Tuberon

Postřikový selektivní herbicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) určený k ničení dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách.

Účinná látka:

 metribuzin 700 g/kg

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.

Balení:

1 kg, 5 kg PAP/HDPE krabice se znovu otevíracím uzávěrem

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby

Působení přípravku:

Účinná látka metribuzin patří do skupiny triazinonů. Přípravek působí jako půdní a listový herbicid.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
brambor
brambor
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele dvouděložné jednoleté
plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
0,5 kg/ha
0,53 kg/ha (0,33 kg/ha preemergentně + 0,2 kg/ha postemergentně)
OL (dny)
60
60
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) preemergentně po slepé proorávce
2) preemergentně
1) preemergentně po slepé proorávce, postemergentně do 15 cm výšky rostlin bramboru
2) do BBCH 12 při postemergentní aplikaci, optimálně do BBCH 1
Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení sklizně
4) dělená aplikace

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

OL (ochranná lhůta) je doba mezi poslední aplikací a sklizní.

Plodina, oblast použití
brambor
Dávka vody
200–300 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině
max. 1×, nebo dělená aplikace
Interval mezi aplikacemi
při dělené aplikaci min. 7 dnů

Spektrum plevelů:
PRE aplikace
Plevele citlivé: heřmánkovec nevonný, violka rolní, rdesno ptačí
Plevele méně citlivé: merlík bílý
PRE+POST aplikace
Plevele citlivé: laskavec ohnutý, merlík bílý Max. dávka přípravku: 0,53 kg v plodině

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.
Při použití přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.
Vliv na kvalitu sklizeného produktu konzultujte s držitelem povolení. Po běžné sklizni brambor proveďte orbu do hloubky min. 15 cm.
Pěstování následných plodin je bez omezení s výjimkou brukvovitých plodin, které je možné pěstovat po min. 3 měsících od poslední aplikace přípravku.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Doporučení pro aplikaci:
Preemergentní aplikace – rozšíření účinnosti o svízel přítulu
0,33–0,5 kg/ha Tuberon + 0,2–0,25 l/ha LIBECCIO 360 g/l + 0,1 l/ha ZEMIN                                                                                                                    0,33 kg/ha TUBERON + 2–3 l/ha KENOFEN + 0,1 l/ha ZEMI

Postemergentní aplikace
0,2 kg/ha TUBERON + 0,1 l/ha ZEMIN

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
brambory
Ochranná vzdálenost
brambory
Bez redukce
od povrchové vody s
4
od okraje ošetřovaného
5
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
pozemku s ohledem
5
Tryska 75%
vodních organismů (m)
4
na ochranu
5
Tryska 90%
4
necílových rostlin (m)
0

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Příprava postřikové kapaliny
Při přípravě aplikační kapaliny dbejte na důkladné vypláchnutí přípravku z obalu, aby nedocházelo ke snížení koncentrace při přípravě aplikační kapaliny. Odměřené množství vsypte do nádrže postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače na stanovený objem vodou. Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání postřikové kapaliny. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací zkontrolujeme dávkování a činnost trysek.
Připravenou postřikovou kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice