Iribis-ok

Ampera

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulze typu olej ve vodě (EW) k ochraně pšenice proti houbovým chorobám.

Účinná látka: prochloraz 267 g/l, tebuconazole 133 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do ozimých obilnin.

Balení: 5 l HDPE kanystr.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +35 °C.

Působení přípravku:
Ampera je kombinovaný širokospektrální systémový a translaminární fungicid s preventivním, kurativním i eradikativním účinkem. Přípravek je směs obsahující triazolovou (tebuconazole) a imidazolovou (prochloraz) složku, jejichž mechanismem účinku je inhibice C14 demethylace v biosyntéze sterolu u houbových patogenů. Účinná látka prochloraz proniká do rostlinných pletiv, ale není rozváděna do neošetřených částí rostlin. Tebuconazole je přijímán listy a stonky rostlin a potom je transpiračním proudem systémově rozváděn do celé rostliny. Protože účinná látka má pouze nepatrnou tendenci k rychlému hromadění ve vrcholových částech rostliny, dochází k jejímu rovnoměrnému rozdělení v celé rostlině. Doba účinnosti přípravku se pohybuje v rozmezí 3–4 týdnů po aplikaci.

Návod na použití:

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
Plodina,
oblast použití
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL
Dny
Poznámka
pšenice, tritikale braničnatka plevová,
braničnatka pšeničná,
rez pšeničná
1,25 l/ha 42 od 30 BBCH,
do 65 BBCH
Po aplikaci na pšenici se mohou na listech vyskytnout přechodné projevy fytotoxicity, které nemají vliv na výnos.
Plodina,
oblast použití
Dávka vody Způsob
aplikace
Max. počet
aplikací v plodině
Interval mezi
aplikacemi
pšenice, tritikale 250–350 l/ha postřik 2x 30 dnů
 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
obiloviny 4 4 4 4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 10 m vegetačního pásu.

Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny azolů vícekrát než 2× za vegetační sezonu.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí,necílových organismů a složek životního prostředí:

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
SPe1 Za účelem ochrany půdních organismů neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje prochloraz vícekrát než 2krát ročně.
SPe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 1 m vzhledem k nezemědělské půdě.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.
Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce druhu Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi.
Přípravek je zvlášť nebezpečný pro žížaly.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP