ochraně jarního ječmene, pšenice, tritikale a žita proti houbovým chorobám a k ochraně řepky olejky proti fomové hnilobě.

Účinná látka:

tebuconazole 250 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do obilnin a jarní aplikaci do řepky olejky.                                              Podzimní aplikace do řepky olejky: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte
tento ani žádný jiný přípravek obsahující účinnou látku tebukonazol vícekrát než
jednou za dva roky

Balení:

1 l, 5 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Orius 25 EW je systémový fungicidní přípravek s protektivní, kurativní a eradikativní účinností určený k ochraně obilnin proti houbovým chorobám a v řepce olejce proti fomové hnilobě brukvovitých. Obsahuje triazolovou účinnou látku tebukonazol, která se vyznačuje dvěma mechanismy účinku inhibice biosyntézy ergosterolu houbových chorob (inhibitor demethylace). Tebukonazol je přijímán listy a stonky rostlin a potom je transpiračním proudem systémově rozváděn do celé rostliny. Protože účinná látka má pouze nepatrnou tendenci k rychlému hromadění ve vrcholových částech rostliny, dochází k jejímu rovnoměrnému rozdělení v celé rostlině. Doba účinnosti se pohybuje v rozmezí 3–4 týdnů po aplikaci. Přípravek vykazuje v řepce růstově regulační efekt.

Návod k použití – indikace:

Plodina, oblast použití
řepka olejka ozimá a jarní
pšenice, tritikale
žito
pšenice, žito
pšenice
ječmen jarní
Škodlivý organismus, jiný účel použití
fomová hniloba brukvovitých
rez pšeničná
rez žitná
padlí travní, braničnatka pšeničná
fuzariózy
padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná
Dávkování, mísitelnost
1 l/ha
0,5 l/ha
0,5 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
OL (dny)
56
AT
AT
AT
AT
AT
Poznámka

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

AT – ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

 

Upřesnění použití:
Dávka vody: 200–400 l/ha
V obilninách se přípravek aplikuje v BBCH 30–69, max. 1× v plodině.
Proti rzi pšeničné a rzi žitné v dávce 0,5 l/ha je možné aplikovat max. 2× v plodině v intervalu 14 dní.
V řepce olejce se přípravek aplikuje max. 1× – na podzim v BBCH 12–18 nebo na jaře v BBCH 30–69. Při aplikaci v podmínkách silného infekčního tlaku fomové hniloby nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku.
Přípravek se aplikuje postřikem.

Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.
Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v obilninách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně ú.l. typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Následné plodiny:
V rámci osevního postupu není po sklizni plodiny omezena volba následných plodin.

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
Obilniny, řepka olejka
Bez redukce
od povrchové vody s
4
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
Tryska 75%
vodních organismů [m]
4
Tryska 90%
4

Obilniny:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Jarní řepka olejka:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice