Fujara

Eyetak

Fungicidní přípravek proti septorióze pšenice a stéblolamu určený pro použití v pšenici žitě a tritikale.

Účinná látka: prochloraz 450 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení: kanystr se šroubovým uzávěrem - 5 l

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až + 30 °C

Působení:

Eyetak je fungicid s preventivním a kurativním účinkem proti septorióze pšenice (Septoria tritici) a stéblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides) na pšenici žitě a tritikale. Má translaminární a lokálně systemický způsob účinku. Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Návod k použití:

OL (ochranná lhůta) je daná počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
1) Plodina,
oblast
použití
2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL
(dny)
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
pšenice,
tritikale
braničnatka
pšeničná
1 l/ha 35 1) od: 30 BBCH,
do: 39 BBCH
 
pšenice,
tritikale
stéblolam 1 l/ha 35 1) od: 30 BBCH,
do: 32 BBCH
 
žito hnědá skvrnitost
ječmene
1 l/ha 35 1) od: 30 BBCH,
do: 39 BBCH
 
 

Plodina,
oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi
pšenice, ječmen, tritikale, žito 200–300 l/ha postřik 2x 14 dnů

Přípravek dosahuje v pšenici a tritikale proti stéblolamu a braničnatce pšeničné velmidobré účinnosti.

Přípravek dosahuje v žitu proti hnědé skvrnitosti ječmene průměrné účinnosti.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
pšenice, tritikale, žito 9 4 4 4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Septorióza pšenice (Septoria tritici)
Termín aplikace: od začátků sloupkování až objevení druhého kolínka (BBCH 30–32) dokonce metání (BBCH 59)
Dávka: 1 l/ha
Maximálně 2 aplikace za rok.
Minimální interval mezi aplikacemi: 14 dnů

Stéblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides)
Termín aplikace: od začátků sloupkování (BBCH 30) do objevení druhého kolínka (BBCH 32)
Dávka: 1 l/ha
Maximálně 1 aplikace za rok.

Doporučení pro aplikaci:

0,75–1,0 l/ha EYETAK + 0,5 l/ha IMPACT

0,75–1,0 l/ha EYETAK + 0,15–0,2 kg/ha BUZZ ULTRA DF

Termín aplikace: od začátku sloupkování (BBCH 30) do objevení druhého kolínka (BBCH 32) Choroby: stéblolam, braničnatky, rzi, padlí travní preventivně.
Nižší dávku můžeme použít při preventivní aplikaci a při nízkém infekčním tlaku chorob.

0,75–1,0 l/ha EYETAK + 0,5–0,75 l/ha TEBUSIP

0,75–1,0 l/ha EYETAK + 0,75 l/ha CONATRA 60 EC

Termín aplikace: od začátku metání (BBCH 51) do konce metání (BBCH 59)
Choroby: klasová fusaria, rzi, braničnatky
Nižší dávku můžeme použít při preventivní aplikaci a při nízkém infekčním tlaku chorob.

Dávka vody na ha: 150–500 l

Přípravek aplikujte schválenými pozemními postřikovači.

Mísitelnost:
Přípravek je mísitelný s jinými přípravky. Při přípravě směsí postupujte v souladu s platnými právními předpisy. Doporučuje se předem provést zkoušku mísitelnosti obou přípravkův příslušné koncentraci a následně ošetřit malou část porostu za účelem vyzkoušení biologické kompatibility.

Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání nádrž doplňte na požadovaný objem. Při přípravě směsí se nesmímísit koncentráty a oba přípravky se do nádrže vlévají odděleně.

Následné plodiny:
Volba následných plodin není omezena.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP