Toucan

Postřikový selektivní kontaktní herbicid s reziduálním účinkem ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně pšenice, ječmene, žita a tritikale proti dvouděložným jednoletým plevelům.

Účinná látka:

 diflufenican 500 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pouze pro profesionální uživatele.
Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.

Balení:

HDPE láhev 1 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

oucan je suspenzní koncentrát obsahující diflufenican patřící do chemické skupiny pyridinecarboxamides, která se používá jako selektivní kontaktní herbicid s reziduálním účinkem k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v ozimých obilninách. Za podmínek příznivých pro růst může reziduální účinek trvat až 8 týdnů po aplikaci. Úroveň reziduálního účinku může být snížena za suchých půdních podmínek, při nedostatečném pokrytí povrchu půdy při aplikaci, nebo v půdách s vysokým obsahem jílu nebo organické hmoty.
Přípravek je přijímán výhonky klíčících semen. Citlivé plevele klíčí, ale brzy zežloutnou a změní barvu do nafialověle-růžové. Růstem nadzemní části se chloróza šíří a rostliny nekrotizují a odumřou. Po aplikaci se může objevit na ošetřených rostlinách mírná přechodná změna barvy, která nebude mít vliv na následující růst.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
pšenice ozimá, ječmen ozimý, pšenice špalda, tritikale, žito
ječmen jarní
ovocné dřeviny
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele dvouděložné jednoleté
plevele dvouděložné jednoleté
plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
0,375 l/ha
0,125 l/ha
0,6 l/ha
OL (dny)
AT
AT
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 01 BBCH, do: 29 BBCH
1) od: 26 BBCH, do: 29 BBCH
1) od: března, do: září

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití
ječmen, pšenice, tritikale, žito, ovocné dřeviny
Dávka vody
200–400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině

Plevele jsou nejcitlivější před vzejitím, nebo krátce po vzejití. Po vzejití jsou dvouděložné plevele nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 pravých listů. Svízel přítula je nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 přeslenů. V pozdějších fázích účinnost výrazně klesá.
Srážky v prvním týdnu po aplikaci zvyšují účinnost.

Spektrum plevelů:
Plevele citlivé: rozrazily, violka rolní, ptačinec žabinec, hluchavka nachová, ředkev ohnice, merlík bílý, kopřiva žahavka, mléč zelinný, řeřišnice srstnatá
Plevele méně citlivé: svízel přítula, heřmánek pravý, pampeliška lékařská

Doporučení pro aplikaci:
Podzim – pro rozšíření účinnosti na jednoleté trávovité plevele (chundelka metlice) je vhodné herbicid Toucan aplikovat společně s dalšími herbicidy.
Preemergentní, časně postemergentní a postemergentní aplikace v závislosti na růstové fázi plevelů – dvouděložné plevele v růstové fázi děložní listy až 2. pár pravých listů a chundelka metlice do počátku odnožování.
0,2–0,25 l/ha Toucan + 1,5–2 l/ha Metlin + 0,1 l/ha ZEMIN

Časně postemergentní aplikace:
Sveřepy, rezistentni chundelka metlice, svizel, vydrol řepky, violky, rozrazily a další dvouděložné plevele
0,2–0,25 l/ha Toucan + 0,25–0,4 l/ha Adeto + 0,1 l/ha ZEMIN

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.
Po aplikaci přípravku se může vyskytnout přechodná fytotoxicita v podobě chloróz prvních listů.

V ovocných dřevinách se ošetřuje pod korunami stromů nebo keřů. Přípravek nesmí zasáhnout zelené části ovocných dřevin a ozeleněný pás v meziřadí.
Neaplikujte v prvním roce po výsadbě.

Následné plodiny:
Pěstování následných plodin je bez omezení. Před výsevem následných plodin proveďte orbu nebo kultivaci do hloubky minimálně 15 cm. Před výsevem luskovin, brukvovitých plodin nebo ozimé řepky olejky musí být půda důkladně promíchána. Pro kultury cukrové řepy nebo cibule je nezbytné úplné převrácení brázdové skývy.

Náhradní plodiny:
Jako náhradní plodinu v případě likvidace porostu na jaře lze použít obilniny, brambory, hrách, bob. Pole musí být zoráno do hloubky min. 15 cm a musí uplynout min. 20 týdnů od aplikace.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice