Privium Forte

Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů v bramboru, chmelu otáčivém, kořenáčových školkách chmele, cibuli, cukrovce, krmné řepě, fazolu, hrachu, hořčici bílé, máku setém, mrkvi krmné, řepce olejce ozimé, slunečnici, sóji, jahodníku, jabloni, višni, okrasných dřevinách, ovocných školkách, lesních školkách a lesních kulturách.

Účinná látka:

fluazifop-P-butyl 150 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení:

1 l, 5 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Přípravek působí selektivně jako listový translokační herbicid proti trávovitým plevelům a to jednoletým i vytrvalým (s výjimkou lipnice roční a kostřavy červené). Předností výrobku je, že se aplikuje až na vzešlé rostliny, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska skutečně zaplevelených částí pozemků. Přípravek působí systémově, proto je nutno jej aplikovat v období optima pro trávovité. Jeho působení je rychlé (včetně translokace do oddenků pýru plazivého), herbicidní účinky jsou pozorovatelné již za 7 dní. Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid – minimálně 7 dní, aby došlo k trvalé translokaci účinné látky do celé rostliny. Teplé a vlhké počasí urychluje příjem přípravku a jeho účinnost.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
brambor
brambor
chmel
chmel - kořenáčové školky
cibule mimo cibule jarní
cukrovka, řepa krmná
cukrovka, řepa krmná
fazol mimo zelené fazolky, hrách mimo zelené lusky
lesní porosty, lesní školky
lesní porosty, lesní školky
mrkev krmná
mrkev krmná
okrasné dřeviny, ovocné školky
řepka olejka ozimá
řepka olejka ozimá
slunečnice
sója
mák setý
hořčice bílá
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele jednoděložné jednoleté
pýr plazivý
plevele jednoděložné jednoleté
plevele jednoděložné jednoleté
ježatka kuří noha, oves hluchý, bér
bér, ježatka kuří noha, oves hluchý, plevele jednoděložné jednoleté
pýr plazivý
plevele jednoděložné jednoleté
plevele jednoděložné jednoleté
retardace, třtina křovištní
bér, ježatka kuří noha, oves hluchý
pýr plazivý
bér, ježatka kuří noha, oves hluchý
výdrol obilnin
pýr plazivý
plevele jednoděložné jednoleté
plevele jednoděložné jednoleté
oves hluchý, ježatka kuří noha
pýr plazivý
Dávkování, mísitelnost
0,8–1,0 l/ha
1,6 l/ha
0,6 l/ha
0,6 l/ha
0,6 l/ha
0,8–1 l/ha
2 l/ha
0,8–1 l/ha
0,8–1 l/ha
1 l/ha
0,8–1 l/ha
1,6 l/ha
0,6 l/ha
0,5 l/ha
1,6 l/ha
0,8–1 l/ha
0,8–1 l/ha
0,8–1 l/ha
2 l/ha
OL (dny)
90
90
AT
-
28
56
56
90
-
-
56
56
-
90
90
AT
90
AT
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) před květem před uzavřením řádků
2) postemergentně
1) před květem před uzavřením řádků
2) postemergentně
1) na podzim po sklizni
2) postemergentně
1) po výsadbě
2) postemergentně
1) výsevy, postemergentně
2) postemergentně
1) postemergentně
2) postemergentně
1) postemergentně
2) postemergentně
1) do: 50 BBCH
2) postemergentně
2) postemergentně
2) postemergentně
1) postemergentně
2) postemergentně
1) postemergentně
2) postemergentně
1) od: 50 BBCH
2) postemergentně
1) od: 50 BBCH
2) postemergentně
1) od: 50 BBCH
2) postemergentně
1) do: 16 BBCH
2) postemergentně
1) od: 50 BBCH
2) postemergentně
1) od: 16 BBCH, do: 19 BBCH
2) postemergentně
1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH
2) od: 12 BBCH, do: 20 BBCH, výška 15–20 cm

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina, oblast použití
brambor
chmel
cukrovka, řepa krmná
fazol, hrách, mák setý, mrkev, řepka olejka ozimá, slunečnice, cibule, sója
hořčice bílá
lesní porosty, lesní školky, okrasné dřeviny, ovocné školky
Dávka vody
100–600 l/ha
100–600 l/ha
100–600 l/ha
100–600 l/ha
300 l/ha
100–600 l/ha
Způsob aplikace
postřik
postřik ošetření půdy v řadách, školky - ošetření sadby
postřik
postřik
postřik
postřik
Max. počet aplikací v plodině
1×, pýr lze 2× děleně, 1. dávka 1 l/ha
1× za rok
1×, pýr lze 2× děleně, 1. dávka 1 l/ha, pýr BBCH 12–13
1× za rok
Interval mezi aplikacemi
7–14 dnů
-
7–14 dnů
-
-
-

Chmel, lesní porosty, lesní školky:
Přípravek lze aplikovat pouze v příkmenném pásu, max. na 1/3 celkové plochy pozemku.
Plošná aplikace je zakázána.

Max počet aplikací: 1× za vegetaci
Způsob použití: postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
brambor, chmel, cibule, cukrovka, hořčice bílá, mrkev, řepa krmná, řepka olejka ozimá
fazol, hrách, lesní porosty, lesní školky, mák setý, okrasné dřeviny, ovocné školky, slunečnice, sója
Bez redukce
15
10
Tryska 50%
10
5
Tryska 75%
5
5
Tryska 90%
5
0

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:
Přípravek je slabě škodlivý pro populace dravého roztoče Typhlodromus pyri a parazitické kuklice Drino inconspicua.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k povrchové vodě.

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice