Pedro

Postřikový přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k regulaci růstu v plodinách: řepka olejka a pryšec nádherný.

Účinná látka:

 paklobutrazol 250 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro venkovní použití.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení:

250 ml, 500 ml a 1 l v HDPE láhvi, 5 l, 10 l, 20 l v HDPE kanystru

Doba použitelnosti přípravku:

 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +35 °C

Působení přípravku:

Paklobutrazol působí jako regulátor růstu a vývoje rostlin. Je přijímán listy, stonky a kořeny a translokuje se do rostoucích sub-apikálních meristémů. Šíří se xylémem. Ošetřené rostliny jsou kompaktnější, zlepšuje se kvetení a nasazení plodů. Inhibuje biosyntézu giberelinu a sterolu a tím i rychlost buněčného dělení.

Návod k použití:

1) Plodina, oblast použití
řepka olejka
pryšec nádherný
Škodlivý organismus, jiný účel použití
regulace růstu
regulace růstu
Dávkování, mísitelnost
0,25 l/ha
0,2 l/ha
OL (dny)
AT
14
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 31 BBCH, do: 51 BBCH
1) od: 12 BBCH, do: 61 BBCH
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
5) skleníky

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
Skleník je definován Nařízením (ES) č. 1107/2009

 

Plodina, oblast použití
řepka olejka
pryšec nádherný
Dávka vody
200–400 l/ha
700–1000 l/ha
Způsob aplikace
postřik
postřik
Max. počet aplikací v plodině
1× na jaře
10x
Interval mezi aplikacemi
7 dnů

Při aplikaci na jaře má významný fungicidní účinek proti hlízence obecné včetně primární infekce.

Následné plodiny:
Pěstování následných plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
Řepka olejka ozimá
Bez redukce
od povrchové vody s
4
Tryska 50%
ohledem na ochranu
5
Tryska 75%
vodních organismů [m]
4
Tryska 90%
4

Řepka olejka ozimá:
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ≥ 3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Vstup na ošetřený pozemek je možný až druhý den po aplikaci.

Ochranná lhůta pro vstup osob a další opatření pro následné pracovníky
Vstup do ošetřeného skleníku je možný až po důkladném vyvětrání skleníku a dodržení ochranné lhůty podle typu činnosti a OOPP:
1) kontrola provedení postřiku nebo zavlažování – následující den
2) manipulace ve skleníku s ošetřenými plodinami při použití OOPP (ochranné rukavice, pracovní oblek s dlouhými rukávy a nohavicemi, uzavřená obuv) – 1 den
3) manipulace ve skleníku (více než 4 hodiny/den) s ošetřenými plodinami bez použití OOPP – 43 dní

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem.
Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice