Ventola

Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně jádrovin, rajčat, okrasných rostlin a školek proti houbovým onemocněním.

Účinná látka:

captan 800 g/kg

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení:

PP/HDPE láhev o obsahu 500 g, 1 kg a 5 kg přípravku; vícevrstevný papírový pytel s vnitřní HDPE vrstvou o obsahu 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg a 25 kg přípravku

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C.

Působení přípravku:

Ventola je kontaktní fungicid sloužící k ochraně jádrovin proti strupovitosti. Obsahuje účinní látku kaptan patřící do skupiny ftalimidů. Vyznačuje se preventivní a kurativní účinností. Účinná látka kaptan inhibuje růst mycelia a sporulaci houbových patogenů.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
jádroviny
okrasné rostliny
rajče
Škodlivý organismus, jiný účel použití
strupovitost
skvrnitost listů
plíseň bramboru na rajčatech
Dávkování, mísitelnost
1,88 kg/ha
0,2 %
1,5–1,8 kg/ha
OL - Dny
21
AT
21
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 51 BBCH
1) od: 13 BBCH
do: 69 BBCH
1) od: 71 BBCH
do: 85BBCH
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
5) venkovní prostory, skleníky
5) pole

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Plodina
jádroviny
okrasné rostliny
rajče
Dávka vody
1000 l/ha
200–400 l/ha
150–1000 l/ha
Způsob aplikace
postřik, rosení
postřik, rosení
postřik
Max. počet aplikací v plodině
10× za rok
3× za rok
3x
Interval mezi aplikacemi
7-10 dnů
10 dnů
10 dnů

Upřesnění použití:

Plodina, oblast použití
okrasné rostliny
Zákaz, omezení
nepoužívat v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
jádroviny
okrasné rostliny >150 cm
okrasné rostliny >50 cm, rajče
Bez redukce
od povrchové vody s
25
18
4
Tryska 50%
ohledem na ochranu
20
12
4
Tryska 75%
vodních organismů [m]
15
6
4
Tryska 90%
6
6
4

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Jádroviny

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 20 m vegetačního pásu.

Okrasné rostliny >150 cm

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <18 m.

Rajče

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ≥ 3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Ochranná lhůta pro vstup osob:

Vstup na ošetřený pozemek za účelem kontroly provedení postřiku je možný až druhý den po aplikaci. Vstup na ošetřený pozemek za účelem práce s ošetřenými rostlinami je možný až za dva dny po aplikaci s OOPP (pracovní oblek /dlouhé rukávy a nohavice/, ochranné rukavice a uzavřená obuv). Vstup do ošetřeného skleníku je možný až za dva dny po aplikaci a důkladném vyvětrání.

Ochranné opatření pro následné práce:

Doba práce s ošetřenými rostlinami nesmí překročit 6 hodin za den i s použitím OOPP. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Otvírání obalů a přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte, pokud možno ve venkovních prostorách.

Rizika vzniku rezistence a antirezistentní strategie

K zábraně vzniku rezistence doporučujeme použití fungicidů s odlišným mechanismem účinku.

Příprava aplikační kapaliny:

Odvážené množství přípravku smíchejte v menší pomocné nádobě s vodou na řídkou kaši, kterou vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem. Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete. Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Vždy kontrolujte fyzikální kompatibilitu případných tank-mixů v menší nádobě při správném naředění.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

Plodina, oblast použití
ovocné školky, okrasné školky
Škodlivý organismus, jiný účel použití
skvrnitost listů
Dávkování, mísitelnost
0,2 %
OL - Dny
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) Od:13 BBCH
do: 69 BBCH
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
5) pole, skleníky

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Plodina
ovocné školky, okrasné školky
Dávka vody
200–400 l/ha
Způsob aplikace
postřik, rosení
Max. počet aplikací v plodině
3× za rok
Interval mezi aplikacemi
10 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
okrasné a ovocné školky >150 cm
okrasné a ovocné školky >50 cm
Bez redukce
od povrchové vody s
18
4
Tryska 50%
ohledem na ochranu
12
4
Tryska 75%
vodních organismů [m]
6
4
Tryska 90%
6
4

Okrasné a ovocné školky >150 cm

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <18 m.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice