BOSS

Postřikový fungicidní přípravek ve formě vodorozpustných granulíse systémovým účinkem určený proti hlízence obecné a alternáriové
skvrnitosti v řepce olejce.

Účinná látka: boskalid 500 g/kg

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení: HDPE láhev 0,25 l (s obsahem 150 g), 0,5 l (s obsahem 300 g), 1 l (s obsahem 500 g), 2 l (s obsahem 1 kg), 5 l (s obsahem 3 kg) a 10 l (s obsahem 5 kg)

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Boss je systémově působící fungicid s účinnou látkou boskalid, patřící do skupiny anilidy, který do rostliny proniká přes listový povrch a účinná látka je pak rozváděna akropetálně pletivy rostlin.

Boss brání klíčení spor, prodlužování a růstu mycelia a sporulace. Účinek aktivní látky boskalid spočívá v tom, že na molekulární úrovni inhibuje enzym SDH, který je součástí Krebsova i citrátového cyklu a také patří do skupiny flavoproteinů, které vnášejí elektrony do mitochondrií v dýchacím řetězci. Inhibicí SDH ovlivňuje tok uhlíku v rozhodujících metabolitech i množství ATP. Snížení množství stavebních látek pro aminokyseliny a cukry s redukcí množství energie významně zasahuje do růstových a životních pochodů buňky.

Boss se vyznačuje preventivním a kurativním působením proti hlízence obecné a alternáriové skvrnitosti v řepce.

Návod k použití:

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
1) Plodina,
oblast
použití
2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL
(dny)
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
řepka olejka hlízenka obecná,
alternáriová skvrnitost
brukvovitých
0,5 kg/ha AT 1) od: 55 BBCH, do: 69 BBCH  
 

Plodina,
oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině
řepka olejka 200–400 l/ha postřik 1x

Přípravek dosahuje proti alternáriové skvrnitosti brukvovitých průměrné účinnosti.

Upřesnění použití:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku ze skupiny SDHI (např. penthiopyrad, bixafen, boskalid, karboxin, fluopyram, fluxapyroxad) jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
S přípravkem manipulujte tak, aby se minimalizovala prašnost.
Vstup na ošetřený pozemek (např. za účelem kontroly provedení postřiku) je možný až po zaschnutí postřiku.

Doporučení pro aplikaci:
Jaro - první fungicidní ošetření BEZ regulace růstu

0,2–0,5 kg/ha BOSS + 0,5–1,0 l/ha IMPACT

Termín aplikace: od začátku dlouživého růstu až do kvetení
Choroby: hlízenka - primární infekce, plíšeň šedá
Nižší dávku můžeme použít při preventivní aplikaci a při nízkém infekčním tlaku chorob.

Jaro - první fungicidní ošetření s regulací růstu

0,2–0,5 kg/ha BOSS + 0,15–0,3 kg/ha BUZZ ULTRA DF

Termín aplikace: od začátku dlouživého růstu až do kvetení
Choroby: hlízenka - primární infekce, plíšeň šedá
Nižší dávku můžeme použít při preventivní aplikaci nebo při mírnější potřebě regulace růstu porostu řepky.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněnédo poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem.
Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete.
Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Vždy kontrolujte fyzikální kompatibilitu případných tank-mixů v menšínádobě při správném naředění.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP