Saracen Max

Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a jarní, ječmeni ozimém a jarním, ovsu setém ozimém a jarním, žitě ozimém a tritikale ozimém.

Účinná látka:

florasulam 200 g/kg
tribenuron-methyl 600 g/kg

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení:

500 g

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Saracen Max obsahuje účinné látky tribenuron-methyl (sulfonylmočovina) a florasulam (triazolopyrimidin), obě pak patří do skupiny tzv. ALS inhibitorů, látek inhibujících aktivitu klíčového enzymu acetolaktát syntázy. Tato inhibice se projevuje zástavou buněčného dělení v meristematických pletivech, omezeným transportem asimilátů floémem a následně zastavením růstu. Obě účinné látky jsou po aplikaci rychle vstřebávány listy a omezenou dobu i kořeny. Vlhko a teplota nad 10 °C zvyšují účinnost přípravku. Citlivé plevele přestanou růst téměř okamžitě po aplikaci, symptomy poškození (chlorózy a nekrózy na horních listech, postupné zavadnutí a vyschnutí plevelů) se projeví za optimálních podmínek do 10 dní po aplikaci, max. do 2 týdnů.

Návod k použití:

1) Plodina, oblast použití
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, oves ozimý
pšenice jarní, ječmen jarní, oves jarní
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele dvouděložné jednoleté
plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
25 g/ha
25 g/ha
OL (dny)
AT
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od 13 BBCH
do: 39 BBCH na jaře
1) od 13 BBCH
do: 32 BBCH

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito
Dávka vody
200–300 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině

Upřesnění použití:
Spektrum účinnosti:
Plevele citlivé: heřmánkovec přímořský, hořčice rolní, chrpa modrá, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, laskavec ohnutý, mák vlčí, merlík bílý, opletka obecná, penízek rolní, pomněnka rolní, ptačinec prostřední, rdesno ptačí, svízel přítula, výdrol řepky
Plevele méně citlivé: hluchavka nachová, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní

Růstová fáze plevelů v době aplikace:
Aplikujte co nejdříve na jaře, za příznivých podmínek pro růst plevelů, optimálně ve fázi plevelů BBCH 10–16, tj. od plně rozvinutých děložních listů do fáze 6 pravých listů.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Náhradní plodiny
V případě likvidace ošetřeného porostu je možné po orbě zařadit jako náhradní plodinu pouze obilninu.
V kalendářním roce, ve kterém byla provedena aplikace, je možno po sklizni zařadit obilniny, řepku olejku a bob. Za nepříznivých podmínek pro odbourávání přípravku (sucho, zásadité půdy) může dojít k poškození řepky olejky.
Pěstování následných plodin v následujícím kalendářním roce je bez omezení.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi ALS inhibitorů (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, imidazolinony) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, žito ozimé, žito jarní, tritikale ozimé, oves ozimý, oves jarní
Ochranná vzdálenost
pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, žito ozimé, žito jarní, tritikale ozimé, oves ozimý, oves jarní
Bez redukce
od povrchové vody s
4
od okraje ošetřovaného
NELZE
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
pozemku s ohledem
30
Tryska 75%
vodních organismů (m)
4
na ochranu
15
Tryska 90%
4
necílových rostlin (m)
5

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice