Vigoher

Vigoher je selektivní systémový herbicid určený k aplikaci na list ve formě olejové disperze pro ředění vodou (OD) proti plevelům v cukrovce

Účinná látka:

 triflusulfuron 150 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek pouze pro profesionální uživatele
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.
(Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Přípravek není vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení:

HDPE kanystr 1 l, 5 l

Doba použitelnosti přípravku:

 2 roky od data výroby při teplotě skladování: +5 °C až +22 °C

Působení přípravku:

Vigoher je moderní širokospektrální systémový herbicid k hubení dvouděložných plevelů v cukrovce. Používá se k postemergentnímu ošetření na vzcházející plevele bez ohledu na vývojovou fázi cukrovky.
Vigoher lze využít ve všech programech ošetření cukrové řepy v systému 3 ošetření nebo v systému nízkých a častých dávek herbicidů.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
cukrovka
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
0,13 l/ha
OL (dny)
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 10 BBCH
do: 39 BBCH
Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení sklizně
4) aplikace opakovaná

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Plodina, oblast použití
cukrovka
Dávka vody
200–300 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
5–10 dnů

Termín aplikace: aplikujte přípravek od fáze viditelného prvního pravého listu řepy do fáze úplného zapojení porostu (BBCH 10–39).

Spektrum účinnosti:
Plevele citlivé: violka rolní, svízel přítula, laskavec ohnutý, rdesna, mračňák, tetlucha.
Plevele méně citlivé: merlík bílý, heřmánkovec nevonný, ptačinec prostřední, řepka olejka-výdrol, kokoška pastuší tobolka.

Poznámky:
• Teplo a odpovídající vlhkost půdy příznivě ovlivňují působení přípravku, v období sucha nebo chladu působí přípravek pomaleji.
• Nejúčinněji působí na intenzivně rostoucí plevele od vzcházení do počátku fáze dvou pravých listů.
• Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.
• Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Náhradní plodiny:
V případě dřívější likvidace poškozeného porostu lze na stejném poli pěstovat pouze cukrovou nebo krmnou řepu.

Následné plodiny:
Po sklizni cukrové řepy lze ve stejném kalendářním roce vysévat ozimé obilniny. Na jaře lze na stejném poli pěstovat všechny plodiny.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
cukrovka
Bez redukce
od povrchové vody s
4
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
Tryska 75%
vodních organismů (m)
4
Tryska 90%
4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice