Prosperace

Systémově působící insekticid ve formě emulze. Přípravek působí systémově i translaminárně, prostupuje celým profilem listu. Účinkuje jako kontaktní a požerový jed ve velmi nízkých dávkách, má relativně rychlé počáteční působení v porostu. Vyniká dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účinkem proti širokému spektru živočišných škůdců v jádrovinách, pšenici ozimé, ječmeni ozimém, triticale ozimém, žitě ozimém a řepce olejce ozimé.

Účinná látka:

acetamiprid 200 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody při aplikaci do jádrovin, pšenice ozimé, ječmene ozimého, tritikale ozimého, žita ozimého a řepky olejky ozimé.
Nebezpečný pro včely. Přípravek smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne.

Balení:

500 ml, 1 l HDPE/PA COEX láhev

Doba použitelnosti přípravku:

3 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Působení přípravku:

Prosperace je selektivní systémově působící insekticid ze skupiny neonikotinoidů, působící jako neurotoxikant, tzn., blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Prosperace působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlé počáteční působení v porostu a dlouhodobý reziduální účinek proti všem vývojovým stadiím škůdců.

Návod k použití:

1) Plodina,
oblast použití
jádroviny
jádroviny
brambor
brambor
ječmen jarní
pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé
pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé
řepka olejná ozimá
řepka olejná ozimá
řepka olejná ozimá
řepka olejná ozimá
2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití
mšice jabloňová
obaleč jablečný
mandelinka bramborová
mandelinka bramborová
mšice střemchová, kyjatka osenní
mšice střemchová, kyjatka osenní
mšice střemchová, kyjatka osenní
krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý
blýskáček řepkový
bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový
dřepčík olejkový
Dávkování, mísitelnost
0,225 l/ha
0,25 l/ha
0,15 l/ha
2 x 0,12 l/ha
0,15 l/ha
0,15 l/ha
0,15 l/ha
0,2 l/ha
0,2 l/ha
0,2 l/ha
0,2 l/ha
OL
(dny)
14
14
7
7
28
28
AT
28
28
28
Poznámka k
1) plodině,
2) ŠO,
3) OL
1) od: 70 BBCH,
do: 81 BBCH
1) od: 70 BBCH,
do: 81 BBCH
1) od: 51 BBCH,
do: 89 BBCH
1) od: 51 BBCH,
do: 89 BBCH
1) od: 30 BBCH,
do: 69 BBCH
1) od: 21 BBCH,
do: 75 BBCH
1) od: 20 BBCH,
do: 29 BBCH
1) od: 31 BBCH,
do: 59 BBCH
1) od: 50 BBCH,
do: 59 BBCH
1) od: 70 BBCH,
do: 71 BBCH
1) od: 11 BBCH,
do: 19 BBCH
Poznámka k
4) dávkování,
5) umístění,
6) určení sklizně
4) 0,125 l/10 000 m2 LWA
4) 0,167 l/10 000 m2 LWA
4) aplikace dělená
4) na jaře
4) na podzim
4) na podzim

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.
LWA = (ošetřená výška koruny × 2 × 10 000) / šířka meziřadí.

Plodina, oblast použití
brambor
jádroviny
pšenice ozimá, ječmen ozimý, ječmen jarní, tritikale ozimé, žito ozimé, řepka olejka ozimá
Dávka vody
200–600 l/ha
500–1000 l/ha
200–400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
postřik
postřik
Max. počet aplikací v plodině
1x nebo dělená aplikace
1× za rok
1x
Interval mezi aplikacemi
7 dnů

Při snižování dávky přípravku podle LWA sadu se zároveň úměrně snižuje dávka vody.
Nepřekračujte maximální uvedenou dávku na ha.
Přípravek dosahuje proti dřepčíku olejkovému v řepce ozimé průměrné účinnosti.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku acetamiprid, po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku

Doporučení pro aplikace v řepce:
Podzim
Dřepčík olejkový – ošetřujeme až v době kladení vajíček samičkami dospělců na řapíky listů, aby došlo k insekticidnímu zasažení larev v nižších vývojových fázích, kdy jsou velmi citlivé i k nízkým dávkám ú. l. acetamiprid. Ke kladení vajíček obvykle dochází v období od 10. září podle oblastí a vývoje počasí, především teplot. V této době je vhodné použít kombinaci insekticidů s různým mechanismem účinku, abychom zasáhli dospělce, vyvíjející se larvy a případně také další pozimní škůdce řepky. Pro spolehlivý účinek insekticidů je důležité, aby pH postřikové jíchy bylo pod pH 6.

0,2 l/ha PROSPERACE + 0,25 l /ha SHERPA 100 EW + 0,1 l/ha XYSTON

0,2 l/ha PROSPERACE + 0,06–0,08 l/ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON

0,2 l/ha PROSPERACE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON

Jaro
1. Krytonosec čtyřzubý – je prvním insekticidním ošetřením řepky na jaře, v době aplikace mohou být teploty pod 10 °C, proto je vhodné použit kombinaci s pyrethroidy, které zajisti rychlý a spolehlivý účinek společně se smáčedlem

0,15–0,2 l/ha PROSPERACE + 0,06–0,08 l/ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON

0,15–0,2 l/ha PROSPERACE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON

2. Blýskaček řepkový – v době aplikace se v porostech řepky mohou vyskytovat první krytonosci šešulový, proto je vhodné Prosperaci kombinovat s pyrethroidy, které zajisti rychlý a spolehlivý účinek na krytonosce společně se smáčedlem, zároveň se tím posílí účinek na blýskáčka řepkového. Pro spolehlivý účinek insekticidů je důležité, aby pH postřikové jíchy bylo pod pH 6.

0,2 l/ha PROSPERACE + 0,06–0,08 l/ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON

0,2 l/ha PROSPERACE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON

3. Bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový – aplikace v době květu, vhodná kombinace s pyrethroidy okamžitý insekticidní účinek, v případě insekticidní kombinace je nutná aplikace mimo dobu aktivního letu včel. Prosperace zajisti dlouhodobý účinek pro ochranu šešulí před poškozením larvami obou škůdců.

0,2 l/ha PROSPERACE + 0,1 l/ha XYSTON

0,2 l/ha PROSPERACE + 0,06–0,08 l/ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON

0,2 l/ha PROSPERACE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON

Doporučení pro aplikace v obilninách:
Podzim
Mšice střemchová, kyjatka osenní a ostatní přenašeči viróz – ošetřujeme v době výskytu dospělců v porostech obilnin. Doporučujeme kombinovat Prosperaci s pyrethroidy pro rychlejší nástup insekticidního účinku na přenašeče viróz a další škůdce. Prosperace zajistí dlouhé reziduální působení proti dalším náletům škůdců.
Pro spolehlivý účinek insekticidů je důležité, aby pH postřikové jíchy bylo pod pH 6.


0,15 l/ha PROSPERACE + 0,25 l/ha SHERPA 100 EW + 0,1 l/ha XYSTON


0,15 l/ha PROSPERACE + 0,06–0,08 l/ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON


0,15 l/ha PROSPERACE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON


Jaro
Mšice střemchová, kyjatka osenní – ošetřujeme v době výskytu dospělců v porostech obilnin. Doporučujeme kombinovat Prosperaci s pyrethroidy pro rychlejší nástup insekticidního účinku na mšice a další škůdce larvy kohoutků a třásněnky. Prosperace zajistí dlouhé reziduální působení proti dalším možným náletům škůdců.
Pro spolehlivý účinek insekticidů je důležité, aby pH postřikové jíchy bylo pod pH 6.


0,15 l/ha PROSPERACE + 0,25 l /ha SHERPA 100 EW + 0,1 l/ha XYSTON


0,15 l/ha PROSPERACE + 0,06–0,08 l/ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON


0,15 l/ha PROSPERACE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina
Ochranná vzdálenost
jádroviny
brambor, pšenice ozimá, ječmen ozimý, ječmen jarní, tritikale ozimé, žito ozimé, řepka olejka ozimá
Ochranná vzdálenost
jádroviny
brambor, pšenice ozimá, ječmen ozimý, ječmen jarní, tritikale ozimé, žito ozimé, řepka olejka ozimá
řepka olejka ozimá
bez redukce
od povrchové vody s
25
4
od okraje ošetřovaného
nelze
10
15
tryska 50%
ohledem na ochranu
16
4
pozemku s ohledem na
nelze
5
10
tryska 75%
vodních organismů (m)
12
4
ochranu necílových
30
5
5
tryska 90%
6
4
členovců (m)
15
0
5

Jádroviny:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé, řepka olejka ozimá:
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu zdraví lidí

Plodina
Ochranná vzdálenost
pšenice ozimá, ječmen ozimý, ječmen jarní, tritikale ozimé, žito ozimé, brambor, řepka olejka ozimářepka olejka
jádroviny
bez redukce
od povrchové vody s
3
5
tryska 50%
ohledem na ochranu
3
5
tryska 75%
vodních organismů (m)
3
5
tryska 90%
3
5
r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice