Slimet

Moluskocidní přípravek ve formě granulované návnady k ochraně polních plodin, zelenin, ovocných plodin a révy vinné proti slimákům.

Účinná látka:

metaldehyd 30 g/kg

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:

SPe 6 Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypaný přípravek. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany vodních organismů, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.

Balení:

LDPE nebo papírový sáček s obsahem 100 g, 200 g, 500 g, 750 g; 1 kg přípravku třívrstvý papírový pytel s obsahem 10 kg a 25 kg přípravku.

Doba použitelnosti:

2 roky od data výroby

Působení přípravku:

Přípravek Slimet je moluskocid s požerovým a kontaktním účinkem. Obsahuje účinnou látku metaldehyd, poškozující důležité slizniční buňky slimáka, takže ten je znehybněn, dokud nedojde k úhynu. Návnada musí být zcela nebo částečně absorbována škůdci. Návnada je odolná vůči dešti. Návnada se mírně zvětší s vlhkostí bez ztráty atraktivity a účinku.

Rozsah povoleného použití:

Plodina, oblast použití
obilniny, řepka olejka
kukuřice
ovoce bobulovité a drobné mimo jahod
jádroviny, peckoviny
réva
Škodlivý organismus, jiný účel použití
slimáci
slimáci
slimáci
slimáci
slimáci
Dávkování, mísitelnost
7 kg/ha
7 kg/ha
7 kg/ha
7 kg/ha
7 kg/ha
OL
AT
AT
AT
AT
AT
Poznámka k
1)Plodině
2)ŠO
3)OL
1) od: 00 BBCH
do: 29 BBCH
1) od: 00 BBCH
do: 29 BBCH
1) od: výsadby
do: 69 BBCH
1) od: 00 BBCH
do: 69 BBCH
1) od: 00 BBCH
do: 69 BBCH
Plodina, oblast použití
obilniny, řepka olejka, kukuřice, ovoce bobulovité a drobné mimo jahod, jádroviny, peckoviny, réva
Dávka vody
Způsob aplikace
rozhoz
Max. počet aplikací v plodině
3x
Interval mezi aplikacemi
7 dnů

Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše.

Čištění aplikačního zařízení:

Použité aplikační zařízení, ochranné pracovní prostředky a pomocné nádoby opláchne 3% roztokem sody a umyjte 3× vodou. Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzemních a povrchových recipientů vod.

Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a čištění aplikačního zřízení:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí
podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1
Ochrana očí a obličeje: není nutná
Ochrana těla: celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN ISO 13982-1, nebo jiný ochranný
oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688
Dodatečná ochrana hlavy: není nutná
Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu)

Další omezení:

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného/oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí. Ochranný oděv a OOPP vyperte, resp. očistěte. Přípravek je nebezpečný pro domácí zvířata (zejména pro psy). Zabraňte vstupu domácích zvířat na ošetřený pozemek. Ošetřený pozemek označte upozorněním: Ošetřeno přípravkem nebezpečným pro domácí zvířata.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice