Pendolin

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k hubení jednoletých jednoděložných a jednoletých dvouděložných plevelů v široké škále plodin: ozimé obilniny, kukuřice, hrách, fazol, sója, slunečnice, lupina, cibule z výsevu a cibule sazečka, česnek, pór, mrkev, petržel, celer, rajče, košťálová zelenina, jahodník ananasový, réva, jádroviny, peckoviny, tabák, trávy – množitelské porosty a k inhibici bočních výhonů tabáku.

Účinná látka:

pendimethalin 400 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení:

5 l, 10 l a 20 l HDPE/PA láhev nebo kanystr

Doba použitelnosti přípravku:

 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Pendolin je postřikový herbicid k hubení jednoletých jednoděložných a jednoletých dvouděložných plevelů. Obsahuje účinní látku pendimethalin patřící do chemické skupiny dinitroanilinů, která inhibuje dělení buněk. Aplikován preemergentně, pendimethalin je účinný na některé důležité jednoleté jednoděložné plevele, jakož i na širokou škálu dvouděložných plevelů. Při postemergentní aplikaci, Pendimethalin je účinný především na širokolisté plevele.

Návod na použití:

Plodina, oblast použití
Celer, rajče
Cibule z výsevu, pór
Cibule ze sazečky, česnek
Fazol, mrkev, petržel
hrách setý
Jádroviny, peckoviny
jahodník ananasový
pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé
kukuřice setá
lupina bílá, lupina žlutá
réva
slunečnice roční
sója luštinatá
tabák virginský, zelenina košťálová
tabák virginský
bojínek luční, jílek jednoletý, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava červená, kostřava luční, kostřava ovčí, lipnice luční, metlice trsnatá, ovsík vyvýšený, poháňka hřebenitá, psárka luční, psineček tenký, srha laločnatá, trojštět žlutavý
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
inhibice bočních výhonů
plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
3,3–4,1 l/ha
3,3–4,1 l/ha
3,3–4,1 l/ha
3,3–4,1 l/ha
4,1 l/ha
4,1–5 l/ha
3,3–4,1 l/ha
3,3–4,1 l/ha psárka, svízel, heřmánkovec - 4,1 l/ha preemergentně
3,3 – 4,1 l/ha
3,3 – 4,1 l/ha
4,1–5 l/ha
5 l/ha
3,3–4,1 l/ha
3,3–4,1 l/ha
1 % (500 l, vody)
3,3–4,1 l/ha
OL (dny)
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT 56* 21**
AT
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) před výsadbou 2–3 dni
2) preemergentně
1) preemergentně
2) preemergentně
1) po výsadbě před vzejitím nebo, postemergentně min. 2,5–3 listy
2) preemergentně, postemergentně jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12
1) preemergentně do 2–3 dnů po zasetí
2) preemergentně
1) preemergentně 2–3 dny po zasetí
1) preemergentně
1) před vzejitím plevelů nebo, před výsadbou
1) preemergentně do 2 dnů po zasetí, postemergentně BBCH 13–21
2) preemergentně, postemergentně jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12
1) před setím nebo, preemergentně do 2 dnů po zasetí
2) preemergentně
1) preemergentně do 3 dnů po zasetí
2) preemergentně
2) preemergentně
1) před setím
2) preemergentně
1) před setím
2) preemergentně
1) před výsadbou zeleniny 2–3 dny, tabáku 2 dny
2) preemergentně
1) ve f. plně vyvinuté listy, po objevení prvních květů, 2.aplikace: bujně rostoucí odrůdy, pazochy do 1 cm
1) od: 14 BBCH
2) postemergentně jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12, na chundelku a lipnici aplikace v září
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
4) se zapravením za sucha
5) pole
5) pole
5) pole
5) pole
4) se zapravením
5) pole
4) se zapravením za sucha
4) se zapravením za sucha
4) se zapravením za sucha
6) semenné porosty

*kapusta **kedlubna
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
bojínek luční, celer, česnek, fazol, hrách setý, ječmen, jílek jednoletý, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava červená, kostřava luční, kostřava ovčí, kukuřice setá, lipnice luční, lupina bílá, lupinažlutá, metlice trsnatá, mrkev, ovsík vyvýšený, petržel, poháňka hřebenitá, pór, psárka luční, psineček tenký, pšenice, rajče, slunečnice roční, sója luštinatá, srha laločnatá, triticale, trojštět žlutavý, zelenina košťálová, tabák virginský
jádroviny, jahodník ananasový, peckoviny, réva
Dávka vody
400–600 l/ha
400–600 l/ha
Způsob aplikace
postřik
postřik
Max. počet aplikací v plodině
max. 1×
max. 1× za rok, na jaře

Zákazy a omezení:

Plodina, oblast použití
celer
Zákaz, omezení
mimo celer naťový

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Upřesnění použití:
V kukuřici: za sušších podmínek účinnost přípravku příznivě ovlivňuje mělké zapravení do půdy do hloubky 2–3 cm lehkými branami.

V ozimých obilninách se Pendolin aplikuje do 2 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. Pendolin se může aplikovat také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, BBCH 13–21, tj. 3. list až 1. odnož, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1–2 listů.

Při předpokládaném výskytu psárky rolní, svízele přítuly a heřmánkovce přímořského lze k dosažení dobré účinnosti použít Pendolin preemergentně v dávce 4,1 l/ha.

Doporučení pro aplikaci v obilninách na podzim:
1. Časně postemergentní aplikace – posílení účinnosti na výdrol řepky a dvouděložné plevele
2–2,5 l/ha PENDOLIN + 10 g/ha NUANCE + 0,1 l/ha ZEMIN

2. Postemergentní aplikace – posílení účinnosti na svízel, výdrol řepk a dvouděložné plevele
2–2,5 l/ha PENDOLIN + 0,05–0,075 l/ha SARACEN
2–2,5 l/ha PENDOLIN + 0,05–0,075 l/ha SARACEN DELTA
2–2,5 l/ha Pendolin + 1,5–2 l/ha METLIN

V hrachu, fazolu, mrkvi a petrželi se Pendolin používá preemergentně do 2–3 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. Při aplikaci je třeba dbát na rovnoměrné rozdělení postřikové kapaliny.

Ve slunečnici a v sóji je nejvhodnější použití zejména za sušších podmínek, aplikace před setím s následným mělkým zapravením.

V póru a cibuli seté se Pendolin aplikuje po zasetí až do doby těsně před vzejitím. Jedním z předpokladů dobré účinnosti je dobře připravená půda bez hrud a dostatečná půdní vlhkost.

U cibule ze sazečky a v česneku se aplikuje při výsadbě před vzejitím. Pendolin je možno použít i po vzejití cibule a česneku, které musí mít vytvořeny minimálně 2,5–3 listy.

Ve výsadbách jahodníku je nejvhodnější termín aplikace na jaře před vzejitím plevelů nebo před výsadbou jahodníku s mělkým zapravením do půdy.

Ve výsadbách rajčat a celeru se aplikuje 2–3 dny před výsadbou. Za sušších podmínek je vhodné provést po aplikaci mělké zapravení.

Neaplikujte do celeru, kde se předpokládá konzumace natě!

Ve výsadbách košťálové zeleniny se Pendolin aplikuje 2–3 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy.

Ve výsadbách tabáku se provádí aplikace 2 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy. Pendolin může být také použit k ničení pazochů. Pendolin ničí mladé úžlabní pupeny (pazochy), aniž by poškozoval starší listová pletiva. Počáteční aplikace u rostlin s plně vyvinutými listy se provádí po objevení prvních květů.

V travách na semeno se provádí výhradně postemergentní aplikace na dobře vyvinuté trávy.

Pro zajištění dobré účinnosti na chundelku metlici a lipnici roční se nejlépe osvědčuje aplikace v září.

V lupině bílé a lupině žluté se přípravek aplikuje preemergentně do 3 dnů po zasetí

.
V sadech jádrovin a peckovin, ve vinicích se Pendolin aplikuje brzy zjara před vzejitím plevelů.

Rizika vzniku rezistence a strategie pro předcházení vzniku rezistence
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku pendimethalin na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
Fazol, rajče, lupina, kukuřice, jahodník, sója, hrách, tabák, zelenina, mrkev, petržel, celer, cibule, česnek, pór, vinná réva, ovocné sady, trávy
Ozimé obiloviny
Ochranná vzdálenost
Fazol, rajče, lupina, kukuřice, jahodník, sója, hrách, tabák, zelenina, mrkev, petržel, celer, cibule, česnek, pór, slunečnice, vinná réva, ovocné sady, ozimé obiloviny, trávy
Bez redukce
od povrchové vody s
4
10
od okraje ošetřovaného
5
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
4
pozemku s ohledem
5
Tryska 75%
vodních organismů (m)
4
4
na ochranu
5
Tryska 90%
4
4
necílových rostlin (m)
5

Pro aplikaci do mrkve, petržele, celeru, cibule, česneku, póru, ovocných sadů a vinné révy:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <10 m.

Pro aplikaci do fazolu, rajčat, lupiny, kukuřice, jahodníku, sóji, hrachu, tabáku, košťálové zeleniny, slunečnice a ozimých obilovin:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <20 m.

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Vstup na ošetřené pozemky je možný po zaschnutí.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:
Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (min. 3×) vypláchněte vodou (vždy min. čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně se asanuje 3% roztokem sody a propláchne vodou v souladu s návodem na jeho použití. Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzemních a povrchových recipientů vod! Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovných plodin.

Následné plodiny
Vliv na následné plodiny se neočekává, protože aktivní pendimethalin je degradován v časovém rámci běžného střídání zemědělských plodin.

Náhradní plodiny
V případě, že plodina musí být zaorána po zimě nebo na jaře, pro opětovný výsev lze doporučit jarní obiloviny.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice