Somero

Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého emulgovatelného koncentrátu proti jednoletým lipnicovitým a dvouděložným plevelům v kukuřici, slunečnici, sóji, řepce olejce.

Účinná látka:

 pethoxamid 600 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 15 m vzhledem k povrchové vodě.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové a podzemní vody.

Balení:

5 l COEX kanystr, 10 l COEX kanystr

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Somero je herbicidní přípravek určený k ošetření kukuřice, sóji, slunečnice, řepky olejky proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům. Účinná látka pethoxamid je přijímána především přes kořeny, hypokotyl a klíční listy mladých rostlin. Somero je částečně systémový a brání syntéze lipidů. Již vzešlé plevele jsou citlivé max. do stádia děložních listů, reziduální účinnost proti později vzcházejícím trávám a dvouděložným plevelům trvá několik týdnů po aplikaci přípravku. Předpokladem dobré účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, dobře připravený povrch půdy s drobtovitou strukturou. Při aplikaci na vysušený půdní povrch nastupuje působení přípravku teprve po následných srážkách. Při vzcházení trávovitých plevelů z hlubších půdních vrstev a na vysušené půdě je možné snížení účinnosti. Rovněž tak na půdách s vysokým obsahem humusu přes 3 % se účinná látka váže na organické půdní částice.

Spektrum herbicidní účinnosti:

Citlivé plevele: pěťour malokvětý, heřmánky, pomněnka rolní, chundelka metlice, prosa, lipnice roční, béry, rosička krvavá, hluchavky, rozrazily
Méně citlivé plevele: ježatka kuří noha, lilek černý, kokoška pastuší tobolka, dvouzubec trojdílný

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
kukuřice
slunečnice
řepka olejka ozimá
sója luštinatá
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele lipnicovité jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
plevele lipnicovité jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
plevele lipnicovité jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
plevele lipnicovité jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
2 l/ha 200–400 l/ha
2 l/ha 200–400 l/ha
2 l/ha 200–400 l/ha
2 l/ha 200–400 l/ha
OL (dny)
AT
AT
AT
AT
Poznámka
max 1×
preemergentně do 5 dnů po zasetí, max 1×
o: 14 BBCH, preemergentně nebo postemergentně, max 1×
preemergentně do 5 dnů po zasetí, max 1×

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Další pokyny pro aplikaci:
Ve slunečnici a sóji se Somero používá preemergentně po zasetí před vzejitím plodiny.
Ošetření se provádí zpravidla do 3–5 dnů po výsevu plodin.

V řepce ozimé se Somero používá preemergentně po zasetí před vzejitím plodiny nebo postemergentně po vzejití plodiny (max. do fáze BBCH 14) na plevele, které ještě nejsou vzešlé nebo se nachází maximálně ve fázi děložních listů.

Doporučení pro aplikaci v řepce:
Rozšíření spektra účinnosti o další důležité plevele – svízel přítula a další dvouděložné plevele:

Preemergentní aplikace:
1,5–2 l/ ha Somero + 0,15–0,25 l/ha LIBECCIO + 0,1 l/ha ZEMIN

Dělená aplikace:
Pre nebo časně postemergentní aplikace – plevele v děložních listech
1,5–2 l/ha SOMERO + 0,15 l/ha ZEMIN

Postemergentní aplikace – plevele ve fázi 4. až 6. listu
0,2 l/ha CYKLOP 334 SL

V kukuřici se Somero používá preemergentně po zasetí před vzejitím plodiny nebo postemergentně po vzejití kukuřice na plevele, které ještě nejsou vzešlé nebo se nacházejí maximálně ve fázi děložních listů. Somero je dobře snášenlivé k běžně pěstovaným hybridům kukuřice, přičemž v ojedinělých případech se mohou objevit chlorotické vybělení, která přecházejí v nekrózy, přičemž není ovlivněna vitalita ani výnos kukuřice.

Doporučení pro aplikaci v kukuřici:
Rozšíření spektra účinnosti o další plevele – ježatka kuří noha a další dvouděložné plevele:

Časně postemergentní aplikace:
1,5–2 l/ha Somero + 0,75–1 l/ha OSORNO
aplikace je BEZ omezení v PHO

Na půdách s nízkým obsahem organické hmoty, nízkým pH a především po velkých srážkách nelze vyloučit fytotoxické efekty.

Neaplikujte na svažitých pozemcích, kde hrozí riziko smyvu ošetřené ornice vlivem silných srážek či nadměrné vláhy.

Přípravek nelze použít na ošetření cukrové kukuřice! Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice!

Citlivost odrůdy (slunečnice, řepky a sóji) konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Při použití přípravku do slunečnice, řepky a sóji nelze vyloučit nepříznivý vliv na jakost ošetřených rostlin a/nebo rostlinných produktů!

Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Přípravek Somero není povolen pro leteckou aplikaci.

Následné a náhradní plodiny:
Volba následných plodin není omezena, pokud se provádí jejich výsev či výsadba po sklizni plodin ošetřené přípravkem Somero. Pokud by došlo ke zpracování půdy v kratším období než je 150 dní po aplikaci přípravku, je doporučeno pěstovat pouze kukuřici.

V případě předčasného zrušení porostu mohou být náhradní plodiny, které jsou určeny pro konzum, zkrmování nebo farmaceutické účely, vysévány (vysazovány) pouze tehdy, nebudou-li sklízeny dříve než v následující vegetační sezóně.

Příprava postřikové kapaliny:
Potřebná dávka přípravku se vpraví za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněného z poloviny vodou, rozmíchá se a poté doplní vodou na stanovený objem.

Upozornění: Přípravek nedoporučujeme aplikovat na porost poškozený škůdci nebo oslabený nepříznivými povětrnostními podmínkami (např. mráz, kroupy či období chladu) a podmáčením.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice