Saracen

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k postemergentní aplikaci proti dvouděložným jednoletým plevelům v obilovinách a semenných porostech trav.

Účinná látka:

florasulam 50 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení:

100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 3 l, 5 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Saracen je herbicid určený pro postemergentní aplikaci proti dvouděložným jednoletým plevelům. Účinná látka florasulam je ALS inhibitor, patřící do skupiny triazolových pirimidinů, inhibuje aktivitu acetolaktát syntézy. Důsledkem je zastavení buněčného dělení v meristému, omezení transportu asimilátů floémem a zastavení růstu. Příznaky působení přípravku jsou chlorózy a nekrózy na horních listech, postupné zavadání a zaschnutí plevelů. Za optimálních podmínek aplikace a po aplikaci se účinek přípravku projeví do 10 dní po aplikaci.

Návod k použití:

1) Plodina, oblast použití
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, oves ozimý
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, oves ozimý
pšenice jarní, ječmen jarní, oves jarní
trávy
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele dvouděložné jednoleté
plevele dvouděložné jednoleté
plevele dvouděložné jednoleté
plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
0,075 l/ha
0,1 l/ha
0,1 l/ha
0,1 l/ha
OL (dny)
AT
AT
AT
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1)od 13 BBCH, do 29 BBCH
2) ve f. 12 BBCH
1) od BBCH 13 do BBCH 32
2) od BBCH 12 do BBCH 20
1) od BBCH 13 do BBCH 32
2) od BBCH 12 do BBCH 20
1) od BBCH 13 do BBCH 32
2) od BBCH 12 do BBCH 20
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
6) semenné porosty

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito
trávy
Dávka vody
150–300 l/ha na podzim
200–400 l/ha na jaře
100–400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
postřik
Max. počet aplikací v plodině
1× na podzim, nebo 1× na jaře
1× na jaře

Upřesnění použití:
Spektrum plevelů:
Plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, plevele heřmánkovité, pomněnka rolní, mák vlčí, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý, řepka olejka – výdrol
Plevele méně citlivé: chrpa modrák, merlík bílý, rdesna

Nelze vyloučit příznaky fytotoxicity.
Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

0,075–0,1 l/ha SARACEN + 0,25–0,3 l/ha DARBY
0,075–0,1 l/ha SARACEN + 15–25 g/ha CORIDA

Následné plodiny:
Pěstování následných plodin je po orbě bez omezení.

Náhradní plodiny:
Po orbě lze pěstovat obilniny, kukuřici, sóju nebo slunečnici.

Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopirimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
pšenice, ječmen, žito ozimé, tritikale ozimé, oves, trávy
Bez redukce
od okraje ošetřovaného
10
Tryska 50%
pozemku s ohledem
5
Tryska 75%
na ochranu
5
Tryska 90%
necílových rostlin (m)
0

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice