Iribis-ok

AGN Ekstrem

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně obilnin proti houbovým chorobám.

Účinná látka: azoxystrobin 200 g/l, cyproconazole 80 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení: 1 l HDPE láhev; 5 l, 10 l HDPE kanystr.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +35 °C.

Působení přípravku:
AGN Ekstrem je dvousložkový fungicid obsahující účinné látky azoxystrobin a cyproconazole, sloužící pro kontrolu rzi pšeničné, rzi plevové a braničnatky pšeničné u obilnin a hlízence a alternariové skvrnitosti u řepky ozimé. Účinná látka azoxystrobin je systémový fungicid patřící do skupiny strobilurinů. Působí jako inhibitor mitochondriální respirace v houbách. Inhibuje klíčení spor, růst mycelia a tvorbu spor u hub. Je aktivní při velmi nízkých dávkách proti široké škále houbových patogenů. Účinek je především protektivní, a proto musí být přípravek aplikován ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů. Účinná látka cyproconazole je absorbována asimilujícími částmi rostlin - převážná část během první hodiny po aplikaci. V rostlinách se šíří směrem nahoru (akropetálně) xylémem. Vlivem systemického šíření je účinná látka rychle a rovnoměrně rozložena uvnitř rostlinných tkání.

Návod k použití:

OL (ochranná lhůta) je daná počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
1)Plodina,

oblast použití

2)Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL

(dny)

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
pšenice rez plevová,
rez pšeničná,
braničnatka
pšeničná
0,75 l/ha 42 1) od: 30 BBCH,
do: 59 BBCH
1
ječmen rez plevová 0,75 l/ha 42 1) od: 30 BBCH,
do: 51 BBCH
1
 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob
aplikace
Max. počet aplikaci v plodině Interval mezi
aplikacemi
pšenice, ječmen 200–400 l/ha postřik 21 dnů

AGN Ekstrem se používá přednostně preventivně, nejpozději při zjištění prvních příznaků choroby. Ošetřuje se maximálně dvakrát od vývojové fáze BBCH 29 až BBCH 69 (konec kvetení). Minimální interval mezi ošetřeními je 14 dní.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních orgamismů (m)
pšenice, ječmen 4 4 4 4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat jen při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP