Osorno

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro postemergentní hubení jednoletých dvouděložných plevelů a ježatky kuří nohy v kukuřici seté.

Účinná látka:

 mesotrione 100 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem
dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
povrchové vody.
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů
od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.

Balení:

HDPE láhev 1 litr, HDPE kanystr 5 litrů, HDPE kanystr 10 litrů.

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby

Působení přípravku:

Účinná látka mesotrione obsažená v přípravku Osorno patří do chemické skupiny triketonů. Mesotrione je inhibitorem p-hygroxyphenyl pyruvate dioxygenase elementárně zasahující do metabolismu biosyntézy karotenoidů. Je přijímán listy i kořeny, v rostlinách se šíří akropetálně a bazipetálně. Účinek se projevuje zbělením listů a nekrózami meristematických pletiv zasažených plevelů. První symptomy jsou patrné za 5 až 7 dní. Zasažené plevele odumírají po dvou týdnech.

Osorno účinkuje proti ježatce kuří noze a jednoletým dvouděložným plevelům, jako jsou např. laskavce, merlíky, heřmánkovité plevele, hluchavka nachová, violky, rdesna, penízek rolní, zemědým lékařský, konopice polní, tetlucha kozí pysk, lilek černý, ptačinec žabinec, svízel přítula, výdrol řepky olejky a slunečnice.

Rozsah povoleného použití:

Plodina (oblast použití)
kukuřice
Škodlivý organismus, jiný účel použití
ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
0,75 - 1 l/ha
Dávka vody
300 l/ha
Ochranná lhůta
AT
Poznámka
aplikace od: 12 BBCH do: 18 BBCH postemergentně, max. 1×

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Růstová fáze plevelů:
ježatka kuří noha – BBCH 11–12, plevele dvouděložné jednoleté – BBCH 12–14, svízel přítula BBCH 11.
Kukuřice setá – BBCH 12–18.
Plevele citlivé: ježatka kuří noha, violka rolní, opletka obecná, svízel přítula

Přípravek lze aplikovat pouze 1× za sezónu.

Doporučení pro aplikaci:

ČPOST aplikace s dlouhým reziduálním působením proti jednoletým dvouděložným a jednoděložným plevelům
0,75–1 l/ha Osorno + 1,5 l/ha CLICK PREMIUM

POST aplikace se zaměřením proti trávovitým plevelům
0,75–1 l/ha Osorno + 0,5 l/ha Fornet Extra 6 OD

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní vodou na požadovaný objem. Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete. Postřikovač je třeba před použitím řádně vypláchnout. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, jednotlivé přípravky se do nádrže postřikovače vpravují odděleně. Aplikační kapalinu připravujte bezprostředně před použitím a ihned spotřebujte.

Aplikace přípravku:
Přípravek Osorno se aplikuje postřikem schválenými polními postřikovači.
Přípravek je nutno aplikovat tak a za takových podmínek, aby byl vyloučen únik, a nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
kukuřice
Ochranná vzdálenost
kukuřice
Bez redukce
od povrchové vody s
4
od okraje ošetřovaného
5
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
pozemku s ohledem
5
Tryska 75%
vodních organismů (m)
4
na ochranu
5
Tryska 90%
4
necílových rostlin (m)
0

Rizika fytotoxicity:
Je-li přípravek Osorno aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je vysoce tolerantní k ošetřovaným rostlinám. Speciální odrůdová citlivost není známa.
Nedoporučuje se použití v inzucht-liniích. Nedoporučuje se použití v kukuřici cukrové a pukancové.

Nepříznivé podmínky v době ošetření např. slabě vyvinutá vosková vrstva, špatná struktura půdy (např. utužení půdy, přemokření půdy), nepříznivé klimatické podmínky po aplikaci přípravku (např. chladné a deštivé počasí, extrémní sucho, velké kolísání denních a nočních teplot) mohou způsobit prosvětlení listů kukuřice. To však za normálních okolností rychle zmizí a negativně neovlivní výnos.

Náhradní plodiny:
V případě zaorání ošetřeného porostu pěstujte kukuřici.

Následné plodiny:
Pěstování následných plodin je bez omezení. Před pěstováním dvouděložných meziplodin a citlivých dvouděložných plodin (např. cukrovka, hrách bob, řepka olejka, slunečnice a zeleniny) proveďte orbu.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice