Zeppos

Herbicid pro foliární aplikaci, určený k postemergentní kontrole
jednoděložných a některých dvouděložných plevelů v ozimé pšenici,
ozimého tritikale a žita

Účinná látka:

jodosulfuron 5,6 g/kg (forma jodosulforon-methyl sodný 6 g/kg)
mesosulfuron 29,2 g/kg (forma meosusulfuron-methyl 30 g/kg)

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Pro profesionální použití. SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení:

1 l HDPE/PA láhev

Doba použitelnosti přípravku:

3 roky od data výroby, teplota skladování 0 °C až + 30 °C

Působení přípravku:

Herbicid Zeppos je přijímán převážně listy plevelů, v menší míře i prostřednictvím kořenů z půdy a translokován po celé rostlině. Zasažené citlivé plevele přestávají ihned po aplikaci přípravku růst, přestávají konkurovat obilnině, objevují se na nich chlorózy, nekrózy a postupně během 2–6 týdnů odumírají. Mechanismem účinku přípravku Zeppos je inhibice enzymu acetolaktát syntetázy (HRAC skupina 2, sulfonylmočoviny). Obsažený specifický safener urychluje odbourání přípravku v obilninách, a tím zvyšuje selektivitu.
Přípravek obsahuje ve svém složení dvě účinné látky ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny.
Vzhledem k možnému výskytu rezistence některých druhů plevelů je třeba se vyhnout
každoročnímu používání sulfonylmočovinových herbicidů na stejném poli.

Návod k použití:

1) Plodina,
oblast použití
pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé
pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé
pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
plevele lipnicovité jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
plevele lipnicovité jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
plevele lipnicovité jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
0,3 kg/ha
0,4 kg/ha + 0,8 l/ha Olefort Raps - TM nebo Tipo - TM nebo 0,2 l/ha Pottok - TM
0,5 kg/ha + 1,0 l/ha Olefort Raps - TM nebo Tipo - TM nebo 0,2 l/ha Pottok - TM
OL
(dny)
AT
AT
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 10 BBCH,
do: 39 BBCH
1) od: 21 BBCH,
do: 32 BBCH; na jaře
1) od: 21 BBCH,
do: 32 BBCH; na jaře
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
4) aplikace opakovaná

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé
Dávka vody
200–300 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině

Spektrum účinnosti:
Zeppos v dávce 0,3 kg/ha:
Citlivé plevele: mák vlčí, rozrazil perský
Méně citlivé plevele: merlík bílý, heřmánek pravý, heřmánkovec nevonný, lipnice roční, pcháč rolní, šťovík, svlačec rolní
Doporučení pro aplikaci:
Zeppos v dávce 0,3 kg/ha lze kombinovat s herbicidem Saracen v dávce 0,1 l/ha a se smáčedlem Tipo v dávce 0,6 l/ha.
Při použití této kombinace se smáčedlem se zvýší účinnost zejména na chundelku metlici a lipnicovité plevele, dále pak na svízel přítulu, hluchavku nachovou, heřmánkovec nevonný, ptačinec prostřední a výdrol řepky.

0,3 kg/ha ZEPPOS + 0,1 l/ha SARACEN + 0,6 l/ha TIPO

0,3 kg/ha ZEPPOS + 25 g/ha SARACEN MAX + 0,6 l/ha TIPO

Zeppos v dávce 0,4 kg/ha + smáčedlo Tipo 0,8 l/ha:
Citlivé plevele: mák vlčí, rozrazil perský, chundelka metlice, lipnice roční, heřmánek pravý, merlík bílý, ptačinec prostřední, heřmánkovec nevonný
Méně citlivé plevele: psárka polní, pcháč rolní, šťovík, svlačec rolní

Zeppos v dávce 0,5 kg/ha + smáčedlo Tipo 1 l/ha:
Citlivé plevele: psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční, mrvka myší ocásek, oves hluchý, heřmánek pravý, merlík bílý, ptačinec prostřední, rozrazil perský, violka rolní, mák vlčí, svízel přítula, heřmánkovec nevonný
Méně citlivé plevele: pcháč rolní, šťovík, svlačec rolní

Sveřepy, jílky, mrvka myší ocásek, oves hluchý – doporučení pro aplikaci:
Aplikace na trávovité pleve v růstové fázi od 2. listu do konce odnožování.
Obilniny ošetřujeme nejpozději do fáze 2. kolénka (BBCH 32).
Aplikace vždy se smáčedlem Tipo v dávce 1–2 l/ha
Pro zvýšení herbicidní účinnosti na přerostlé sveřepy a jílky doporučujeme použít herbicidní kombinaci:

0,5 kg/ha ZEPPOS + 0,1 kg/ha ALTIVATE + 1 l/ha TIPO

Nejlepší účinnosti se dosáhne při aplikaci na mladé, aktivně rostoucí plevele za podmínek příznivých pro růst a vývoj rostlin. Jednoleté trávy jsou nejcitlivější od fáze prvého listu do konce odnožování.

Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější od vzcházení do 6 listů.
Po aplikaci přípravku v žitě ozimém nelze vyloučit fytotoxicitu v podobě retardace růstu nebo deformací/chloróz listů. Vyvarujte se překrývání postřikových pásů!
Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Následné plodiny:
Po sklizni obilnin v normálním osevním postupu lze vysévat ozimou řepku, ozimý ječmen, kukuřici, brambory, hrách a slunečnici.

Náhradní plodiny:
Možnosti pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Upřesnění použití:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS, na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé
Ochranná vzdálenost
pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé
Bez redukce
od povrchové vody s
4
od okraje ošetřovaného
10
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
pozemku s ohledem
5
Tryska 75%
vodních organismů (m)
4
na ochranu necílových
5
Tryska 90%
4
rostlin (m)
0

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu zdraví lidí

Plodina
Ochranná vzdálenost
pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé
Bez redukce
mezi hranicí ošetřené
3
Tryska 50%
plochy a hranicí
3
Tryska 75%
oblasti využívané
3
Tryska 90%
zranitelnými skupinami obyvatel (m)
3
r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice