Pangaea Booster

Adjuvant s patentovanou revoluční technologií vyvinutou pro překonání rezistence u hmyzu proti používaným insekticidním látkám – lambda-cyhalothrin a alfa-cypermethrin v řepce proti  rezistentním populacím blýskáčka řepkového.

Účinná látka:

piperonyl-buthoxid 805 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení:

HDPE láhev 1 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Pangaea Booster působí na detoxikační systém škůdců. Inhybuje aktivitu enzymů (Cytochrom P450) v tělech rezistentních jedinců proti pyrethroidům, čím nedojde k metabolickému odbourání pyrethroidní účinné látky, která se naváže na receptor nervováho vlákna a rezistentního jedince usmrtí. Prolamuje rezistenci hmyzích škůdců k používaným insekticidům.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
řepka
OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje.
Škodlivý organismus, jiný účel použití
podpora účinnosti
OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje.
Dávkování, mísitelnost
0,3 l/ha s přípravky obsahující ú. l. lambda-cyhalothrin a alfa-cypermethrinu
OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje.

Pomocný prostředek se používá v tank-mix směsi s přípravky na ochranu rostlin na bázi účinné látky lambda-cyhalothrin a alfa-cypermethrin v souladu s návody na jejich použití. Je registrován pro použití v kombinaci s insekticidy s účinnou látkou lambda-cyhalothrin a alfa-cypermethrin proti rezistentním jedincům blýskáčka řepkového a dřepčíků. Ověřuje se použití s dalšími insekticidními látkami proti dalším škůdcům.

Dopručení pro aplikaci:

Maximálního insekticidního účinku se dosáhne aplikací přímo na škůdce. Reziduální působení je velice krátké.
Dávka 0,15 l/ha – doporučujeme aplikovat za teplot do 20 °C a při nižším výskytu blýskáčka řepkového nebo dřepčíků společně s insekticidy,
Dávka 0,3 l/ha – doporučujeme aplikovat za teplot nad 20 °C a při vysokém výskytu blýskáčka řepkového nebo dřepčíků společně s insekticidy.

0,15–0,3 l/ha PANGAEA BOOSTER + 0,15 kg/ha KAISO SORBIE

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice