Rapsan 400 SC

Selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v řepce olejce, v brukvovité zelenině.

Účinná látka:

 metazachlor 400 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže
obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč. l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.
Spe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč. l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do řepky olejky jarní, hořčice a brukvovité zeleniny.

Balení:

5 l HDPE kanystr

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +35 °C

Působení přípravku:

apsan 400 SC je herbicid určený k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v porostech ozimé a jarní řepky, brukvovité zeleniny a hořčice. Je přijímán především kořenovým systémem při vzcházení. Po vzejití je plevely částečně přijímán i listy.
Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je přijímán klíčícími plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Jelikož k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne se spolehlivé účinnosti při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.
Podle současných poznatků je Rapsan 400 SC dobře snášen všemi odrůdami řepky

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
řepka olejka
hořčice bílá
zelenina brukvovitá
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele dvouděložné jednoleté, plevele jednoděložné jednoleté
plevele dvouděložné jednoleté, plevele jednoděložné jednoleté
plevele dvouděložné jednoleté, plevele jednoděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
2 l/ha
2 l/ha
2 l/ha
OL (dny)
AT
AT
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 00 BBCH do 09 BBCH nebo od: 10 BBCH do: 18 BBCH
2) ve f. 10 BBCH
1) od: 00 BBCH do 09 BBCH nebo od: 10 BBCH do: 18 BBCH
2) ve f. 10 BBCH
1) od: 10 BBCH do: 18 BBCH nebo po výsadbě do: 18 BBCH

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
řepka olejka, hořčice bílá, brukvovitá zelenina
Dávka vody
200–400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině

Spektrum plevelů:
Plevele citlivé: psárka rolní, béry, lipnice roční, rosička krvavá, ježatka kuří noha, chundelka metlice, laskavce, šťovíky, kopřiva žahavka, rozrazily, pěťoury, mléč rolní, pryskyřník rolní, kokoška pastuší tobolka, plevele heřmánkovité, rdesno červivec, lebedy, mák vlčí, lilek černý, kolenec rolní, hluchavky, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, čistec rolní.

Doporučení pro aplikaci:
Aplikační poznámky:
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině.
Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.
Srážky po aplikaci mohou způsobit na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a poškození porostu.
Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem.
Použití půdního herbicidu při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.

Preemergentní aplikace – rozšíření spektra účinnosti o další důležité plevele – svízel přítula a další dvouděložné plevele:
1,5 l/ha RAPSAN 400 SC + 0,15–0,25 l/ha LIBECCIO + 0,15 l/ha ZEMIN

Nižší dávka z uvedeného rozmezí se použije na lehkých půdách.

Postemergentní aplikace – rozšíření spektra účinnosti o další důležité plevele – svízel přítula a další dvouděložné plevele:
1,5 l/ha RAPSAN 400 SC + 0,2 l/ha CYKLOP 334 SL + 0,1 l/ha ZEMIN

Následné plodiny:
Po sklizni řepky olejky je pěstování následných plodin bez omezení.

Náhradní plodiny:
Po zaorání porostu řepky olejky ozimé lze pěstovat jarní obilniny, jarní řepku, brambory, cukrovku, kukuřici. Před výsevem náhradních plodin je třeba půdu promísit do hloubky 15 cm. V případě zaorání porostu hořčice (aplikace přípravku na jaře) lze jako náhradní plodiny pěstovat výhradně řepku olejku jarní, brambory a druhy kapusty.
Možnosti pěstování následných/náhradních plodin po ošetření brukvovité zeleniny konzultujte s držitelem povolení.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
řepka olejka, hořčice
brukvovitá zelenina
Ochranná vzdálenost
řepka olejka, hořčice, brukvovitá zelenina
Bez redukce
od povrchové vody
5
6
od okraje ošetřovaného
5
Tryska 50%
s ohledem na
4
4
pozemku s ohledem
0
Tryska 75%
ochranu vodních organismů (m)
4
4
na ochranu
0
Tryska 90%
4
4
necílových rostlin (m)
0

Řepka olejka jarní, hořčice:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Brukvovitá zelenina:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice