Pangaea Booster

Adjuvant s patentovanou revoluční technologií vyvinutou pro překonání rezistence u hmyzu proti používaným insekticidním látkám – lambda-cyhalothrin a alfa-cypermethrin v řepce proti  rezistentním populacím blýskáčka řepkového.

Účinná látka:

piperonyl-buthoxid 805 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení:

HDPE láhev 1 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Pangaea Booster působí na detoxikační systém škůdců. Inhybuje aktivitu enzymů (Cytochrom P450) v tělech rezistentních jedinců proti pyrethroidům, čím nedojde k metabolickému odbourání pyrethroidní účinné látky, která se naváže na receptor nervováho vlákna a rezistentního jedince usmrtí. Prolamuje rezistenci hmyzích škůdců k používaným insekticidům.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
řepka
Škodlivý organismus, jiný účel použití
podpora účinnosti
Dávkování, mísitelnost
0,3 l/ha s přípravky obsahující ú. l. lambda-cyhalothrin a alfa-cypermethrinu
OL (dny)
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje.

Pomocný prostředek se používá v tank-mix směsi s přípravky na ochranu rostlin na bázi účinné látky lambda-cyhalothrin a alfa-cypermethrin v souladu s návody na jejich použití. Je registrován pro použití v kombinaci s insekticidy s účinnou látkou lambda-cyhalothrin a alfa-cypermethrin proti rezistentním jedincům blýskáčka řepkového a dřepčíků. Ověřuje se použití s dalšími insekticidními látkami proti dalším škůdcům.

Dopručení pro aplikaci:

Maximálního insekticidního účinku se dosáhne aplikací přímo na škůdce. Reziduální působení je velice krátké.
Dávka 0,15 l/ha – doporučujeme aplikovat za teplot do 20 °C a při nižším výskytu blýskáčka řepkového nebo dřepčíků společně s insekticidy,
Dávka 0,3 l/ha – doporučujeme aplikovat za teplot nad 20 °C a při vysokém výskytu blýskáčka řepkového nebo dřepčíků společně s insekticidy.

0,15–0,3 l/ha PANGAEA BOOSTER + 0,15 kg/ha KAISO SORBIE

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice