Saracen Delta

Postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k likvidaci jednoletých dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a jarní, v ječmeni ozimém a jarním, žitě ozimém, tritikale ozimém a trávách.

Účinná látka:

diflufenican 500 g/l
florasulam 50 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení:

100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 3 l, 5 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Přípravek je postemergentní herbicid pro likvidaci svízele přítuly a ostatních dvouděložných plevelů. Účinná látka diflufenican způsobuje inhibici biosyntézy karotenoidů v rostlinných buňkách. Příznaky působení jsou vybělení a odumření lístků. Diflufenican působí na klíčící plevele s dlouhodobým reziduálním účinkem až 8 týdnů. Účinná látka florasulam, je ALS inhibitor, patřící do skupiny triazolových pirimidinů, inhibuje aktivitu acetolaktát syntézy. Důsledkem je zastavení buněčného dělení v meristému, omezení transportu asimilátů floémem a zastavení růstu. Příznaky působení účinné látky florasulam jsou chlorózy a nekrózy na horních listech, postupné zavadnutí a vyschnutí plevelů. Při ideálních podmínkách se účinek projeví do 10 dnů po aplikaci.

Návod k použití:

1) Plodina, oblast použití
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, oves ozimý
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, oves ozimý
pšenice jarní, ječmen jarní, oves jarní
trávy
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele dvouděložné jednoleté
plevele dvouděložné jednoleté
plevele dvouděložné jednoleté
plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
0,075 l/ha
0,1 l/ha
0,1 l/ha
0,1 l/ha
OL (dny)
AT
AT
AT
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) na podzim
od 12 BBCH do 22 BBCH
1) na jaře
od 21 BBCH do 32 BBCH
1) na jaře
od 21 BBCH do 32 BBCH
1) od 29 BBCH
do 32 BBCH
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
6) semenné porosty

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito, trávy
Dávka vody
150–300 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině

Upřesnění použití:
Spektrum plevelů:
Citlivé plevele: výdrol řepky, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, heřmánkovité, rmen rolní, mák vlčí, opletka obecná, hořčice polní, ptačinec prostřední, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, pomněnka rolní, violka rolní.
Méně citlivé plevele: Merlík bílý, chrpa modrák, hluchavka nachová

.
Aplikujte na mladé aktivně rostoucí plevele optimálně ve fázi BBCH 10–19.
Neaplikujte na poškozený nebo oslabený porost, nebo v případě nočních mrazů.
Vliv přípravku na klíčivost osiva trav nebyl prověřen.

Doporučení pro aplikaci:
Rozšíření účinnosti o chundelku a některé další trávovité plevele.

Podzimní aplikace:
0,075 l/ha Saracen Delta + 2 l/ha Metlin + 0,1 l/ha ZEMIN
0,075 l/ha SARACEN DELTA + 0,25–0,4 l/ha ADETO + 0,1 l/ha ZEMIN

Jarní aplikace:
0,1 l/ha Saracen Delta + 2,5 l/ha METLIN

Náhradní plodiny:
V případě likvidace porostu ošetřeného přípravkem Saracen Delta lze na jaře jako náhradní plodinu po kultivaci do hloubky 20 cm vysévat: pšenici jarní, ječmen jarní nebo oves.

Následné plodiny:
Po aplikaci herbicidu Saracen Delta je možné ve stejném kalendářním roce zařadit pouze obilniny, řepku, bob a brukvovitou zeleninu z výsadby. V dalším roce po ošetření lze pěstovat obilniny, řepku, bob, trávy, hrách, cukrovku, brambory, kukuřici a brukvovitou zeleninu z výsadby.
Nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu na brukvovitých plodinách při nedostatku srážek a za podmínek dlouhodobého sucha.
Kultivace půdy snižuje riziko poškození následných plodin.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, pšenice jarní, ječmen jarní (jarní i podzimní aplikace), trávy
Ochranná vzdálenost
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, pšenice jarní, ječmen jarní, trávy-jarní aplikace
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé - podzimní aplikace
Bez redukce
od povrchové vody
4
od okraje ošetřovaného
10
5
Tryska 50%
s ohledem na
4
pozemku s ohledem
5
5
Tryska 75%
ochranu vodních organismů (m)
4
na ochranu
5
5
Tryska 90%
4
necílových rostlin (m)
0
0

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice