Tazer

Systémový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně obilnin, řepky, kukuřice, rajčat a chřestu proti houbovým chorobám.

Účinná látka:

azoxystrobin 250 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení:

 1 l HDPE láhev; 5 l, 10 l HDPE kanystr

Doba použitelnosti přípravku:

 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +35 °C

Působení přípravku:

Účinní látka azoxystrobin je systémový fungicid patřící do skupiny strobilurinů. Působí jako inhibitor mitochondriální respirace v houbách. Inhibuje klíčení spor, růst mycelia a tvorbu spor u hub. Je aktivní při velmi nízkých dávkách proti široké škále houbových patogenů. Účinek je především protektivní, a proto musí být přípravek aplikován ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů.

Návod k použití:

1) Plodina, oblast použití
pšenice
ječmen
kukuřice
řepka olejka
chřest
rajče
2) Škodlivý organismus, jiný účel použití
braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, rez pšeničná
rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene
skvrnitost kukuřice (Kabatiella zeae)
hlízenka obecná, čerň řepková
rez chřestová
plíseň bramborová
Dávkování, mísitelnost
0,8 l/ha
0,8 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
OL (dny)
35
35
AT
21
-
3
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 31 BBCH, do: 69 BBCH
1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH
1) od: 39 BBCH, do: 87 BBCH
1) od: 61 BBCH, do: 69 BBCH
1) od: 60 BBCH, do: 91 BBCH
1) od: 40 BBCH, do: 88 BBCH
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
6) semenné porosty
5) skleníky

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
Skleník je definován Nařízením (ES) č. 1107/2009

 

Plodina, oblast použití
chřest
ječmen
kukuřice
pšenice
rajče
řepka olejka
Dávka vody
600–800 l/ha
100–300 l/ha
100–400 l/ha
100–300 l/ha
400–1 200 l/ha
100–500 l/ha
Způsob aplikace
postřik
postřik
postřik
postřik
postřik
postřik
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
21–42 dnů
8–12 dnů
Plodina, oblast použití
kukuřice
Zákaz, omezení
zákaz zkrmování

V kukuřici proti skvrnitosti kukuřice (Kabatiella zeae) dosahuje přípravek průměrné účinnosti.

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti fuzariózám klasů pšenice ozimé.

Doporučení pro aplikaci:
Při aplikaci v pšenici ozimé v podmínkách silného infekčního tlaku braničnatky pšeničné je vhodné aplikovat kombinaci:
0,75 l/ha Tazer + 0,5–75 l/ha TOPaZOL
0,5–0,75 l/ha TAZER + 0,75 l/ha CONATRA 60 EC
0,5–0,75 l/ha TAZER + 0,75 l GRAFITE
0,5–0,75 l/h TAZER + 0,2 kg/ha BUZZ ULTRA DF

Tazer je možné kombinovat s dalšími fungicidy, insekticidy, regulátory růstu a listovými hnojivy.

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
pšenice, ječmen, řepka olejka, chřest, kukuřice
Bez redukce
od povrchové vody s
4
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
Tryska 75%
vodních organismů [m]
4
Tryska 90%
4

Řepka olejka, chřest, kukuřice:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 10 m vegetačního pásu.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice